พิมพ์
ฮิต: 345

1.โครงการก่อสร้างพนัง คสล. บริเวณข้างบ้านนายลพ พรหมชัย หมู่ 10
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(แบบ บก.01) Download
 แบบ ปร.4 ปร.5 Download

2.โครงการขยายสะพานลำห้วยภูแกง ซอย 4 บ้านนายเปล่ง จันต๊ะอิน หมู่ 2
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(แบบ บก.01)Download
 แบบ ปร.4 ปร.5Download

3.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.  ถนนหน้าโบสถ์คริสจักรแดนเมือง(ต่อเนื่อง) หมู่ 6
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(แบบ บก.01)Download
 แบบ ปร.4 ปร.5Download

4. โครงการก่อสร้าง คสล. ลำห้วยภูแกง บริเวณร้านค้าชุมชน หมู่ 1
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(แบบ บก.01)Download
 แบบ ปร.4 ปร.5Download

5.โครงการก่อสร้างพนังกันดิน ซอยสวนสักโมเต็ล(ต่อนื่อง) หมู่ 3
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(แบบ บก.01)Download
 แบบ ปร.4 ปร.5Download

6.โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ ซอย 2 หมู่ 9
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(แบบ บก.01)Download
แบบ ปร.4 ปร.5Download