พิมพ์
ฮิต: 275

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 8 โครงการ 


วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

1.โครงการก่อสร้างพนัง คสล.ห้วยร่องเมาบริเวณฝายน้ำล้น หมู่ 10
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
แบบ ปร.4 / ปร.5

2.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางขัน ติ๊บแก้ว หมู่ 1
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
แบบ ปร.4 / ปร.5

3.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 8 หมู่ 8
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
แบบ ปร.4 / ปร.5

4.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านแดนเมือง หมู่ 6 เชื่อมโรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
แบบ ปร.4 / ปร.5

5.โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลบุญเรือง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
แบบ ปร.4 / ปร.5

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561

6.โครงการก่อสร้างปรับปรุง ศาลา เอนกประสงค์ หมู่ 9
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
แบบ ปร.4 / ปร.5

7.โครงการก่อสร้างพนังกันดินลำห้วยภูแกงถนนสายร่องเมา หมู่ 1
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
แบบ ปร.4 / ปร.5

8.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายเสาร์ ริมเทพ หมู่ 6
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
แบบ ปร.4 / ปร.5