พยากรอากาศ

Link หน่วยงาน/อปท.ข้างเคียง
kueng1 banner
huysao banner
satan banner
sridonchai banner
wiangchiangkhong1 banner
wiang banner

rimkhong banner

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลบุญเรือง 12 กันยายน 2562
ประกาศฯ การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2562 16 สิงหาคม 2562
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT : LPA) ประจำปี 2562 30 กรกฎาคม 2562
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับการขัดแยกขยะ 10 กรกฎาคม 2562
ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น 01 กรกฎาคม 2562
ประกาศเทศบาลตำบลบุญเรือง เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 25 มิถุนายน 2562
คำสังเทศบาลตำบลบุญเรือง 25 มิถุนายน 2562
ประกาศเทศบาลตำบลบุญเรือง 25 มิถุนายน 2562
แผ่นพับประชาสัมพันธ์การลดใช้ไฟฟ้า 20 มิถุนายน 2562
ประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด 12 มิถุนายน 2562
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 06 มีนาคม 2562
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ 01 มีนาคม 2562
ประกาศ รับสมัครเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 12 กุมภาพันธ์ 2562
รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561 25 มกราคม 2562
ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 18 มกราคม 2562
ประกาศเทศบาลตำบลบุญเรือง เรื่องรับโอนพนักงานเทศบาลสายงานบริหาร 25 ธันวาคม 2561
ประชาสัมพันธ์เสียภาษี 20 ธันวาคม 2561
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบุญเรือง 26 พฤศจิกายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาด้านความเหมาะสมกับตำแหน่งฯ 20 พฤศจิกายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 14 พฤศจิกายน 2561
ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 31 ตุลาคม 2561
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2561 24 ตุลาคม 2561
รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ประจำปี 2561 12 ตุลาคม 2561
กระทรวงมหาดไทย ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าพนักงานตรวจบัตรประจำตัวประชาชน 10 ตุลาคม 2561
ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 01 ตุลาคม 2561
ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง กำหนดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของเทศบาลตำบลบุญเรือง 01 ตุลาคม 2561
หนังสือคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 26 กันยายน 2561
เทศบาลตำบลบุญเรือง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 17 กันยายน 2561
การรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561 14 กันยายน 2561
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 11 กันยายน 2561
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติฯ 28 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่่งใส (ITA) เทศบาลตำบลบุญเรือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 14 มิถุนายน 2561
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส "วันเทศบาล" วันที่ 24 เมษายน 2561 23 เมษายน 2561
ดาวน์โหลดแบบประเมิน LPA ประจำปี 2561 29 มีนาคม 2561
ประกาศ การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 24 มกราคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวันเวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง ผช.เจ้าหน้าที่พัสดุ 19 มกราคม 2561
ประกาศเทศบาล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้าง 22 ธันวาคม 2560
ประกาศ โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 08 พฤศจิกายน 2560
ประกาศ โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน ตุลาคม 2560 10 ตุลาคม 2560
ประกาศแผนดำเนินงาน ปี 61 09 ตุลาคม 2560
กระทรวงมหาดไทย กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 05 ตุลาคม 2560
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีฯ เรื่องประกาศเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2560 30 กันยายน 2560
ประชาสัมพันธ์เรื่องร้องทุกข์ 19 กค 60 19 กรกฎาคม 2560
แบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2560 09 พฤษภาคม 2560
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 24 เมษายน 2560
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องใน "วันเทศบาล ประจำปี 2560" 10 เมษายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 29 มีนาคม 2560
กำหนดวันเวลาสถานที่ และเงื่อนไขการประมูล 20 มกราคม 2560
ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปา 20 ธันวาคม 2559
18 ข้อ ลดหย่อนภาษี ปี 2560 06 ธันวาคม 2559