พยากรอากาศ

Link หน่วยงาน/อปท.ข้างเคียง
kueng1 banner
huysao banner
satan banner
sridonchai banner
wiangchiangkhong1 banner
wiang banner

rimkhong banner

ฮิต: 322

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 7 โครงการ 


วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำสายเหนือ บ้านนายถา เรืองวิลัย หมู่ 2
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
แบบ ปร.4 / ปร.5

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ หน้าหอประชุม ซอย 4 เชื่อม ซอย 5 หมู่ 5
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

แบบ ปร.4 / ปร.5

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมเมรุ บ้านต้นปล้อง หมู่ 5 หมู่ 8
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

แบบ ปร.4 / ปร.5

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอย 3 หมู่ 3
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
แบบ ปร.4 / ปร.5

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำรางระบายน้ำ คสล.ซอย 9 หมู่ 4
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
แบบ ปร.4 / ปร.5

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนสายร่องเมา หมู่ 1
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
แบบ ปร.4 / ปร.5

โครงการ ก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร ประจำหมู่บ้าน หมู่ 7
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
แบบ ปร.4 / ปร.5