พยากรอากาศ

Link หน่วยงาน/อปท.ข้างเคียง
kueng1 banner
huysao banner
satan banner
sridonchai banner
wiangchiangkhong1 banner
wiang banner

rimkhong banner

ฮิต: 492

3462

 

กระทรวงมหาดไทย มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0201.3/ว3462 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2561 เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฏาคม 2561 โดยเป็นการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในด้านพิธีการ เพื่อให้การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ   รวมถึงกระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งเชิญชวนข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตามอัธยาศัยตลอดเดือนกรกฎาคม 2561