vdo buntom
anti covid19
ติดตาม
สถานการณ์ covid-19 แบบรายวัน
tax banner
main 11
#ข้อมูลประวัติเทศบาล
#ข้อมูลสภาพทั่วไป
#อำนาจหน้าที่
#นโยบายผู้บริหาร
#วิสัยทัศน์เทศบาล
#สถานที่ท่องเที่ยว
#ผลิตภัณฑ์ชุมชน

main 3
#ผู้บริหารเทศบาล
#สมาชิกสภาเทศบาล
#หัวหน้าส่วนราชการ
#สำนักปลัด
#กองช่าง
#กองคลัง
#กองการศึกษา
#กองสาธารณสุข
  และสิ่งแวดล้อม
#หน่วยตรวจสอบภายใน
main 41
#แผนพัฒนาท้องถิ่น
#แผนดำเนินงาน
#แผนพัฒนาบุคลากร
#แผนอัตรากำลัง 3 ปี
#แผนจัดซื้อจัดจ้าง
#แผนจัดหาพัสดุ
#แผนจัดเก็บรายได้
#แผนพัฒนาการศึกษา
#แผนป้องกันสาธารณภัย
#แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
#แผนแม่บทสารสนเทศ
main 51
#ประกาศใช้งบประมาณ
#เทศบัญญัติงบประมาณ
   รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565
#เทศบัญญัติงบประมาณ
   รายจ่ายประจำปี ย้อนหลัง
main 61
รายงานกำกับติดตาม
การดำเนินงานประจำปี
รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปี 2564
รายงานกำกับติดตาม
การใช้งบประมาณประจำปี
รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปี 2564
#งบแสดงสถานะทางการเงิน
#งบทดลอง รายเดือน
#งบทดลอง รายไตรมาส
#สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
#รายงานของผู้สอบบัญชี
#รายงานติดตามและประเมิน
  ผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
main 71
#กิจการที่เป็นอันตราย
  ต่อสุขภาพ พ.ศ.2562
#หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะ
  มูลฝอย พ.ศ.2562
#ควบคุมการเลี้ยงและปล่อย
  สุนัขและแมว พ.ศ.2563
#จัดการมูลฝอยเพื่อควบคุม
  แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
  พ.ศ.2564
main 111
#กฎหมายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่
#ระเบียบ คำสั่ง หนังสือสั่งการ
#ประกาศเทศบาลตำบลบุญเรือง
main 26
main 19
main 21
#คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
#คู่มือการปฏิบัติงาน
  ทต.บุญเรือง
#คู่มือการป้องกัน
  และบรรเทาสาธารณภัย
#คู่มือการช่วยเหลือ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน
#คู่มือการปฏิบัติงาน
  เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
#คู่มือการพิมพ์หนังสือราชการ
  ด้วยคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้อง

main 22 eService
#จ้งเหตุไฟกิ่งข้ดข้อง
#แจ้งขอรับความช่วยเหลือ
main 29
#แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ต่อการให้บริการ
#แบบคำร้องทั่วไป
  สำหรับประชาชน
#แบบคำขอจดทะเบียน
  พาณิชย์ (แบบ ทพ.)
main 81
#จดหมายข่าว
#ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
main 131
#รายงานการประชุมสภาฯ

#ภาพกิจกรรมสภาฯ
#หนังสือ/ประกาศ/อื่นๆ
main 15
#นโยบายบริหาร
  ทรัพยากรบุคคล

#การดำเนินงานตามนโยบาย
  บริหารงานบุคคล
#หลักเกณฑ์การบริหาร และ
  พัฒนาทรัพยากรบุคคล
#รายงานการบริหาร และ
  พัฒนาทรัพยากรบุคคล
  ประจำปี 2563
#รายงานการบริหาร และ
  พัฒนาทรัพยากรบุคคล
  ประจำปี 2564
main 27
#สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง /
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  ( รายเดือน )
#รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง /
  การจัดหาพัสดุ
  ประจำปี 2564

