นายก 50
นายเสถียร สายสูง
นายกเทศมนตรีตำบลบุญเรือง


dial phone1
สายตรงนายกฯ
0850294499

damrongdhamchiangrai1
vdo buntom

anti covid19
ติดตามสถานการณ์ covid-19 แบบรายวัน

tax banner

main 11

> ข้อมูลประวัติ
> ข้อมูลสภาพทั่วไป
> อำนาจหน้าที่
นโยบายผู้บริหาร
 
> วิสัยทัศน์เทศบาล
> แหล่งท่องเที่ยว
> ผลิตภัณฑ์ชุมชน
> ติดต่อเรา

main 3

> คณะผู้บริหารเทศบาล
> สมาชิกสภาเทศบาล
> หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
> กองคลัง
> กองช่าง
> กองการศึกษา
> กองสาธารณสุข
   และสิ่งแวดล้อม
 
> หน่วยตรวจสอบภายใน

main 41

> แผนพัฒนาท้องถิ่น
> แผนดำเนินงาน
> แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
   ประจำปี

> แผนพัฒนาบุคลากร /
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
> แผนจัดซื้อจัดจ้าง
> แผนจัดหาพัสดุ
> แผนจัดเก็บรายได้
> แผนการศึกษา
> แผนป้องกันสาธารณภัย
> แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
> แผนแม่บทสารสนเทศ
   และการสื่อสาร

main 51

> ประกาศใช้งบประมาณ
> เทศบัญญัติงบประมาณ
   รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564

> เทศบัญญัติงบประมาณ
   รายจ่ายประจำปี   ย้อนหลัง

main 61

> รายงานการกำกับติดตาม
   การดำเนินงานประจำปี
   รอบ 6 เดือน
> รายงานผลการดำเนินงาน
   ประจำปี 2563
> รายงานการกำกับติดตาม
   การใช้งบประมาณประจำปี
   รอบ 6 เดือน
> รายงานผลการใช้จ่าย
   งบประมาณ ประจำปี 2563
> งบแสดงสถานะทางการเงิน
> งบทดลอง รายเดือน
> งบทดลอง รายไตรมาส
> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
> รายงานของผู้สอบบัญชี
> รายงานติดตามและประเมิน
   ผลแผนพัฒนาเทศบาล
ผลการประเมิน LPA / ITA
รายงานผล อถล. ปี 2562
รายงานผลประเมินความพึงพอใจ
    ของผู้รับบริการ พ.ศ.2563

main 23

> เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
> รายงานผลการดำเนินงาน
   ตามนโยบาย ประจำปี 2563
> การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

main 71

> กิจการที่เป็นอันตราย
   ต่อสุขภาพ พ.ศ.2562

> หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะ
   มูลฝอย พ.ศ.2562
ควบคุมการเลี้ยงและปล่อย
   สุนัขและแมว พ.ศ.2563

main 111

> กฎหมายที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่
>
ระเบียบ คำสั่ง หนังสือสั่งการ
> ประกาศเทศบาลตำบลบุญเรือง

main 26

main 19

main 21

> คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
> คู่มือการปฏิบัติงาน ทต.บุญเรือง
> คู่มือการปฏิบัติงาน
   ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

> คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือ
   ผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน

> คู่มือการปฏิบัติงาน
   เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

> การพิมพ์หนังสือราชการ
   ด้วยคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้อง

main 22 eService

> แจ้งเหตุไฟกิ่งขัดข้อง
> แจ้งขอรับความช่วยเหลือ
> ระบบสารสนเทศ สถ.
แบบสอบถามความพึงพอใจ
   ต่อการให้บริการ
แบบคำร้องทั่วไป
   สำหรับประชาชน
แบบคำขอจดทะเบียน
   พาณิชย์ ( แบบ ทพ.)

main 29

main 27

> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง /
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   ( รายเดือน )
> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง /
   การจัดหาพัสดุ
   ประจำปี 2563

main 81

> จดหมายข่าว 
> ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง      

main 24

facebook : ทต.บุญเรือง
facebook : ศพด.บ้านบุญเรือง
facebook : ศพด.บ้านต้นปล้อง
Line : @muboonrueng

main 131

> รายงานประชุมสภาฯ      
> ภาพกิจกรรมสภาฯ
หนังสือ/ประกาศ/อื่นๆ

main 15

> นโยบายบริหาร
   ทรัพยากรบุคคล
> การดำเนินงานตามนโยบาย
   บริหารงานบุคคล
> หลักเกณฑ์การบริหาร และ
   พัฒนาทรัพยากรบุคคล
> รายงานการบริหาร และ
   พัฒนาทรัพยากรบุคคล
   ประจำปี 2563

main 161

main 311

main 28

> การประเมินความเสี่ยง
   การทุจริต ประจำปี
> การดำเนินการเพื่อจัดการ
   ความเสี่ยงการทุจริต
> รายงานการกำกับ ติดตาม
   การดำเนินการป้องกัน
   การทุจริตประจำปี
   รอบ 6 เดือน
> รายงานผลการดำเนินการ
   ป้องกันการทุจริต ประจำปี

main 30

> การปฏิบัติตามมาตรการเพื่อ
   ส่งเสริมคุณธรรม และ
   ความโปร่งใส
   ภายในหน่วยงาน

> รายงานการดำเนินการ
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรม

anti corruption plan bannermain 20
main 17
main 18
complaint center banner180
bn hotline main 141
bg menu IT boonrueng 180x50
KM180
copy zero180
main 91
main 101main 32

