ฮิต: 727

เทศบาลตำบลบุญเรือง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการ ดังนี้ 

          1.โครงการก่อสร้างพนัง คสล.ข้างศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ 10 หนา 0.20 เมตร
สูงไม่น้อยกว่า 2.80 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 40.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลตำบลบุญเรืองกำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
          ราคากลางของทางราชการ 298,000.- บาท (สองแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว   (ค่าเอกสารแบบแปลนชุดละ 400.-บาท)

          2.โครงการก่อสร้างพนัง กันดินหน้าวัดป่าอ้อ หมู่ 9 หนา 0.25 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร
ความยาวไม่น้อยกว่า 40.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลตำบลบุญเรืองกำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
          ราคากลางของทางราชการ 400,000.- บาท (สี่แสนบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว                         (ค่าเอกสารแบบแปลนชุดละ 400.-บาท)

          3.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 11 หมู่ 8 ข้างโรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง เชื่อมบ้านแดน
เมือง หมู่ 6 ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 – 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 172.00 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 542.75 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบุญเรืองกำหนด พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย
          ราคากลางของทางราชการ 270,000.-บาท (-สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน-) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว           (ค่าเอกสารแบบแปลนชุดละ 400.-บาท)

          4.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 1-1 หน้าบ้านนายมานพ เสนา หมู่ 5 ขนาดกว้างเฉลี่ย
3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 135.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 472.50 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบุญเรืองกำหนด พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย
          ราคากลางของทางราชการ 230,000.-บาท (-สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน-) ซึ่งได้รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว   (ค่าเอกสารแบบแปลนชุดละ 400.-บาท)

download 15
เอกสาร ประกาศสอบราคาจ้าง
ปร. 4 /5 ,แบบ ปปช01 โครงการที่ 1
ปร. 4 /5 ,แบบ ปปช01 โครงการที่ 2
ปร. 4 /5 ,แบบ ปปช01 โครงการที่ 3
ปร. 4 /5 ,แบบ ปปช01 โครงการที่ 4

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
โครงการที่ 1
โครงการที่ 2
โครงการที่ 3
โครงการที่ 4