anti covid19
ติดตามสถานการณ์ covid-19 แบบรายวัน

Election5

tax banner
damrongdhamchiangrai1
main 11

> ข้อมูลประวัติ
> ข้อมูลสภาพทั่วไป
> อำนาจหน้าที่
นโยบายผู้บริหาร
 
> วิสัยทัศน์เทศบาล
> แหล่งท่องเที่ยว
> ผลิตภัณฑ์ชุมชน
> ติดต่อเรา

main 3

> คณะผู้บริหารเทศบาล
> สมาชิกสภาเทศบาล
> หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
> กองคลัง
> กองช่าง
> กองการศึกษา
> กองสาธารณสุข
   และสิ่งแวดล้อม
 
> หน่วยตรวจสอบภายใน

main 41

> แผนพัฒนาท้องถิ่น
> แผนดำเนินงาน
> แผนพัฒนาบุคลากร /
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
> แผนจัดซื้อจัดจ้าง
> แผนจัดหาพัสดุ
> แผนจัดเก็บรายได้
> แผนการศึกษา
> แผนป้องกันสาธารณภัย
> แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
> แผนแม่บทสารสนเทศ
   และการสื่อสาร

main 51

> ประกาศใช้งบประมาณ
> เทศบัญญัติงบประมาณ
   รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564

> เทศบัญญัติงบประมาณ
   รายจ่ายประจำปี   ย้อนหลัง

main 61

> งบแสดงสถานะทางการเงิน
> งบทดลอง รายเดือน
> งบทดลอง รายไตรมาส
> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
> รายงานของผู้สอบบัญชี
> รายงานติดตามและประเมิน
   ผลแผนพัฒนาเทศบาล
รายงานผลประเมินความพึงพอใจ
    ของผู้รับบริการ พ.ศ.2562
ผลการประเมิน LPA / ITA
รายงานผล อถล. ปี 2562

main 71

> กิจการที่เป็นอันตราย
   ต่อสุขภาพ พ.ศ.2562

> หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะ
   มูลฝอย พ.ศ.2562
ควบคุมการเลี้ยงและปล่อย
   สุนัขและแมว พ.ศ.2563

main 111

> กฎหมายที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่
> พรบ. / พรก.
>
ระเบียบ คำสั่ง หนังสือสั่งการ
> ประกาศเทศบาลตำบลบุญเรือง

main 81
main 131
letter news banner
report banner1
Purchaset banner
information banner 180
complaint center banner180
bn hotline
main 121
ita buttom 2562
ita buttom 2563
ita buttom 2564
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
EIT ita64

main 141
bg menu IT boonrueng 180x50
link ระบบสารสนเทศ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ฮิต: 3336

               ด้วย เทศบาลตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง               จำนวน 5 โครงการ           รายละเอียดดังนี้

               1.โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถเทศบาลตำบลบุญเรือง หมู่ 5 ลักษณะอาคารรูปตัวแอล ความกว้างช่วงเสา 5.50 เมตร ความยาวช่วงเสาระหว่าง 5.00 – 7.50 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 335.50 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลตำบลบุญเรืองกำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

               ราคากลางของทางราชการ   818,000.-บาท  (แปดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว (ค่าเอกสารแบบแปลนชุดละ 500.-บาท)

               2.โครงการซ่อมแซมถนนบริเวณท่อเหลี่ยมหนองวังดิน หมู่ 7 ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 17 เมตร กว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร       รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลตำบลบุญเรืองกำหนดพร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย 

               ราคากลางของทางราชการ 180,000.-บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว      (ค่าเอกสารแบบแปลนชุดละ 300.-บาท)

               3.โครงการซ่อมแซมบริเวณคอสะพานเพื่อป้องกันการพังทลายบ้านต้นปล้อง หมู่ 8 รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบล     บุญเรืองกำหนด   

               ราคากลางของทางราชการ 41,000.-บาท  (สี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว           (รับเอกสารแบบแปลนฟรี)

               4.โครงการซ่อมแซมทางระบายน้ำเข้าพื้นที่เกษตร เชื่อม หมู่ 3 หมู่ 7  โดยการวางท่อขนาด 0.80 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 7.00 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลตำบลบุญเรืองกำหนด

               ราคากลางของทางราชการ 44,000.-บาท (สี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)  ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว (รับเอกสารแบบแปลนฟรี)

               5.โครงการซ่อมแซมถนนริมตลิ่งลำเหมือง บ้านบุญเรือง  หมู่ 1 ความกว้างไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 22.00 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลตำบลบุญเรืองกำหนด

               ราคากลางของทางราชการ 46,000.-บาท (สี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว (รับเอกสารแบบแปลนฟรี)

download 15

ประกาศสอบราคา

ปปช.01 / ปร 4 , 5  โครงการที่ 1
ปปช.01 / ปร 4 , 5  โครงการที่ 2
ปปช.01 / ปร 4 , 5  โครงการที่ 3
ปปช.01 / ปร 4 , 5  โครงการที่ 4
ปปช.01 / ปร 4 , 5  โครงการที่ 5

 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการที่ 1
โครงการที่ 2
โครงการที่ 3
โครงการที่ 4
โครงการที่ 5