ประกาศเทศบาลตำบลบุญเรือง เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560