main 24
facebook : ทต.บุญเรือง
facebook : ศพด.บ้านบุญเรือง
facebook : ศพด.บ้านต้นปล้อง
Line : @muboonrueng

main 26
main 161

main 311
main 28
#การประเมินความเสี่ยง
  การทุจริต ประจำปี
#การดำเนินการเพื่อจัดการ
  ความเสี่ยงการทุจริต
#รายงานการกำกับ ติดตาม
  การดำเนินการป้องกัน
  การทุจริตประจำปี
  รอบ 6 เดือน
#รายงานผลการดำเนินการ
  ป้องกันการทุจริต ประจำปี
main 30
#การปฏิบัติตามมาตรการเพื่อ
  ส่งเสริมคุณธรรม และ
  ความโปร่งใส
  ภายในหน่วยงาน

#รายงานการดำเนินการ
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
anti corruption plan banner
main 20


main 17complaint center banner180
bn hotline
main 32

22090111 996444653829465 1957731734080153294 n

กระทรวงมหาดไทย กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ได้เผยแพร่หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 0810.6/5651 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2560 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

1. แจ้งให้ อปท.ดำเนินการจัดให้มีการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนตั้งแต่บัดนี้ จนถึง เดือนพฤศจิกายน 2560 สำหรับผู้ที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ยังไม่ได้ดำเนินการลงทะเบียน ตามข้อ 8 แห่งระเบียบฯ ดังกล่าว

2. แจ้งให้ อปท.ดำเนินการประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง โดยใช้ตัวอย่างข้อความประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยให้ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ในสถานที่ชุมชนตามความเหมาะสม

3. แจ้งให้ อปท.จัดทำประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เมื่อเสร็จสิ้นการจัดให้มีการลงทะเบียนตามข้อ 1 ในแต่ละเดือนแล้ว ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป และให้ อปท.ดำเนินการบันทึกข้อมูลผูมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ที่มาลงทะเบียนดังกล่าวในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ครบถ้วนทุกรายการ พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริง ที่ได้ปิดประกาศโดยเคร่งครัด เป็นประจำทุกเดือน

4. แจ้งให้ อปท.พิมพ์รายงานสรุปจำนวนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ทั้งหมด ภายหลังจากที่ได้ดำเนินการตามข้อ 3 เสร็จเรียบร้อย โดยดำเนินการพิมพ์จากหน้า "รายงานสรุปยอดผู้ได้รับเบี้ยยังชีพแยกตามประเภท" หลังเสร็จสิ้นการลงทะเบียนภายในเดือนพฤศจิกายนเรียบร้อยแล้ว โดยถือเป็นการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตั้งงบประมาณตามนัยข้อ 9 แห่งระเบียบฯ ดังกล่าว และมอบหมายให้ปลัด อปท. ผอ.กองคลัง หรือหัวหน้าส่วนการคลัง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องลงนามรับรองความถูกต้อง พร้อมกับส่งให้ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ภายในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 เพื่อเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐานในการขอรับจัดสรรงบประมาณของ อปท.แต่ละแห่ง (รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้)

http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2017/10/18847_1_1507111206334.pdf?time=1507114360611

[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2017/10/18847_2_1507111206350.doc?time=1507114360611

[สิ่งที่ส่งมาด้วย2] http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2017/10/18847_3_1507111206365.doc?time=1507114360611

[สิ่งที่ส่งมาด้วย3] http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2017/10/18847_4_1507111206365.doc?time=1507114360611 

[สิ่งที่ส่งมาด้วย4] http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2017/10/18847_5_1507111206365.doc?time=1507114360611

[สิ่งที่ส่งมาด้วย5] http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2017/10/18847_6_1507111206365.xls?time=1507114360611

-------------------------------------------------------------------------------

 cr. เพจ นครินทร์ กลิ่นซ้อน  ประธานชมรม พช.อปท.ภาคเหนือ