พิมพ์
ฮิต: 636

1.โครงการก่อสร้างหอประชุมประจำหมู่บ้าน หมู่ 6
   แบบ บก.01 ดาวน์โหลด PDF
   ปร.4-5  ดาวน์โหลด PDF

2.โครงการก่อสร้างพนัง คสล. ลำห้วยบริเวณข้างวัดบุญเรืองใต้ด้านทิศเหนือ หมู่ 2
   แบบ บก.01 ดาวน์โหลด PDF
   ปร.4-5  ดาวน์โหลด PDF

3.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ลำเหมืองสาธารณะ(บริเวณหน้าที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน) หมู่ 4
   แบบ บก.01 ดาวน์โหลด PDF
   ปร.4-5  ดาวน์โหลด PDF

4.โครงการซ่อมแซมถนน คสล. บริเวณถนนสายหลัก บ้านหก-ซาววา หมู่ 3
   แบบ บก.01 ดาวน์โหลด PDF
   ปร.4-5  ดาวน์โหลด PDF