anti covid19
ติดตามสถานการณ์ covid-19 แบบรายวัน

tax banner
damrongdhamchiangrai1
main 11

> ข้อมูลประวัติ
> ข้อมูลสภาพทั่วไป
> อำนาจหน้าที่
นโยบายผู้บริหาร
 
> วิสัยทัศน์เทศบาล
> แหล่งท่องเที่ยว
> ผลิตภัณฑ์ชุมชน
> ติดต่อเรา

main 3

> คณะผู้บริหารเทศบาล
> สมาชิกสภาเทศบาล
> หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
> กองคลัง
> กองช่าง
> กองการศึกษา
> กองสาธารณสุข
   และสิ่งแวดล้อม
 
> หน่วยตรวจสอบภายใน

main 41

> แผนพัฒนาท้องถิ่น
> แผนดำเนินงาน
> แผนพัฒนาบุคลากร /
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
> แผนจัดซื้อจัดจ้าง
> แผนจัดหาพัสดุ
> แผนจัดเก็บรายได้
> แผนการศึกษา
> แผนป้องกันสาธารณภัย
> แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
> แผนแม่บทสารสนเทศ
   และการสื่อสาร

main 51

> ประกาศใช้งบประมาณ
> เทศบัญญัติงบประมาณ
   รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564

> เทศบัญญัติงบประมาณ
   รายจ่ายประจำปี   ย้อนหลัง

main 61

> งบแสดงสถานะทางการเงิน
> งบทดลอง รายเดือน
> งบทดลอง รายไตรมาส
> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
> รายงานของผู้สอบบัญชี
> รายงานติดตามและประเมิน
   ผลแผนพัฒนาเทศบาล
รายงานผลประเมินความพึงพอใจ
    ของผู้รับบริการ พ.ศ.2562
ผลการประเมิน LPA / ITA
รายงานผล อถล. ปี 2562

main 71

> กิจการที่เป็นอันตราย
   ต่อสุขภาพ พ.ศ.2562

> หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะ
   มูลฝอย พ.ศ.2562
ควบคุมการเลี้ยงและปล่อย
   สุนัขและแมว พ.ศ.2563

main 111

> กฎหมายที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่
> พรบ. / พรก.
>
ระเบียบ คำสั่ง หนังสือสั่งการ
> ประกาศเทศบาลตำบลบุญเรือง

main 81
main 131
letter news banner
report banner1
Purchaset banner
information banner 180
complaint center banner180
bn hotline
main 121
ita buttom 2562
ita buttom 2563
main 141
bg menu IT boonrueng 180x50
link ระบบสารสนเทศ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ฮิต: 1307

เทศบาลตำบลบุญเรือง มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมา ก่อสร้าง พนัง คสล. / รางระบายน้ำ คสล. จำนวน  5  โครงการ ตามประกาศฯลงวันที่ 9 มีนาคม 2560 ดังนี้

1. โครงการก่อสร้างพนัง คสล.หลังหอประชุมประจำหมู่บ้าน หมู่ 10 หนา 0.20 เมตร สูงไม่น้อยกว่า
2.80 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 15.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบุญเรืองกำหนด พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย
     ราคากลางของทางราชการ 110,000.-บาท (-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน-) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอย 10/1 เชื่อมโรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง หมู่ 8
ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.20 เมตร หนา 0.10 เมตร ลึกตามสภาพ 0.30 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 82.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลตำบลบุญเรืองกำหนด พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย
     ราคากลางของทางราชการ 117,000.-บาท (-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หน้าบ้านนายตุ๋ย กันทะวงค์ ถึง หน้าบ้าน นางไพรวัลย์ ตนภู
หมู่ 7 ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร ลึกตามสภาพไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 65.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลตำบลบุญเรืองกำหนด พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย
     ราคากลางของทางราชการ 110,000.-บาท (-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน-) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หน้าบ้านนายตา สุยะราช หมู่ 7 ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร
หนา 0.10 เมตร ลึกตามสภาพ 0.20 – 0.30 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 85.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลตำบลบุญเรืองกำหนด พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย
     ราคากลางของทางราชการ 140,000.-บาท (-หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน-)ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หน้าบ้าน นายแก้ว วงไฮ ถึงบ้าน นางสมพิน ลำเปิงหมู่ 7
ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร ลึกตามสภาพไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 87.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบุญเรืองกำหนด พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย
     ราคากลางของทางราชการ 150,000.-บาท (-หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

download 15
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมตามลิงค์ข้างล่าง

ประกาศเทศบาลตำบลบุญเรือง เรื่อง สอบราคาจ้าง ลว.9 มี.ค.2560

ปร.4 ปร.5 และ ปชช.01 โครงการ ที่ 1
ปร.4 ปร.5 และ ปชช.01 โครงการ ที่ 2
ปร.4 ปร.5 และ ปชช.01 โครงการ ที่ 3
ปร.4 ปร.5 และ ปชช.01 โครงการ ที่ 4
ปร.4 ปร.5 และ ปชช.01 โครงการ ที่ 5