แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตเทศบาล ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2561 04 ตุลาคม 2561
ประกาศราคากลาง ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยในเขตเทศบาลตำบลบุญเรือง ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2561 03 ตุลาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซม จำนวน 4 โครงการ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 31 สิงหาคม 2561
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซม จำนวน 4 โครงการ ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2561 30 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมแซมถนน คสล.และซ่อมแซมทางระบายน้ำ จำนวน 12 รายการ และโครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางระบายน้ำ และตลิ่ง จำนวน 3 รายการ ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 19 มิถุนายน 2561
ประกาศราคากลาง โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมทางระบายน้ำ และตลิ่ง จำนวน 3 รายการ ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561
ประกาศราคากลาง โครงการ ซ่อมแซมถนน คสล.และซ่อมแซมทางระบายน้ำ จำนวน 12 รายการ ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางระบายน้ำ และขุดลอกลำเหมือง จำนวน 7 รายการ ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 06 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ลงวันที่ 18 กรกฏาคม 2561 18 พฤษภาคม 2561
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 17 พฤษภาคม 2561
ประกาศราคากลาง งานก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ ลงวันที่ 23 มีนาคม 2561 23 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 8 โครงการ ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 16 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 9 โครงการ ลงวันที่ 22 มกราคม 2561 22 มกราคม 2561
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมทางระบายน้ำหนองวังดิน บ้านป่าเคาะ หมู่ 7 19 มกราคม 2561
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตเทศบาลตำบลบุญเรือง 19 มกราคม 2561
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างหลังคากันแดดลานเอนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ 7 19 มกราคม 2561
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัววีบริเวณลำเหมืองสาธารณะบ้านบุญเรือง (ซอยบ้านนางบัว ยอดวิเศษ ถึงบ้านนายถา สุสี) หมู่ 9 19 มกราคม 2561
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บริเวณท้ายซอย ม.1 (ข้างบ้านนายค้า สุวรรณทองค้า) หมู่ 9 19 มกราคม 2561
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอย 15 บ้านหก หมู่ 4 19 มกราคม 2561
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้้ำ คสล.ซอย 10 บ.บุญเรืองใต้ ม.2 19 มกราคม 2561
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้้ำ คสล. ซอย 7 บ.หก ม.4 19 มกราคม 2561
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างพนัง คสล.บริเวณข้างวัดบุญเรืองเหนือด้านทิศเหนือ ม.1 19 มกราคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2560 20 ธันวาคม 2560
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย บ้านซาววา (ข้างบ้านนางสุพัตรา มาลัยหอม) ม.3 18 ธันวาคม 2560
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยถนนข้างล าห้วยร่องเมาทางทิศใต้ หมู่ 10 18 ธันวาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560 12 ธันวาคม 2560
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า คสล.ซอย 9 หมู่ 8 07 ธันวาคม 2560
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า คสล.ซอย 8 หมู่ 8 07 ธันวาคม 2560
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน ้า ซอย 17 บ้านหก หมู่ 4 07 ธันวาคม 2560
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณร่องเมา (ข้างบ้านนายลิตร การะพิน) หมู่ 1 07 ธันวาคม 2560
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณบ้านายตั๋น ธรรมวงค์หมู่ 9 07 ธันวาคม 2560
ประกาศราคากลาง โครงการนถนน คสล.บริเวณข้างวัดบุญเรือเหนือด้านทิศเหนือ ม.1 07 ธันวาคม 2560
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หน้าโบสถ์คริสจักรแดนเมือง ม.6 22 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บริเวณซอย 4 บ.บุญเรืองเหนือ ม.1 22 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ก่อสร้างพนัง คสล.บริเวณลำห้วยบ้านซาววา ม.3 22 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ข้ามลำห้วยซาววา (ข้างบ้านนายสมพัฒ จันต๊ะอิน) ม.3 22 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 3 -หนองจี้รี้ บ.ต้นปล้อง ม.5 22 พฤศจิกายน 2560
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หน้าโบสถ์คริสจักรแดนเมือง หมู่ 5 20 พฤศจิกายน 2560
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างรางระบายน้ำม คสล.บริเวณซอย 4 บ้านบุญเรืองเหนือ หมู่ 1 20 พฤศจิกายน 2560
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างพนัง คสล.บริเวณลำห้วยบ้านซาววา หมู่ 3 20 พฤศจิกายน 2560
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ข้ามลำห้วยซาววา (ข้างบ้านนายสมพัฒ จันต๊ะอิน) หมู่ 3 20 พฤศจิกายน 2560
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 3 หนองจี้รี้ บ้านต้นปล้อง หมู่ 5 20 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2/2560 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 30 ตุลาคม 2560
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2560 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 27 ตุลาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับการบริการด้านงานทะเบียนราษฎร 17 ตุลาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองสาธารณสุขฯ ลว 17 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560
ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับการบริการด้านงานทะเบียนราษฎร 17 ตุลาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าฯ กองช่าง ลว.11 ตุลาคม 2560 11 ตุลาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงฯ กองช่าง ลว.10 ตุลาคม 2560 10 ตุลาคม 2560