ฮิต: 284

3462

 

กระทรวงมหาดไทย มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0201.3/ว3462 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2561 เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฏาคม 2561 โดยเป็นการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในด้านพิธีการ เพื่อให้การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ   รวมถึงกระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งเชิญชวนข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตามอัธยาศัยตลอดเดือนกรกฎาคม 2561