นายก 50
นายเสถียร สายสูง
นายกเทศมนตรีตำบลบุญเรือง


dial phone1
สายตรงนายกฯ
0850294499

damrongdhamchiangrai1
vdo buntom

anti covid19
ติดตามสถานการณ์ covid-19 แบบรายวัน

tax banner

main 11

> ข้อมูลประวัติ
> ข้อมูลสภาพทั่วไป
> อำนาจหน้าที่
นโยบายผู้บริหาร
 
> วิสัยทัศน์เทศบาล
> แหล่งท่องเที่ยว
> ผลิตภัณฑ์ชุมชน
> ติดต่อเรา

main 3

> คณะผู้บริหารเทศบาล
> สมาชิกสภาเทศบาล
> หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
> กองคลัง
> กองช่าง
> กองการศึกษา
> กองสาธารณสุข
   และสิ่งแวดล้อม
 
> หน่วยตรวจสอบภายใน

main 41

> แผนพัฒนาท้องถิ่น
> แผนดำเนินงาน
> แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
   ประจำปี

> แผนพัฒนาบุคลากร /
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
> แผนจัดซื้อจัดจ้าง
> แผนจัดหาพัสดุ
> แผนจัดเก็บรายได้
> แผนการศึกษา
> แผนป้องกันสาธารณภัย
> แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
> แผนแม่บทสารสนเทศ
   และการสื่อสาร

main 51

> ประกาศใช้งบประมาณ
> เทศบัญญัติงบประมาณ
   รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564

> เทศบัญญัติงบประมาณ
   รายจ่ายประจำปี   ย้อนหลัง

main 61

> รายงานการกำกับติดตาม
   การดำเนินงานประจำปี
   รอบ 6 เดือน
> รายงานผลการดำเนินงาน
   ประจำปี 2563
> รายงานการกำกับติดตาม
   การใช้งบประมาณประจำปี
   รอบ 6 เดือน
> รายงานผลการใช้จ่าย
   งบประมาณ ประจำปี 2563
> งบแสดงสถานะทางการเงิน
> งบทดลอง รายเดือน
> งบทดลอง รายไตรมาส
> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
> รายงานของผู้สอบบัญชี
> รายงานติดตามและประเมิน
   ผลแผนพัฒนาเทศบาล
ผลการประเมิน LPA / ITA
รายงานผล อถล. ปี 2562
รายงานผลประเมินความพึงพอใจ
    ของผู้รับบริการ พ.ศ.2563

main 23

> เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
> รายงานผลการดำเนินงาน
   ตามนโยบาย ประจำปี 2563
> การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

main 71

> กิจการที่เป็นอันตราย
   ต่อสุขภาพ พ.ศ.2562

> หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะ
   มูลฝอย พ.ศ.2562
ควบคุมการเลี้ยงและปล่อย
   สุนัขและแมว พ.ศ.2563

main 111

> กฎหมายที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่
>
ระเบียบ คำสั่ง หนังสือสั่งการ
> ประกาศเทศบาลตำบลบุญเรือง

main 26

main 19

main 21

> คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
> คู่มือการปฏิบัติงาน ทต.บุญเรือง
> คู่มือการปฏิบัติงาน
   ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

> คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือ
   ผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน

> คู่มือการปฏิบัติงาน
   เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

> การพิมพ์หนังสือราชการ
   ด้วยคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้อง

main 22 eService

> แจ้งเหตุไฟกิ่งขัดข้อง
> แจ้งขอรับความช่วยเหลือ
> ระบบสารสนเทศ สถ.
แบบสอบถามความพึงพอใจ
   ต่อการให้บริการ
แบบคำร้องทั่วไป
   สำหรับประชาชน
แบบคำขอจดทะเบียน
   พาณิชย์ ( แบบ ทพ.)

main 29

main 27

> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง /
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   ( รายเดือน )
> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง /
   การจัดหาพัสดุ
   ประจำปี 2563

main 81

> จดหมายข่าว 
> ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง      

main 24

facebook : ทต.บุญเรือง
facebook : ศพด.บ้านบุญเรือง
facebook : ศพด.บ้านต้นปล้อง
Line : @muboonrueng

main 131

> รายงานประชุมสภาฯ      
> ภาพกิจกรรมสภาฯ
หนังสือ/ประกาศ/อื่นๆ

main 15

> นโยบายบริหาร
   ทรัพยากรบุคคล
> การดำเนินงานตามนโยบาย
   บริหารงานบุคคล
> หลักเกณฑ์การบริหาร และ
   พัฒนาทรัพยากรบุคคล
> รายงานการบริหาร และ
   พัฒนาทรัพยากรบุคคล
   ประจำปี 2563

main 161

main 311

main 28

> การประเมินความเสี่ยง
   การทุจริต ประจำปี
> การดำเนินการเพื่อจัดการ
   ความเสี่ยงการทุจริต
> รายงานการกำกับ ติดตาม
   การดำเนินการป้องกัน
   การทุจริตประจำปี
   รอบ 6 เดือน
> รายงานผลการดำเนินการ
   ป้องกันการทุจริต ประจำปี

main 30

> การปฏิบัติตามมาตรการเพื่อ
   ส่งเสริมคุณธรรม และ
   ความโปร่งใส
   ภายในหน่วยงาน

