ฮิต: 610
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี รวม 2 เรื่อง ประกาศราชกิจจาฯ แล้ว
1. เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2560 (ชั้นสายสะพาย)จำนวน 15,041 ราย http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/B/047/1.PDF
2.เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2560 จำนวน 8,667 ราย http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/B/048/1.PDF