พิมพ์
ฮิต: 405

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมประจำหมู่บ้าน หมู่ 5

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
แบบ ปร.4 / ปร.5