นายก 50
นายเสถียร สายสูง
นายกเทศมนตรีตำบลบุญเรือง


dial phone1
สายตรงนายกฯ
0850294499

damrongdhamchiangrai1
vdo buntom

anti covid19
ติดตามสถานการณ์ covid-19 แบบรายวัน

tax banner

main 11

> ข้อมูลประวัติ
> ข้อมูลสภาพทั่วไป
> อำนาจหน้าที่
นโยบายผู้บริหาร
 
> วิสัยทัศน์เทศบาล
> แหล่งท่องเที่ยว
> ผลิตภัณฑ์ชุมชน
> ติดต่อเรา

main 3

> คณะผู้บริหารเทศบาล
> สมาชิกสภาเทศบาล
> หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
> กองคลัง
> กองช่าง
> กองการศึกษา
> กองสาธารณสุข
   และสิ่งแวดล้อม
 
> หน่วยตรวจสอบภายใน

main 41

> แผนพัฒนาท้องถิ่น
> แผนดำเนินงาน
> แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
   ประจำปี

> แผนพัฒนาบุคลากร /
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
> แผนจัดซื้อจัดจ้าง
> แผนจัดหาพัสดุ
> แผนจัดเก็บรายได้
> แผนการศึกษา
> แผนป้องกันสาธารณภัย
> แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
> แผนแม่บทสารสนเทศ
   และการสื่อสาร

main 51

> ประกาศใช้งบประมาณ
> เทศบัญญัติงบประมาณ
   รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564

> เทศบัญญัติงบประมาณ
   รายจ่ายประจำปี   ย้อนหลัง

main 61

> รายงานการกำกับติดตาม
   การดำเนินงานประจำปี
   รอบ 6 เดือน
> รายงานผลการดำเนินงาน
   ประจำปี 2563
> รายงานการกำกับติดตาม
   การใช้งบประมาณประจำปี
   รอบ 6 เดือน
> รายงานผลการใช้จ่าย
   งบประมาณ ประจำปี 2563
> งบแสดงสถานะทางการเงิน
> งบทดลอง รายเดือน
> งบทดลอง รายไตรมาส
> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
> รายงานของผู้สอบบัญชี
> รายงานติดตามและประเมิน
   ผลแผนพัฒนาเทศบาล
ผลการประเมิน LPA / ITA
รายงานผล อถล. ปี 2562
รายงานผลประเมินความพึงพอใจ
    ของผู้รับบริการ พ.ศ.2563

main 23

> เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
> รายงานผลการดำเนินงาน
   ตามนโยบาย ประจำปี 2563
> การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

main 71

> กิจการที่เป็นอันตราย
   ต่อสุขภาพ พ.ศ.2562

> หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะ
   มูลฝอย พ.ศ.2562
ควบคุมการเลี้ยงและปล่อย
   สุนัขและแมว พ.ศ.2563

main 111

> กฎหมายที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่
>
ระเบียบ คำสั่ง หนังสือสั่งการ
> ประกาศเทศบาลตำบลบุญเรือง

main 26

main 19

main 21

> คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
> คู่มือการปฏิบัติงาน ทต.บุญเรือง
> คู่มือการปฏิบัติงาน
   ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

> คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือ
   ผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน

> คู่มือการปฏิบัติงาน
   เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

> การพิมพ์หนังสือราชการ
   ด้วยคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้อง

main 22 eService

> แจ้งเหตุไฟกิ่งขัดข้อง
> แจ้งขอรับความช่วยเหลือ
> ระบบสารสนเทศ สถ.
แบบสอบถามความพึงพอใจ
   ต่อการให้บริการ
แบบคำร้องทั่วไป
   สำหรับประชาชน
แบบคำขอจดทะเบียน
   พาณิชย์ ( แบบ ทพ.)

main 29

main 27

> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง /
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   ( รายเดือน )
> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง /
   การจัดหาพัสดุ
   ประจำปี 2563

main 81

> จดหมายข่าว 
> ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง      

main 24

facebook : ทต.บุญเรือง
facebook : ศพด.บ้านบุญเรือง
facebook : ศพด.บ้านต้นปล้อง
Line : @muboonrueng

main 131

> รายงานประชุมสภาฯ      
> ภาพกิจกรรมสภาฯ
หนังสือ/ประกาศ/อื่นๆ

main 15

> นโยบายบริหาร
   ทรัพยากรบุคคล
> การดำเนินงานตามนโยบาย
   บริหารงานบุคคล
> หลักเกณฑ์การบริหาร และ
   พัฒนาทรัพยากรบุคคล
> รายงานการบริหาร และ
   พัฒนาทรัพยากรบุคคล
   ประจำปี 2563

main 161

main 311

main 28

> การประเมินความเสี่ยง
   การทุจริต ประจำปี
> การดำเนินการเพื่อจัดการ
   ความเสี่ยงการทุจริต
> รายงานการกำกับ ติดตาม
   การดำเนินการป้องกัน
   การทุจริตประจำปี
   รอบ 6 เดือน
> รายงานผลการดำเนินการ
   ป้องกันการทุจริต ประจำปี

main 30

> การปฏิบัติตามมาตรการเพื่อ
   ส่งเสริมคุณธรรม และ
   ความโปร่งใส
   ภายในหน่วยงาน

> รายงานการดำเนินการ
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรม

anti corruption plan bannermain 20
main 17
main 18
complaint center banner180
bn hotline main 141
bg menu IT boonrueng 180x50
KM180
copy zero180
main 91
main 101main 32

