anti covid19
ติดตามสถานการณ์ covid-19 แบบรายวัน

Election5

tax banner
damrongdhamchiangrai1
main 11

> ข้อมูลประวัติ
> ข้อมูลสภาพทั่วไป
> อำนาจหน้าที่
นโยบายผู้บริหาร
 
> วิสัยทัศน์เทศบาล
> แหล่งท่องเที่ยว
> ผลิตภัณฑ์ชุมชน
> ติดต่อเรา

main 3

> คณะผู้บริหารเทศบาล
> สมาชิกสภาเทศบาล
> หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
> กองคลัง
> กองช่าง
> กองการศึกษา
> กองสาธารณสุข
   และสิ่งแวดล้อม
 
> หน่วยตรวจสอบภายใน

main 41

> แผนพัฒนาท้องถิ่น
> แผนดำเนินงาน
> แผนพัฒนาบุคลากร /
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
> แผนจัดซื้อจัดจ้าง
> แผนจัดหาพัสดุ
> แผนจัดเก็บรายได้
> แผนการศึกษา
> แผนป้องกันสาธารณภัย
> แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
> แผนแม่บทสารสนเทศ
   และการสื่อสาร

main 51

> ประกาศใช้งบประมาณ
> เทศบัญญัติงบประมาณ
   รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564

> เทศบัญญัติงบประมาณ
   รายจ่ายประจำปี   ย้อนหลัง

main 61

> งบแสดงสถานะทางการเงิน
> งบทดลอง รายเดือน
> งบทดลอง รายไตรมาส
> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
> รายงานของผู้สอบบัญชี
> รายงานติดตามและประเมิน
   ผลแผนพัฒนาเทศบาล
รายงานผลประเมินความพึงพอใจ
    ของผู้รับบริการ พ.ศ.2562
ผลการประเมิน LPA / ITA
รายงานผล อถล. ปี 2562

main 71

> กิจการที่เป็นอันตราย
   ต่อสุขภาพ พ.ศ.2562

> หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะ
   มูลฝอย พ.ศ.2562
ควบคุมการเลี้ยงและปล่อย
   สุนัขและแมว พ.ศ.2563

main 111

> กฎหมายที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่
> พรบ. / พรก.
>
ระเบียบ คำสั่ง หนังสือสั่งการ
> ประกาศเทศบาลตำบลบุญเรือง

main 81
main 131
letter news banner
report banner1
Purchaset banner
information banner 180
complaint center banner180
bn hotline
main 121
ita buttom 2562
ita buttom 2563
ita buttom 2564
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
EIT ita64

main 141
bg menu IT boonrueng 180x50
link ระบบสารสนเทศ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่
ราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายร่องเมาด้านทิศใต้ หมู่ 10 16 พฤศจิกายน 2563
ราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 3 ถึงหนองจี้รี้ หมู่ 5 16 พฤศจิกายน 2563
ราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 หมู่ 5 เชื่อมหลังเทศบาลตำบลบุญเรือง 16 พฤศจิกายน 2563
ราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. จากป่าสุสานถึงศูนย์เรียนรู้ หมู่ 6 16 พฤศจิกายน 2563
ราคากลางโครงการ ก่อสร้างขึ้นรูปถนนแนวเขต หมู่ 1 หมู่ 2 16 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่ที่ 5 บ้านต้นปล้อง 10 พฤศจิกายน 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ต.ค.63 02 พฤศจิกายน 2563
ประกาศประกวดราคาซ่อมแซมถนนคสล.ซอย5 ม.5 บ้าน 26 ตุลาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส ที่4 (เดือน กรกฎาคม 2563 ถึง กันยายน 2563) 07 ตุลาคม 2563
ประกาศกำหนดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของเทศบาลตำบลุญเรือง 01 ตุลาคม 2563
ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของทางราชการ 01 ตุลาคม 2563
โครงการก่อสร้างพนัง คสล. หมู่ 10 08 กันยายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างรางระบาย คสล.บริเวณข้างตลาดสดเทศบาลบุญเรือง หมู่ 4 24 สิงหาคม 2563
โครงการก่อสร้างรางระบาย คสล.บริเวณข้างตลาดสดเทศบาลบุญเรือง หมู่ 4 19 สิงหาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ติดตั้งโคมไฟถนนโวล่าเซลล์ในเขตพื้นที่ตำบลบุญเรือง 29 กรกฎาคม 2563
โครงการติดตั้งโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ในเขตพื้นที่ตำบลบุญเรือง จำนวน 10 จุด 24 กรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างรางระบายซอยบ้านนายแก้ว นาระถี(สามแยก)ต่อเนื่องม.5 24 กรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย 3 ด้านทิศตะวันออก หมู่ 7 24 กรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย 6 หมู่ 8 24 กรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยทางเข้าโรงเรียนบ้านบุญเรือง หมู่ 9 24 กรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ลำเหมืองสาธารณะ(ต่อเนื่อง) หมู่ 10 24 กรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ 7 24 กรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงหอประชุมประจำหมู่บ้าน หมู่ 6 24 กรกฎาคม 2563
โครงการปรับปรุงท่อเมนประจำหมู่บ้าน หมู่ 7 20 กรกฎาคม 2563
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอย 3 ด้านทิศตะวันออก หมู่ 7 20 กรกฎาคม 2563
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยทางเข้าโรงเรียนบ้านบุญเรือง หมู่ 9 20 กรกฎาคม 2563
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ลำเหมืองสาธารณะ(ต่อเนื่อง) หมู่ 10 20 กรกฎาคม 2563
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอย 6 หมู่ 8 20 กรกฎาคม 2563
โครงการปรับปรุงหอประชุมประจำหมู่บ้าน หมู่ 6 20 กรกฎาคม 2563
โครงการก่อสร้างรางระบายซอยบ้านนายแก้ว นาระถี (สามแยก) ต่อเนื่อง หมู่ 5 20 กรกฎาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส ที่3 (เดือน เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563) 13 กรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 7 โครงการ 09 มิถุนายน 2563
โครงการก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน 7 โครงการ 01 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 4 โครงการ 30 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 4 โครงการ 29 เมษายน 2563
โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 8 โครงการ 28 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 4 โครงการ 15 เมษายน 2563
โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 4 โครงการ 13 เมษายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส ที่1 (เดือน มกราคม 2563 ถึง มีนาคม 2563) 09 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการขุดลอกลำห้วยซาววา บ้านหมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการขุดลอกหน้าฝายห้วยหก บ้านหมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะโครงการขุดลอก 8 โครงการ 11 มีนาคม 2563
โครงการขุดลอกแหล่งกักเก็บน้ำของหมู่บ้าน จำนวน 10 โครงการ 09 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบุญเรือง 20 มกราคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 5 โครงการ 17 มกราคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 5 โครงการ 17 มกราคม 2563
โครงการซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบุญเรือง หมู่ 5 13 มกราคม 2563
ประกาศโครงการก่อสร้างพื้นฐาน แบบ บก.01 แบบ ปร.4/5 (โครงการซ่อมแซม จำนวน 5 โครงการ) 10 มกราคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส ที่1 (เดือน ตุลาคม 2562 ถึง ธันวาคม 2562) 08 มกราคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธ.ค. 63 04 มกราคม 2563