เทศบัญญัติประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


1. ปก และ สารบัญ
2. ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
3. ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
     - รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
     - รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
     - รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
     - รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
4. ผนวก
     - รายละเอียดแผนงานงบประมาณ ปี พ.ศ.2560
     - ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ร้อยละ 40
     - โครงการเงินอุดหนุน ปี พ.ศ. 2560