anti covid19
ติดตามสถานการณ์ covid-19 แบบรายวัน

Election5

tax banner
damrongdhamchiangrai1
main 11

> ข้อมูลประวัติ
> ข้อมูลสภาพทั่วไป
> อำนาจหน้าที่
นโยบายผู้บริหาร
 
> วิสัยทัศน์เทศบาล
> แหล่งท่องเที่ยว
> ผลิตภัณฑ์ชุมชน
> ติดต่อเรา

main 3

> คณะผู้บริหารเทศบาล
> สมาชิกสภาเทศบาล
> หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
> กองคลัง
> กองช่าง
> กองการศึกษา
> กองสาธารณสุข
   และสิ่งแวดล้อม
 
> หน่วยตรวจสอบภายใน

main 41

> แผนพัฒนาท้องถิ่น
> แผนดำเนินงาน
> แผนพัฒนาบุคลากร /
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
> แผนจัดซื้อจัดจ้าง
> แผนจัดหาพัสดุ
> แผนจัดเก็บรายได้
> แผนการศึกษา
> แผนป้องกันสาธารณภัย
> แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
> แผนแม่บทสารสนเทศ
   และการสื่อสาร

main 51

> ประกาศใช้งบประมาณ
> เทศบัญญัติงบประมาณ
   รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564

> เทศบัญญัติงบประมาณ
   รายจ่ายประจำปี   ย้อนหลัง

main 61

> งบแสดงสถานะทางการเงิน
> งบทดลอง รายเดือน
> งบทดลอง รายไตรมาส
> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
> รายงานของผู้สอบบัญชี
> รายงานติดตามและประเมิน
   ผลแผนพัฒนาเทศบาล
รายงานผลประเมินความพึงพอใจ
    ของผู้รับบริการ พ.ศ.2562
ผลการประเมิน LPA / ITA
รายงานผล อถล. ปี 2562

main 71

> กิจการที่เป็นอันตราย
   ต่อสุขภาพ พ.ศ.2562

> หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะ
   มูลฝอย พ.ศ.2562
ควบคุมการเลี้ยงและปล่อย
   สุนัขและแมว พ.ศ.2563

main 111

> กฎหมายที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่
> พรบ. / พรก.
>
ระเบียบ คำสั่ง หนังสือสั่งการ
> ประกาศเทศบาลตำบลบุญเรือง

main 81
main 131
letter news banner
report banner1
Purchaset banner
information banner 180
complaint center banner180
bn hotline
main 121
ita buttom 2562
ita buttom 2563
ita buttom 2564
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
EIT ita64

main 141
bg menu IT boonrueng 180x50
link ระบบสารสนเทศ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่
ประกาศราคากลาง ขุดลอกหน้าฝายเพื่อพัฒนาแหล่งน ้า ล้าห้วยภูแกง หมู่ 1 ,10 20 กันยายน 2560
ประกาศราคากลาง ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย 20 กันยายน 2560
ประกาศราคากลาง ซ่อมแซมตลิ่งบริเวณ ถนนสายร่องเมา หมู่ 1 20 กันยายน 2560
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.สายเชื่อม โรงเรียนบ้านต้นปล้อง (ต่อของเดิม) หมู่ 6 18 กันยายน 2560
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อท่อระบบประปาภูเขา 18 กันยายน 2560
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างพนังกันดินลำห้วยหน้าวัดป่าอ้อ หมู่ 9 18 กันยายน 2560
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างพนังกันดินลำห้วยหลังโรงเรียนบ้านหก หมู่ 4 (ห้วยแล้ง) 18 กันยายน 2560
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างพนังกันดินลำห้วยภูแกง ข้างวัดบุญเรืองเหนือด้านทิศเหนือ หมู่ 1 18 กันยายน 2560
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้าง คสล.ซอย 11 ข้างโรงเรียนบ้านต้นปล้อง (ต่อของเดิม) หมู่ 8 18 กันยายน 2560
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 1-1 ข้างบ้านนายมานพ เสนา (ต่อของเดิม) หมู่ 5 18 กันยายน 2560
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต (คอลริ่ง) 18 กันยายน 2560
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำพร้อมพนังกันดินข้างร้านไดนาโมบ้านหก หมู่ 4 18 สิงหาคม 2560
ประกาศราคากลาง โครงการท่อเมนระบบประปาบ้านบุญเรือง หมู่ 1 18 สิงหาคม 2560
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณป่าสุสานบ้านหก หมู่ 4 18 สิงหาคม 2560
ประกาศราคากลาง ขุดลอกลำห้วยหน้าวัดป่าอ้อ ม.9 17 สิงหาคม 2560
ประกาศราคากลาง ขุดลอกลำห้วยสายร่องเมา ม.1 ม.10 17 สิงหาคม 2560
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมรั้วเทศบาลตำบลบุญเรือง 04 สิงหาคม 2560
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ 2 27 กรกฎาคม 2560
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนสายหลัก ซาววา-ป่าเคาะ บริเวณบ้านนางใบ ม.3 07 กรกฎาคม 2560
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนสายหลัก ซาววา-ป่าเคาะ บริเวณบ้านนางค้ำเอ้ย ม.3 07 กรกฎาคม 2560
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยบ้านนายประเสริฐ ม.3 07 กรกฎาคม 2560
ประกาศราคากลาง โครงการอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2560 27 มิถุนายน 2560
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านแดนเมือง หมู่ที่ 6 27 มิถุนายน 2560
ประกาศราคากลาง โครงการท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ 9 27 มิถุนายน 2560
ประกาศราคากลาง โครงการติดตั้งหลังคากันสาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นปล้อง 27 มิถุนายน 2560
ประกาศราคากลาง โครงการติดตั้งหลังคากันสาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุญเรือง 27 มิถุนายน 2560
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง พนัง คสล. / รางระบายน้ำ คสล. จำนวน 5 โครงการ ลงวันที่ 9 มี.ค.2560 09 มีนาคม 2560
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างพนัง และถนน คสล. จำนวน 4 โครงการ ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 09 กุมภาพันธ์ 2560
สอบราคาจ้างจำนวน 5 โครงการ ลงวันที่ 31 มกราคม 2560 31 มกราคม 2560
ประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปา แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 29 ธ.ค.2559 (ประกาศครั้งที่ 2) 29 ธันวาคม 2559
ประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปา แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 25 พ.ย.2559 25 พฤศจิกายน 2559
เอกสารราคากลาง โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลบุญเรือง 20 สิงหาคม 2559
เอกสารราคากลาง โครงการก่อสร้างถึงเก็บน้ำ คสล.บ้านซาววา หมู่ 3 26 กุมภาพันธ์ 2559
เอกสารราคากลาง โครงการวางท่อประปาหมู่บ้าน บ้านบุญเรือง หมู่ 1 26 กุมภาพันธ์ 2559
เอกสารราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านบุญเรืองใต้ หมู่ 2 12 กุมภาพันธ์ 2559
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น 85% รอบหนองวังดิน บ้านป่าเคาะ หมู่ 7 12 กุมภาพันธ์ 2559
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปา แบบผิวดินขนาดใหญ่พร้อมระบบวางท่อประปาหมู่บ้าน บ้านบุญเรืองใต้ หมู่ 9 19 มกราคม 2559