พยากรอากาศ

Link หน่วยงาน/อปท.ข้างเคียง
kueng1 banner
huysao banner
satan banner
sridonchai banner
wiangchiangkhong1 banner
wiang banner

rimkhong banner

ฮิต: 210

1.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยสายตับเต่า หมู่ 19 ตำบลห้วยซ้อ 

 download icon
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.01)
แบบ ปร.4 /ปร.5

2.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยสายทุ่งข้ามเปี้ย หมู่ 16 ตำบลห้วยซ้อ
 download icon
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.01)
แบบ ปร.4 /ปร.5
 
3. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยสายสันต้นม่วง หมู่ 20 ตำบลห้วยซ้อ

download icon
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.01)
แบบ ปร.4 /ปร.5

4. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยสายสันป่าฮ่าง หมู่ 16 ตำบลห้วยซ้อ

download icon
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.01)
แบบ ปร.4 /ปร.5
5. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยสายห้วยเหล็กเชื่อมทุ่งขามเปี้ย หมู่ 16 ตำบลห้วยซ้อ
download icon
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.01)
แบบ ปร.4 /ปร.5

6. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยสายฮ่องซ้อทิศเหนือ หมู่ 19 ตำบลห้วยซ้อ
download icon
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.01)
แบบ ปร.4 /ปร.5