ฮิต: 622

เทศบาลตำบลบุญเรือง มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมา ก่อสร้าง พนัง คสล. / รางระบายน้ำ คสล. จำนวน  5  โครงการ ตามประกาศฯลงวันที่ 9 มีนาคม 2560 ดังนี้

1. โครงการก่อสร้างพนัง คสล.หลังหอประชุมประจำหมู่บ้าน หมู่ 10 หนา 0.20 เมตร สูงไม่น้อยกว่า
2.80 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 15.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบุญเรืองกำหนด พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย
     ราคากลางของทางราชการ 110,000.-บาท (-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน-) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอย 10/1 เชื่อมโรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง หมู่ 8
ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.20 เมตร หนา 0.10 เมตร ลึกตามสภาพ 0.30 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 82.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลตำบลบุญเรืองกำหนด พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย
     ราคากลางของทางราชการ 117,000.-บาท (-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หน้าบ้านนายตุ๋ย กันทะวงค์ ถึง หน้าบ้าน นางไพรวัลย์ ตนภู
หมู่ 7 ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร ลึกตามสภาพไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 65.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลตำบลบุญเรืองกำหนด พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย
     ราคากลางของทางราชการ 110,000.-บาท (-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน-) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หน้าบ้านนายตา สุยะราช หมู่ 7 ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร
หนา 0.10 เมตร ลึกตามสภาพ 0.20 – 0.30 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 85.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลตำบลบุญเรืองกำหนด พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย
     ราคากลางของทางราชการ 140,000.-บาท (-หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน-)ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หน้าบ้าน นายแก้ว วงไฮ ถึงบ้าน นางสมพิน ลำเปิงหมู่ 7
ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร ลึกตามสภาพไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 87.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบุญเรืองกำหนด พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย
     ราคากลางของทางราชการ 150,000.-บาท (-หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

download 15
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมตามลิงค์ข้างล่าง

ประกาศเทศบาลตำบลบุญเรือง เรื่อง สอบราคาจ้าง ลว.9 มี.ค.2560

ปร.4 ปร.5 และ ปชช.01 โครงการ ที่ 1
ปร.4 ปร.5 และ ปชช.01 โครงการ ที่ 2
ปร.4 ปร.5 และ ปชช.01 โครงการ ที่ 3
ปร.4 ปร.5 และ ปชช.01 โครงการ ที่ 4
ปร.4 ปร.5 และ ปชช.01 โครงการ ที่ 5