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างขึ้นรูปถนนแนวเขตม.1ม.2 18 พฤศจิกายน 2563
ราคากลางโครงกาง ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลเส้นร่องเมา หมู่ 1 16 พฤศจิกายน 2563
ราคากลางโครงกาง ปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุญเรือง 16 พฤศจิกายน 2563
ราคากลางโครงกางขุดลอกหนองหญ้าไซ หมู่ 2 16 พฤศจิกายน 2563
ราคากลางโครงกาง ขุดลอกหนองต้นเคาะ หมู่ 1 16 พฤศจิกายน 2563
ราคากลางโครงการขุดลอกหนองขอน หมู่ 6 16 พฤศจิกายน 2563
ราคากลางโครงกาง ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ป่าสุสานบ้านหก 16 พฤศจิกายน 2563
ราคากลางโครงกาง ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านบุญเรือง หมู่ 9 16 พฤศจิกายน 2563
ราคากลางโครงกาง ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บริเวณหน้าวัดซาววา หมู่ 3 16 พฤศจิกายน 2563
ราคากลางโครงกาง ก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร บ้านป่าเคาะ หมู่ 7 16 พฤศจิกายน 2563
ราคากลางโครงการ ก่อสร้างพนัง คสล. ลำห้วยภูแกง หมู่ 2 16 พฤศจิกายน 2563
ราคากลางโครงการ ก่อสร้างพนัง คสล. ลำห้วยข้างวัดต้นปล้องด้านทิศเหนือ หมู่ 8 16 พฤศจิกายน 2563
ราคากลางโครงการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมแบบช่องเดี่ยว หมู่ 1 16 พฤศจิกายน 2563
ราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายหลังป่าสุสาน หมู่ 8 16 พฤศจิกายน 2563
ราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. เส้นจำตองเชื่อมตลาดสดเทศบาลบุญเรือง 16 พฤศจิกายน 2563
ราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายร่องเมาด้านทิศใต้ หมู่ 10 16 พฤศจิกายน 2563
ราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 3 ถึงหนองจี้รี้ หมู่ 5 16 พฤศจิกายน 2563
ราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 หมู่ 5 เชื่อมหลังเทศบาลตำบลบุญเรือง 16 พฤศจิกายน 2563
ราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. จากป่าสุสานถึงศูนย์เรียนรู้ หมู่ 6 16 พฤศจิกายน 2563
ราคากลางโครงการ ก่อสร้างขึ้นรูปถนนแนวเขต หมู่ 1 หมู่ 2 16 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่ที่ 5 บ้านต้นปล้อง 10 พฤศจิกายน 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ต.ค.63 02 พฤศจิกายน 2563
ประกาศประกวดราคาซ่อมแซมถนนคสล.ซอย5 ม.5 บ้าน 26 ตุลาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส ที่4 (เดือน กรกฎาคม 2563 ถึง กันยายน 2563) 07 ตุลาคม 2563
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563 05 ตุลาคม 2563
ประกาศกำหนดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของเทศบาลตำบลุญเรือง 01 ตุลาคม 2563
ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของทางราชการ 01 ตุลาคม 2563
โครงการก่อสร้างพนัง คสล. หมู่ 10 08 กันยายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างรางระบาย คสล.บริเวณข้างตลาดสดเทศบาลบุญเรือง หมู่ 4 24 สิงหาคม 2563
โครงการก่อสร้างรางระบาย คสล.บริเวณข้างตลาดสดเทศบาลบุญเรือง หมู่ 4 19 สิงหาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ติดตั้งโคมไฟถนนโวล่าเซลล์ในเขตพื้นที่ตำบลบุญเรือง 29 กรกฎาคม 2563
โครงการติดตั้งโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ในเขตพื้นที่ตำบลบุญเรือง จำนวน 10 จุด 24 กรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างรางระบายซอยบ้านนายแก้ว นาระถี(สามแยก)ต่อเนื่องม.5 24 กรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย 3 ด้านทิศตะวันออก หมู่ 7 24 กรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย 6 หมู่ 8 24 กรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยทางเข้าโรงเรียนบ้านบุญเรือง หมู่ 9 24 กรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ลำเหมืองสาธารณะ(ต่อเนื่อง) หมู่ 10 24 กรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ 7 24 กรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงหอประชุมประจำหมู่บ้าน หมู่ 6 24 กรกฎาคม 2563
โครงการปรับปรุงท่อเมนประจำหมู่บ้าน หมู่ 7 20 กรกฎาคม 2563
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอย 3 ด้านทิศตะวันออก หมู่ 7 20 กรกฎาคม 2563
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยทางเข้าโรงเรียนบ้านบุญเรือง หมู่ 9 20 กรกฎาคม 2563
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ลำเหมืองสาธารณะ(ต่อเนื่อง) หมู่ 10 20 กรกฎาคม 2563
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอย 6 หมู่ 8 20 กรกฎาคม 2563
โครงการปรับปรุงหอประชุมประจำหมู่บ้าน หมู่ 6 20 กรกฎาคม 2563
โครงการก่อสร้างรางระบายซอยบ้านนายแก้ว นาระถี (สามแยก) ต่อเนื่อง หมู่ 5 20 กรกฎาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส ที่3 (เดือน เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563) 13 กรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 7 โครงการ 09 มิถุนายน 2563
โครงการก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน 7 โครงการ 01 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 4 โครงการ 30 เมษายน 2563