ITA banner
anti corruption plan banner
natioinal league1 banner

bb go th
ราคามาตรฐาน
 

ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลบุญเรือง
master ict banner
vdo
vdo buntom
report banner1
Purchaset banner
school1 banner
school3 banner
TGP Data
KumunRakakang
egp committee
information banner 180
2 1437333317
recycle banner
sss

พยากรอากาศ

Link หน่วยงาน/อปท.ข้างเคียง
kueng1 banner
huysao banner
satan banner
sridonchai banner
wiangchiangkhong1 banner
wiang banner

rimkhong banner

ฮิต: 329

LPA61
            เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ออกหนังสือเรื่องการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561 ซึ่งได้แจ้งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ดำเนินการจัดทำแผนการตรวจประเมินของทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองท้องถิ่น โดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ให้ตรวจประเมินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 กรกฏาคม 2561

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561 จะแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้
              ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ
              ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
              ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง
              ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ
              ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล


      กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีการกำหนดระบบการติดตามประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบของการ “ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หรือ “การประเมิน Core Team” ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา

      ซึ่งตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เปลี่ยนชื่อการประเมิน  Core Team เป็น “การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” (สถ - อปท) หรือ “Local Performance Assessment” (LPA) โดยมีการพัฒนารูปแบบการประเมินให้มีความสอดคล้องกับนโยบายสำคัญของรัฐบาลและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยกำหนดให้มีผู้นำชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของทีมประเมินด้วย
c
r: thailocalmeet.com

แก้ไขและเพิ่มเติมแบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2561