ฮิต: 879

รฐธรรมนญ60

หนังสือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  จัดทำโดย สำนักงานเลขานุการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