พิมพ์
ฮิต: 142

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

DownloadBoonrueng2