พยากรอากาศ

Link หน่วยงาน/อปท.ข้างเคียง
kueng1 banner
huysao banner
satan banner
sridonchai banner
wiangchiangkhong1 banner
wiang banner

rimkhong banner

ฮิต: 198

1.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้างบ้านนายจรัญ อุ่นคำ หมู่ 10
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
   แบบ บก.01 ดาวน์โหลด
  
แบบประมาณราคา ปร.4/ปร.5 ดาวน์โหลด 


2.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางขึ้นน้ำตกภูแกง หมู่ 10
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
   แบบ บก.01 ดาวน์โหลด
  
แบบประมาณราคา ปร.4/ปร.5 ดาวน์โหลด 

3.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนางมา ลาวเฉียง หมู่ 2
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
   แบบ บก.01 ดาวน์โหลด
  
แบบประมาณราคา ปร.4/ปร.5 ดาวน์โหลด 

4.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายดำรง อินทร์เทพ หมู่ 10
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
   แบบ บก.01 ดาวน์โหลด
  
แบบประมาณราคา ปร.4/ปร.5 ดาวน์โหลด 

5.โครงการก่อสร้างพนัง คสล. ลำห้วยต้นปล้องบริเวณคอสะพาน ซอย 8 หมู่ 8
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
   แบบ บก.01 ดาวน์โหลด
  
แบบประมาณราคา ปร.4/ปร.5 ดาวน์โหลด 

6.โครงการก่อสร้างพนังกันดิน คสล. ห้วนร่องเมาบริเวณข้างบ้านนายสมทัศน์ แอ่นปัญญา หมู่ 10
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
   แบบ บก.01 ดาวน์โหลด
  
แบบประมาณราคา ปร.4/ปร.5 ดาวน์โหลด 

7.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย 4 หมู่ 9
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
   แบบ บก.01 ดาวน์โหลด
  
แบบประมาณราคา ปร.4/ปร.5 ดาวน์โหลด 

8.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย 6 หมู่ 9
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
   แบบ บก.01 ดาวน์โหลด
  
แบบประมาณราคา ปร.4/ปร.5 ดาวน์โหลด 

9.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยบ้านนางเร็ว ไชยเขียว หมู่ 1
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
   แบบ บก.01 ดาวน์โหลด
  
แบบประมาณราคา ปร.4/ปร.5 ดาวน์โหลด 

10.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านต้นปล้อง หมู่ 8
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
   แบบ บก.01 ดาวน์โหลด
  
แบบประมาณราคา ปร.4/ปร.5 ดาวน์โหลด 

11.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ซอยหลังโรงเรียนบ้านหก หมู่ 4
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
   แบบ บก.01 ดาวน์โหลด
  
แบบประมาณราคา ปร.4/ปร.5 ดาวน์โหลด 

12.โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์บ้านต้นปล้อง หมู่ 8
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
   แบบ บก.01 ดาวน์โหลด
  
แบบประมาณราคา ปร.4/ปร.5 ดาวน์โหลด