พิมพ์
ฮิต: 386

download 15

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัววีบริเวณลำเหมืองสาธารณะบ้านบุญเรือง  (ซอยบ้านนางบัว ยอดวิเศษ ถึงบ้านนายถา สุสี) หมู่ 9

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง