พยากรอากาศ

Link หน่วยงาน/อปท.ข้างเคียง
kueng1 banner
huysao banner
satan banner
sridonchai banner
wiangchiangkhong1 banner
wiang banner

rimkhong banner

ฮิต: 463

รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

plan report 61

 

        คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบุญเรือง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพื่อให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบุญเรือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 ผลการประเมิน สามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงค์รายงานฯ ข้างต้น .

คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตำบลบุญเรือง
11 ตุลาคม 2561