> รายงานการดำเนินการ
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรม

anti corruption plan bannermain 20
main 17
main 18
complaint center banner180
bn hotline main 141
bg menu IT boonrueng 180x50
KM180
copy zero180
main 91
main 101main 32

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 3 ถึงหนองจี้รี้ หมู่ 5 01 ตุลาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี 23 กันยายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บริเวณหนองวังดิน หมู่ 7 22 กันยายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอคารา ก่อสร้างราวกันตกบริเวณพนังข้างวัดป่าอ้อ หมู่ 9 21 กันยายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ 4 21 กันยายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมระบบ หมู่ 2 20 กันยายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมร่องปู่ต้าว ม.10 20 กันยายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนสายหลักบ้านแดนเมือง (ต่อเนื่อง) หมู่ 6 20 กันยายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จากบ้านนางจันดี กุณะมา ถึงบ้านนายประเสริฐ อัครเสถียรพงษ์ หมู่ 3 20 กันยายน 2564
ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน 15 กันยายน 2564
ราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 3 ถึงหนองจี้รี้ หมู่ 5 09 กันยายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถนน คสล. ซอย 12 บ้านแดนเมือง ม.6 09 กันยายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพนังบริเวณ ซอย 4 หมู่ 2 03 กันยายน 2564
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 3 ถึงหนองจี้รี้ หมู่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 กันยายน 2564
ราคากลาง ท่อลอดเหลี่ยมร่องปู่ต้าว ม.10 02 กันยายน 2564
ราคากลาง งานจ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมระบบ หมู่ 2 02 กันยายน 2564
ราคากลาง ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนสายหลักบ้านแดนเมือง (ต่อเนื่อง) หมู่ 6 02 กันยายน 2564
ราคากลาง ก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ 4 01 กันยายน 2564
ราคากลาง ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บริเวณหนองวังดิน หมู่ 7 01 กันยายน 2564
ราคากลาง ก่อสร้างราวกันตกบริเวณพนังข้างวัดป่าอ้อ หมู่ 9 01 กันยายน 2564
ราคากลาง ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จากบ้านนางจันดี กุณะมา ถึงบ้านนายประเสริฐ อัครเสถียรพงษ์ หมู่ 3 01 กันยายน 2564
ราคากลางถนน คสล. ซอย 12 บ้านแดนเมือง ม.6 24 สิงหาคม 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอย 3 ถึงหนองจี้รี้ หมู่ 5 23 สิงหาคม 2564
"ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำบริเวณหนองวังดิน หมู่ 7" 18 สิงหาคม 2564
ปร.4-5 ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ บริเวณหนองวังดิน หมู่7 16 สิงหาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาสที่ 3 23 กรกฎาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุญเรืองเหนือ 13 กรกฎาคม 2564
ราคากลางโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุญเรืองเหนือ 09 กรกฎาคม 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 01 กรกฎาคม 2564
ประกาศยกเลิกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร ชนิด 10 ล้อ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 มิถุนายน 2564
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร ชนิด 10 ล้อ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 มิถุนายน 2564
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 01 มิถุนายน 2564
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2564 03 พฤษภาคม 2564
ประก่าศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2564 - มีนาคม พ.ศ.2564) 20 เมษายน 2564
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2564 01 เมษายน 2564
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 01 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากล้องวงจรปิดพร้อมระบบและอุปกรณ์ติดตั้ง ในเขตบ้านต้นปล้อง หมู่ 5 ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จำนวน 5 จุด 15 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะ วางท่อระบบประปาหมู่บ้าน หมู่6 11 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะ ลานตากพืชผลทางการเกษตรประจำหมู่บ้าน หมู่ 10 11 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะ รางระบายน้ำ คสล. จากบ้านนางใจ๋มา มีหวาน ถึงบ้านนายหิ่ง สุทธป๊อก หมู่ 3 11 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะ ท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิดช่องเดียว บริเวณลำห้วยร่องเมา เชื่อม หมู่1 หมู่10 11 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะ ถมดินบริเวณหนองอิ่นแก้ว หมู่6 11 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะ ถนน คสล. สายบ้านนายหล้า เตชะสิงห์ 11 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะ ถนน คสล. ซอย 8 (ต่อเนื่อง) หมู่ 8 11 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ฃชนะ รางระบายน้ำ คสล. บริเวณ ซอย 2 หมู่ 4 11 กุมภาพันธ์ 2564
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2564 01 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563) 25 มกราคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ 11 มกราคม 2564
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 04 มกราคม 2564
ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร ชนิด 10 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 ธันวาคม 2563