natioinal league1 banner

Capture
bb go th
ราคามาตรฐาน
ict61
 

ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลบุญเรือง

vdo buntom
letter news banner
report banner1
Purchaset banner
school1 banner
school3 banner
information banner 180
recycle banner
sss
egp committee
TGP Data
ITA banner
KumunRakakang
anti corruption plan banner
master ict banner
2 1437333317

พยากรอากาศ

Link หน่วยงาน/อปท.ข้างเคียง
kueng1 banner
huysao banner
satan banner
sridonchai banner
wiangchiangkhong1 banner
wiang banner

rimkhong banner

22090111 996444653829465 1957731734080153294 n

กระทรวงมหาดไทย กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ได้เผยแพร่หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 0810.6/5651 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2560 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

1. แจ้งให้ อปท.ดำเนินการจัดให้มีการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนตั้งแต่บัดนี้ จนถึง เดือนพฤศจิกายน 2560 สำหรับผู้ที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ยังไม่ได้ดำเนินการลงทะเบียน ตามข้อ 8 แห่งระเบียบฯ ดังกล่าว

2. แจ้งให้ อปท.ดำเนินการประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง โดยใช้ตัวอย่างข้อความประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยให้ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ในสถานที่ชุมชนตามความเหมาะสม

3. แจ้งให้ อปท.จัดทำประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เมื่อเสร็จสิ้นการจัดให้มีการลงทะเบียนตามข้อ 1 ในแต่ละเดือนแล้ว ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป และให้ อปท.ดำเนินการบันทึกข้อมูลผูมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ที่มาลงทะเบียนดังกล่าวในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ครบถ้วนทุกรายการ พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริง ที่ได้ปิดประกาศโดยเคร่งครัด เป็นประจำทุกเดือน

4. แจ้งให้ อปท.พิมพ์รายงานสรุปจำนวนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ทั้งหมด ภายหลังจากที่ได้ดำเนินการตามข้อ 3 เสร็จเรียบร้อย โดยดำเนินการพิมพ์จากหน้า "รายงานสรุปยอดผู้ได้รับเบี้ยยังชีพแยกตามประเภท" หลังเสร็จสิ้นการลงทะเบียนภายในเดือนพฤศจิกายนเรียบร้อยแล้ว โดยถือเป็นการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตั้งงบประมาณตามนัยข้อ 9 แห่งระเบียบฯ ดังกล่าว และมอบหมายให้ปลัด อปท. ผอ.กองคลัง หรือหัวหน้าส่วนการคลัง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องลงนามรับรองความถูกต้อง พร้อมกับส่งให้ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ภายในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 เพื่อเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐานในการขอรับจัดสรรงบประมาณของ อปท.แต่ละแห่ง (รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้)

http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2017/10/18847_1_1507111206334.pdf?time=1507114360611

[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2017/10/18847_2_1507111206350.doc?time=1507114360611

[สิ่งที่ส่งมาด้วย2] http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2017/10/18847_3_1507111206365.doc?time=1507114360611

[สิ่งที่ส่งมาด้วย3] http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2017/10/18847_4_1507111206365.doc?time=1507114360611 

[สิ่งที่ส่งมาด้วย4] http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2017/10/18847_5_1507111206365.doc?time=1507114360611

[สิ่งที่ส่งมาด้วย5] http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2017/10/18847_6_1507111206365.xls?time=1507114360611

-------------------------------------------------------------------------------

 cr. เพจ นครินทร์ กลิ่นซ้อน  ประธานชมรม พช.อปท.ภาคเหนือ