ฮิต: 1512

ประกาศ


          เทศบาลตำบลบุญเรือง ได้ประกาศริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ของเทศบาล เนื่องจากเกินกำหนดระยะเวลา และไม่ได้รับการติดต่อจากผู้รับจ้าง จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างกำแพง คสล.สนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบุญเรือง  และ โครงการขุดลอกลำห้วยภูแกงแก้ไขปัญหาน้ำกัดเซาะพื้นที่ของราษฎร บ้านภูแกง หมู่ที่ 10