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ก่อสร้างพนัง คสล.บริเวณลำห้วยบ้านซาววา ม.3 22 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ข้ามลำห้วยซาววา (ข้างบ้านนายสมพัฒ จันต๊ะอิน) ม.3 22 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 3 -หนองจี้รี้ บ.ต้นปล้อง ม.5 22 พฤศจิกายน 2560
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หน้าโบสถ์คริสจักรแดนเมือง หมู่ 5 20 พฤศจิกายน 2560
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างรางระบายน้ำม คสล.บริเวณซอย 4 บ้านบุญเรืองเหนือ หมู่ 1 20 พฤศจิกายน 2560
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างพนัง คสล.บริเวณลำห้วยบ้านซาววา หมู่ 3 20 พฤศจิกายน 2560
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ข้ามลำห้วยซาววา (ข้างบ้านนายสมพัฒ จันต๊ะอิน) หมู่ 3 20 พฤศจิกายน 2560
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 3 หนองจี้รี้ บ้านต้นปล้อง หมู่ 5 20 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2/2560 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 30 ตุลาคม 2560
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2560 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 27 ตุลาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับการบริการด้านงานทะเบียนราษฎร 17 ตุลาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองสาธารณสุขฯ ลว 17 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560
ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับการบริการด้านงานทะเบียนราษฎร 17 ตุลาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าฯ กองช่าง ลว.11 ตุลาคม 2560 11 ตุลาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงฯ กองช่าง ลว.10 ตุลาคม 2560 10 ตุลาคม 2560
ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงฯ และ วัสดุไฟฟ้าฯ กองช่าง ลว.5 ตุลาคม 2560 05 ตุลาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปี 2561 กองสาธารณสุข 05 ตุลาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 28 กันยายน 2560
ประกาศราคากลาง ขุดลอกหน้าฝายเพื่อพัฒนาแหล่งน ้า ล้าห้วยภูแกง หมู่ 1 ,10 20 กันยายน 2560
ประกาศราคากลาง ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย 20 กันยายน 2560
ประกาศราคากลาง ซ่อมแซมตลิ่งบริเวณ ถนนสายร่องเมา หมู่ 1 20 กันยายน 2560
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.สายเชื่อม โรงเรียนบ้านต้นปล้อง (ต่อของเดิม) หมู่ 6 18 กันยายน 2560
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อท่อระบบประปาภูเขา 18 กันยายน 2560
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างพนังกันดินลำห้วยหน้าวัดป่าอ้อ หมู่ 9 18 กันยายน 2560
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างพนังกันดินลำห้วยหลังโรงเรียนบ้านหก หมู่ 4 (ห้วยแล้ง) 18 กันยายน 2560
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างพนังกันดินลำห้วยภูแกง ข้างวัดบุญเรืองเหนือด้านทิศเหนือ หมู่ 1 18 กันยายน 2560
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้าง คสล.ซอย 11 ข้างโรงเรียนบ้านต้นปล้อง (ต่อของเดิม) หมู่ 8 18 กันยายน 2560
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 1-1 ข้างบ้านนายมานพ เสนา (ต่อของเดิม) หมู่ 5 18 กันยายน 2560
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต (คอลริ่ง) 18 กันยายน 2560
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำพร้อมพนังกันดินข้างร้านไดนาโมบ้านหก หมู่ 4 18 สิงหาคม 2560
ประกาศราคากลาง โครงการท่อเมนระบบประปาบ้านบุญเรือง หมู่ 1 18 สิงหาคม 2560
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณป่าสุสานบ้านหก หมู่ 4 18 สิงหาคม 2560
ประกาศราคากลาง ขุดลอกลำห้วยหน้าวัดป่าอ้อ ม.9 17 สิงหาคม 2560
ประกาศราคากลาง ขุดลอกลำห้วยสายร่องเมา ม.1 ม.10 17 สิงหาคม 2560
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมรั้วเทศบาลตำบลบุญเรือง 04 สิงหาคม 2560
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ 2 27 กรกฎาคม 2560
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนสายหลัก ซาววา-ป่าเคาะ บริเวณบ้านนางใบ ม.3 07 กรกฎาคม 2560
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนสายหลัก ซาววา-ป่าเคาะ บริเวณบ้านนางค้ำเอ้ย ม.3 07 กรกฎาคม 2560
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยบ้านนายประเสริฐ ม.3 07 กรกฎาคม 2560
ประกาศราคากลาง โครงการอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2560 27 มิถุนายน 2560
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านแดนเมือง หมู่ที่ 6 27 มิถุนายน 2560
ประกาศราคากลาง โครงการท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ 9 27 มิถุนายน 2560
ประกาศราคากลาง โครงการติดตั้งหลังคากันสาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นปล้อง 27 มิถุนายน 2560
ประกาศราคากลาง โครงการติดตั้งหลังคากันสาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุญเรือง 27 มิถุนายน 2560
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง พนัง คสล. / รางระบายน้ำ คสล. จำนวน 5 โครงการ ลงวันที่ 9 มี.ค.2560 09 มีนาคม 2560
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างพนัง และถนน คสล. จำนวน 4 โครงการ ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 09 กุมภาพันธ์ 2560
สอบราคาจ้างจำนวน 5 โครงการ ลงวันที่ 31 มกราคม 2560 31 มกราคม 2560
ประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปา แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 29 ธ.ค.2559 (ประกาศครั้งที่ 2) 29 ธันวาคม 2559
ประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปา แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 25 พ.ย.2559 25 พฤศจิกายน 2559
เอกสารราคากลาง โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลบุญเรือง 20 สิงหาคม 2559