พิมพ์
ฮิต: 3218

               ด้วย เทศบาลตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง               จำนวน 5 โครงการ           รายละเอียดดังนี้

               1.โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถเทศบาลตำบลบุญเรือง หมู่ 5 ลักษณะอาคารรูปตัวแอล ความกว้างช่วงเสา 5.50 เมตร ความยาวช่วงเสาระหว่าง 5.00 – 7.50 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 335.50 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลตำบลบุญเรืองกำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

               ราคากลางของทางราชการ   818,000.-บาท  (แปดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว (ค่าเอกสารแบบแปลนชุดละ 500.-บาท)

               2.โครงการซ่อมแซมถนนบริเวณท่อเหลี่ยมหนองวังดิน หมู่ 7 ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 17 เมตร กว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร       รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลตำบลบุญเรืองกำหนดพร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย 

               ราคากลางของทางราชการ 180,000.-บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว      (ค่าเอกสารแบบแปลนชุดละ 300.-บาท)

               3.โครงการซ่อมแซมบริเวณคอสะพานเพื่อป้องกันการพังทลายบ้านต้นปล้อง หมู่ 8 รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบล     บุญเรืองกำหนด   

               ราคากลางของทางราชการ 41,000.-บาท  (สี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว           (รับเอกสารแบบแปลนฟรี)

               4.โครงการซ่อมแซมทางระบายน้ำเข้าพื้นที่เกษตร เชื่อม หมู่ 3 หมู่ 7  โดยการวางท่อขนาด 0.80 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 7.00 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลตำบลบุญเรืองกำหนด

               ราคากลางของทางราชการ 44,000.-บาท (สี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)  ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว (รับเอกสารแบบแปลนฟรี)

               5.โครงการซ่อมแซมถนนริมตลิ่งลำเหมือง บ้านบุญเรือง  หมู่ 1 ความกว้างไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 22.00 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลตำบลบุญเรืองกำหนด

               ราคากลางของทางราชการ 46,000.-บาท (สี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว (รับเอกสารแบบแปลนฟรี)

download 15

ประกาศสอบราคา

ปปช.01 / ปร 4 , 5  โครงการที่ 1
ปปช.01 / ปร 4 , 5  โครงการที่ 2
ปปช.01 / ปร 4 , 5  โครงการที่ 3
ปปช.01 / ปร 4 , 5  โครงการที่ 4
ปปช.01 / ปร 4 , 5  โครงการที่ 5

 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการที่ 1
โครงการที่ 2
โครงการที่ 3
โครงการที่ 4
โครงการที่ 5