พยากรอากาศ

Link หน่วยงาน/อปท.ข้างเคียง
kueng1 banner
huysao banner
satan banner
sridonchai banner
wiangchiangkhong1 banner
wiang banner

rimkhong banner

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บริเวณท้ายซอย ม.1 (ข้างบ้านนายค้า สุวรรณทองค้า) หมู่ 9 19 มกราคม 2561
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอย 15 บ้านหก หมู่ 4 19 มกราคม 2561
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้้ำ คสล.ซอย 10 บ.บุญเรืองใต้ ม.2 19 มกราคม 2561
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้้ำ คสล. ซอย 7 บ.หก ม.4 19 มกราคม 2561
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างพนัง คสล.บริเวณข้างวัดบุญเรืองเหนือด้านทิศเหนือ ม.1 19 มกราคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2560 20 ธันวาคม 2560
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย บ้านซาววา (ข้างบ้านนางสุพัตรา มาลัยหอม) ม.3 18 ธันวาคม 2560
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยถนนข้างล าห้วยร่องเมาทางทิศใต้ หมู่ 10 18 ธันวาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560 12 ธันวาคม 2560
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า คสล.ซอย 9 หมู่ 8 07 ธันวาคม 2560
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า คสล.ซอย 8 หมู่ 8 07 ธันวาคม 2560
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน ้า ซอย 17 บ้านหก หมู่ 4 07 ธันวาคม 2560
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณร่องเมา (ข้างบ้านนายลิตร การะพิน) หมู่ 1 07 ธันวาคม 2560
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณบ้านายตั๋น ธรรมวงค์หมู่ 9 07 ธันวาคม 2560
ประกาศราคากลาง โครงการนถนน คสล.บริเวณข้างวัดบุญเรือเหนือด้านทิศเหนือ ม.1 07 ธันวาคม 2560
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หน้าโบสถ์คริสจักรแดนเมือง ม.6 22 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บริเวณซอย 4 บ.บุญเรืองเหนือ ม.1 22 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ก่อสร้างพนัง คสล.บริเวณลำห้วยบ้านซาววา ม.3 22 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ข้ามลำห้วยซาววา (ข้างบ้านนายสมพัฒ จันต๊ะอิน) ม.3 22 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 3 -หนองจี้รี้ บ.ต้นปล้อง ม.5 22 พฤศจิกายน 2560
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หน้าโบสถ์คริสจักรแดนเมือง หมู่ 5 20 พฤศจิกายน 2560
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างรางระบายน้ำม คสล.บริเวณซอย 4 บ้านบุญเรืองเหนือ หมู่ 1 20 พฤศจิกายน 2560
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างพนัง คสล.บริเวณลำห้วยบ้านซาววา หมู่ 3 20 พฤศจิกายน 2560
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ข้ามลำห้วยซาววา (ข้างบ้านนายสมพัฒ จันต๊ะอิน) หมู่ 3 20 พฤศจิกายน 2560
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 3 หนองจี้รี้ บ้านต้นปล้อง หมู่ 5 20 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2/2560 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 30 ตุลาคม 2560
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2560 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 27 ตุลาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับการบริการด้านงานทะเบียนราษฎร 17 ตุลาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองสาธารณสุขฯ ลว 17 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560
ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับการบริการด้านงานทะเบียนราษฎร 17 ตุลาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าฯ กองช่าง ลว.11 ตุลาคม 2560 11 ตุลาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงฯ กองช่าง ลว.10 ตุลาคม 2560 10 ตุลาคม 2560
ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงฯ และ วัสดุไฟฟ้าฯ กองช่าง ลว.5 ตุลาคม 2560 05 ตุลาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปี 2561 กองสาธารณสุข 05 ตุลาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 28 กันยายน 2560
ประกาศราคากลาง ขุดลอกหน้าฝายเพื่อพัฒนาแหล่งน ้า ล้าห้วยภูแกง หมู่ 1 ,10 20 กันยายน 2560
ประกาศราคากลาง ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย 20 กันยายน 2560
