natioinal league1 banner

bb go th
ราคามาตรฐาน

ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลบุญเรือง

report banner1
Purchaset banner
school1 banner
school3 banner
TGP Data
egp committee
information banner 180

 

พยากรอากาศ

Link หน่วยงาน/อปท.ข้างเคียง
kueng1 banner
huysao banner
satan banner
sridonchai banner
wiangchiangkhong1 banner
wiang banner

rimkhong banner

ฮิต: 141

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้าง รร.บ้านต้นปล้องแดนเมือง ม.8

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
แบบ ปร.4 / 5

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 เชื่อมหลังเทศบาล ม.5

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
แบบ ปร.4 / 5

3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2 เชื่อม ม.9

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
แบบ ปร.4 / 5

4. โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ คสล.ห้วยบ่อหวาก ม.4

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
แบบ ปร.4 / 5

5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอย 2 ด้านทิศเหนือ ม.1

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
แบบ ปร.4 / 5

6. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอย 5 ม.9

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
แบบ ปร.4 / 5

7. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจำตอง ม.3

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
แบบ ปร.4 / 5

8. โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางเส้นร่องเมา ม.1

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
แบบ ปร.4 / 5