ฮิต: 428

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้าง รร.บ้านต้นปล้องแดนเมือง ม.8

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
แบบ ปร.4 / 5

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 เชื่อมหลังเทศบาล ม.5

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
แบบ ปร.4 / 5

3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2 เชื่อม ม.9

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
แบบ ปร.4 / 5

4. โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ คสล.ห้วยบ่อหวาก ม.4

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
แบบ ปร.4 / 5

5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอย 2 ด้านทิศเหนือ ม.1

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
แบบ ปร.4 / 5

6. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอย 5 ม.9

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
แบบ ปร.4 / 5

7. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจำตอง ม.3

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
แบบ ปร.4 / 5

8. โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางเส้นร่องเมา ม.1

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
แบบ ปร.4 / 5