พยากรอากาศ

Link หน่วยงาน/อปท.ข้างเคียง
kueng1 banner
huysao banner
satan banner
sridonchai banner
wiangchiangkhong1 banner
wiang banner

rimkhong banner

ฮิต: 238

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 8 โครงการ ลงวันที่ 16 มกราคม 2562


1.โครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำ ซอย5 (ตลาดสาย) หมู่8
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
   แบบ ปร.4 / ปร.5

2.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย 1 ด้านทิศเหนือ หมู่1
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
   แบบ ปร.4 / ปร.5

3.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนสายหลัก ซาววา-ป่าเคาะ ถึงวัดซาววา หมู่3
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
   แบบ ปร.4 / ปร.5

4.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หน้าบ้านนายตุ๋ย กันทะวงศ์ ถึง หนองวังดิน หมู่7
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
   แบบ ปร.4 / ปร.5

5.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยบ้านนายนัน กองฟู หมู่4
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
   แบบ ปร.4 / ปร.5

6.โครงการปรับระดับทางเดินเท้า ซอย12 หมู่4
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
   แบบ ปร.4 / ปร.5

7.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำข้างบ้านนายแก้ว นาระถี (สามแยก) หมู่5
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
   แบบ ปร.4 / ปร.5

8.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย3 ต่อเนื่อง หมู่5
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
   แบบ ปร.4 / ปร.5