natioinal league1 banner

bb go th
ราคามาตรฐาน

ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลบุญเรือง

report banner1
Purchaset banner
school1 banner
school3 banner
TGP Data
egp committee
information banner 180

 

พยากรอากาศ

Link หน่วยงาน/อปท.ข้างเคียง
kueng1 banner
huysao banner
satan banner
sridonchai banner
wiangchiangkhong1 banner
wiang banner

rimkhong banner

ฮิต: 66

1.โครงการ ก่อสร้างรางระบายน ้า คสล. ซอย 2 หมู่ 10

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
แบบ ปร.4/5

2.โครงการ ก่อสร้างรางระบายน ้า คสล. ซอย 4 เชื่อมซอย 5 บ้านต้นปล้อง หมู่ 5

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
แบบ ปร.4/5

3.โครงการ ก่อสร้างรางระบายน ้า คสล. ซอย 4 หมู่ 10

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
แบบ ปร.4/5

4.โครงการ ก่อสร้างรางระบายน ้า คสล. บริเวณซอย 17 บ้านนางประพันธ์ นวลจันทร์ หมู่ 9

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
แบบ ปร.4/5

5.โครงการ ก่อสร้างรางระบายน ้า คสล. หลังวัดบุญเรืองใต้ ม.2

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
แบบ ปร.4/5

6.โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมท่อเมนระบบประปารวมไปถึงระบบฝายกั้นน้้า บ้านบุญเรือง หมู่ 1

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
แบบ ปร.4/5