ประกาศราคากลาง ซ่อมแซมตลิ่งบริเวณ ถนนสายร่องเมา หมู่ 1 20 กันยายน 2560
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.สายเชื่อม โรงเรียนบ้านต้นปล้อง (ต่อของเดิม) หมู่ 6 18 กันยายน 2560
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อท่อระบบประปาภูเขา 18 กันยายน 2560
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างพนังกันดินลำห้วยหน้าวัดป่าอ้อ หมู่ 9 18 กันยายน 2560
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างพนังกันดินลำห้วยหลังโรงเรียนบ้านหก หมู่ 4 (ห้วยแล้ง) 18 กันยายน 2560
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างพนังกันดินลำห้วยภูแกง ข้างวัดบุญเรืองเหนือด้านทิศเหนือ หมู่ 1 18 กันยายน 2560
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้าง คสล.ซอย 11 ข้างโรงเรียนบ้านต้นปล้อง (ต่อของเดิม) หมู่ 8 18 กันยายน 2560
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 1-1 ข้างบ้านนายมานพ เสนา (ต่อของเดิม) หมู่ 5 18 กันยายน 2560
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต (คอลริ่ง) 18 กันยายน 2560
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำพร้อมพนังกันดินข้างร้านไดนาโมบ้านหก หมู่ 4 18 สิงหาคม 2560
ประกาศราคากลาง โครงการท่อเมนระบบประปาบ้านบุญเรือง หมู่ 1 18 สิงหาคม 2560
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณป่าสุสานบ้านหก หมู่ 4 18 สิงหาคม 2560
ประกาศราคากลาง ขุดลอกลำห้วยหน้าวัดป่าอ้อ ม.9 17 สิงหาคม 2560
ประกาศราคากลาง ขุดลอกลำห้วยสายร่องเมา ม.1 ม.10 17 สิงหาคม 2560
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมรั้วเทศบาลตำบลบุญเรือง 04 สิงหาคม 2560
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ 2 27 กรกฎาคม 2560
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนสายหลัก ซาววา-ป่าเคาะ บริเวณบ้านนางใบ ม.3 07 กรกฎาคม 2560
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนสายหลัก ซาววา-ป่าเคาะ บริเวณบ้านนางค้ำเอ้ย ม.3 07 กรกฎาคม 2560
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยบ้านนายประเสริฐ ม.3 07 กรกฎาคม 2560
ประกาศราคากลาง โครงการอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2560 27 มิถุนายน 2560
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านแดนเมือง หมู่ที่ 6 27 มิถุนายน 2560
ประกาศราคากลาง โครงการท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ 9 27 มิถุนายน 2560
ประกาศราคากลาง โครงการติดตั้งหลังคากันสาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นปล้อง 27 มิถุนายน 2560
ประกาศราคากลาง โครงการติดตั้งหลังคากันสาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุญเรือง 27 มิถุนายน 2560
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง พนัง คสล. / รางระบายน้ำ คสล. จำนวน 5 โครงการ ลงวันที่ 9 มี.ค.2560 09 มีนาคม 2560
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างพนัง และถนน คสล. จำนวน 4 โครงการ ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 09 กุมภาพันธ์ 2560
สอบราคาจ้างจำนวน 5 โครงการ ลงวันที่ 31 มกราคม 2560 31 มกราคม 2560
ประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปา แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 29 ธ.ค.2559 (ประกาศครั้งที่ 2) 29 ธันวาคม 2559
ประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปา แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 25 พ.ย.2559 25 พฤศจิกายน 2559
เอกสารราคากลาง โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลบุญเรือง 20 สิงหาคม 2559
สอบราคาจ้างก่อสร้างพนังกันดินบริเวณหน้าฝ่ายกั้นน้ำ บ้านบุญเรือง หมู่ 1 หมู่ 10 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2559 17 สิงหาคม 2559
เอกสารราคากลาง โครงการก่อสร้างถึงเก็บน้ำ คสล.บ้านซาววา หมู่ 3 26 กุมภาพันธ์ 2559
เอกสารราคากลาง โครงการวางท่อประปาหมู่บ้าน บ้านบุญเรือง หมู่ 1 26 กุมภาพันธ์ 2559
เอกสารราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านบุญเรืองใต้ หมู่ 2 12 กุมภาพันธ์ 2559
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น 85% รอบหนองวังดิน บ้านป่าเคาะ หมู่ 7 12 กุมภาพันธ์ 2559
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปา แบบผิวดินขนาดใหญ่พร้อมระบบวางท่อประปาหมู่บ้าน บ้านบุญเรืองใต้ หมู่ 9 19 มกราคม 2559