พยากรอากาศ

Link หน่วยงาน/อปท.ข้างเคียง
kueng1 banner
huysao banner
satan banner
sridonchai banner
wiangchiangkhong1 banner
wiang banner

rimkhong banner

ฮิต: 458

 

กระทรวงมหาดไทย ออกคำสั่งแต่งตั้ง "ปลัด - รองปลัด-หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าฝ่าย และข้าราชการท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง" เป็นเจ้าพนักงานตรวจบัตรประจำตัวประชาชน

ตรวจบตร ปชช

 

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 - ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 1496/2561 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานตรวจบัตร โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อาศัยอำนาจแห่งพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน ได้แต่งตั้งให้ผู้ดำรงตำแหน่งต่อไปนี้เป็นเจ้าพนักงานตรวจบัตรตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526

1. พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ ปลัดอำเภอ และข้าราชการยศตั้งแต่นายร้อยตำรวจตรีหรือเทียบเท่า เป็นเจ้าพนักงานตรวจบัตรภายในเขตอำนาจหน้าที่

2. พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และเจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน เป็นเจ้าพนักงานตรวจบัตร เฉพาะในด่านตรวจนั้น

3. ผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต หัวหน้าฝ่ายทะเบียน หัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ เจ้าพนักงานปกครอง และเจ้าพนักงานเทศกิจ เป็นเจ้าพนักงานตรวจบัตร เฉพาะในเขตนั้น

4. ปลัดเมืองพัทยา รองปลัดเมืองพัทยา หัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา หัวหน้าฝ่ายทะเบียนราษฏรและบัตรประจำตัวประชาชน หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ นักจัดการงานทะเบียนและบัตร และนักจัดการงานเทศกิจ เป็นเจ้าพนักงานตรวจบัตร เฉพาะในเมืองพัทยา

5. ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองทะเบียนราษฏรและบัตรประจำตัวประชาชน หัวหน้าฝ่ายทะเบียนราษฏร์ หัวหน้าฝ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หัวหน้าฝ่ายทะเบียนราษฏร์และบัตรประจำตัวประชาชน หัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ นักจัดการงานเทศกิจ นักจัดการงานทะเบียนและบัตร และหัวหน้าฝ่าย และข้าราชการตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป ซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฏรหรือบัตรประจำตัวประชาชน เป็นเจ้าพนักงานตรวจบัตรในเทศบาลนั้น

คำสงเจาพนกงานตรวจบตร

download 155424 960 720 

cr. ชุมชนคนท้องถิ่น