ฮิต: 584

ประกาศเทศบาลตำบลบุญเรือง  เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ฯ รวมทั้งสิ้น 8 โครงการ ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561  โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้าง รร.บ้านต้นปล้องแดนเมือง ม.8

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 เชื่อมหลังเทศบาล ม.5

3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2 เชื่อม ม.9

4. โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ คสล.ห้วยบ่อหวาก ม.4

5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอย 2 ด้านทิศเหนือ ม.1

6. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอย 5 ม.9

7. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจำตอง ม.3

8. โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางเส้นร่องเมา ม.1