พยากรอากาศ

Link หน่วยงาน/อปท.ข้างเคียง
kueng1 banner
huysao banner
satan banner
sridonchai banner
wiangchiangkhong1 banner
wiang banner

rimkhong banner

22090111 996444653829465 1957731734080153294 n

กระทรวงมหาดไทย กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ได้เผยแพร่หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 0810.6/5651 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2560 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

1. แจ้งให้ อปท.ดำเนินการจัดให้มีการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนตั้งแต่บัดนี้ จนถึง เดือนพฤศจิกายน 2560 สำหรับผู้ที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ยังไม่ได้ดำเนินการลงทะเบียน ตามข้อ 8 แห่งระเบียบฯ ดังกล่าว

2. แจ้งให้ อปท.ดำเนินการประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง โดยใช้ตัวอย่างข้อความประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยให้ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ในสถานที่ชุมชนตามความเหมาะสม

3. แจ้งให้ อปท.จัดทำประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เมื่อเสร็จสิ้นการจัดให้มีการลงทะเบียนตามข้อ 1 ในแต่ละเดือนแล้ว ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป และให้ อปท.ดำเนินการบันทึกข้อมูลผูมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ที่มาลงทะเบียนดังกล่าวในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ครบถ้วนทุกรายการ พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริง ที่ได้ปิดประกาศโดยเคร่งครัด เป็นประจำทุกเดือน

4. แจ้งให้ อปท.พิมพ์รายงานสรุปจำนวนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ทั้งหมด ภายหลังจากที่ได้ดำเนินการตามข้อ 3 เสร็จเรียบร้อย โดยดำเนินการพิมพ์จากหน้า "รายงานสรุปยอดผู้ได้รับเบี้ยยังชีพแยกตามประเภท" หลังเสร็จสิ้นการลงทะเบียนภายในเดือนพฤศจิกายนเรียบร้อยแล้ว โดยถือเป็นการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตั้งงบประมาณตามนัยข้อ 9 แห่งระเบียบฯ ดังกล่าว และมอบหมายให้ปลัด อปท. ผอ.กองคลัง หรือหัวหน้าส่วนการคลัง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องลงนามรับรองความถูกต้อง พร้อมกับส่งให้ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ภายในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 เพื่อเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐานในการขอรับจัดสรรงบประมาณของ อปท.แต่ละแห่ง (รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้)

http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2017/10/18847_1_1507111206334.pdf?time=1507114360611

[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2017/10/18847_2_1507111206350.doc?time=1507114360611

[สิ่งที่ส่งมาด้วย2] http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2017/10/18847_3_1507111206365.doc?time=1507114360611

[สิ่งที่ส่งมาด้วย3] http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2017/10/18847_4_1507111206365.doc?time=1507114360611 

[สิ่งที่ส่งมาด้วย4] http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2017/10/18847_5_1507111206365.doc?time=1507114360611

[สิ่งที่ส่งมาด้วย5] http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2017/10/18847_6_1507111206365.xls?time=1507114360611

-------------------------------------------------------------------------------

 cr. เพจ นครินทร์ กลิ่นซ้อน  ประธานชมรม พช.อปท.ภาคเหนือ