พยากรอากาศ

Link หน่วยงาน/อปท.ข้างเคียง
kueng1 banner
huysao banner
satan banner
sridonchai banner
wiangchiangkhong1 banner
wiang banner

rimkhong banner

สำนกปลด3 800x600

สำนักปลัดทศบาล

               สำนักปลัดทศบาล มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใด ในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ดังนี้
                    ๑.ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                              - งานรักษาความสงบ
                              - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                    ๒.ฝ่ายอำนวยการ
                              - งานธุรการ
                              - งานบริหารงานทั่วไป  /  งานกิจการสภา
                              - สำนักทะเบียนท้องถิ่น (งานทะเบียนราษฎร)
                    ๓.งานการเจ้าหน้าที่
                    ๔.งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
                    ๕.งานจัดทำงบประมาณ
                    ๖.งานพัฒนาชุมชน
                    ๗.งานสังคมสงเคราะห์
                    ๘.งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
                    ๙.งานนิติการ
                    ๑๐.งานส่งเสริมการเกษตร