anti covid19
ติดตามสถานการณ์ covid-19 แบบรายวัน

tax banner
damrongdhamchiangrai1
main 11

> ข้อมูลประวัติ
> ข้อมูลสภาพทั่วไป
> อำนาจหน้าที่
นโยบายผู้บริหาร
 
> วิสัยทัศน์เทศบาล
> แหล่งท่องเที่ยว
> ผลิตภัณฑ์ชุมชน
> ติดต่อเรา

main 3

> คณะผู้บริหารเทศบาล
> สมาชิกสภาเทศบาล
> หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
> กองคลัง
> กองช่าง
> กองการศึกษา
> กองสาธารณสุข
   และสิ่งแวดล้อม
 

main 41

> แผนพัฒนาท้องถิ่น
> แผนดำเนินงาน
> แผนพัฒนาบุคลากร /
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
> แผนจัดซื้อจัดจ้าง
> แผนจัดหาพัสดุ
> แผนจัดเก็บรายได้
> แผนการศึกษา
> แผนป้องกันสาธารณภัย
> แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
> แผนแม่บทสารสนเทศ
   และการสื่อสาร

main 51

> ประกาศใช้งบประมาณ
> เทศบัญญัติงบประมาณ
   รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564

> เทศบัญญัติงบประมาณ
   รายจ่ายประจำปี   ย้อนหลัง

main 61

> งบแสดงสถานะทางการเงิน
> งบทดลอง รายเดือน
> งบทดลอง รายไตรมาส
> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
> รายงานของผู้สอบบัญชี
> รายงานติดตามและประเมิน
   ผลแผนพัฒนาเทศบาล
รายงานผลประเมินความพึงพอใจ
    ของผู้รับบริการ พ.ศ.2562
ผลการประเมิน LPA / ITA

main 71

> กิจการที่เป็นอันตราย
   ต่อสุขภาพ พ.ศ.2562

> หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะ
   มูลฝอย พ.ศ.2562

main 111

> กฎหมายที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่
> พรบ. / พรก.
>
ระเบียบ คำสั่ง หนังสือสั่งการ
> ประกาศเทศบาลตำบลบุญเรือง

main 81
main 131
letter news banner
report banner1
Purchaset banner
information banner 180
complaint center banner180
bn hotline
main 121
ita buttom 2562
ita buttom 2563
main 141
link ระบบสารสนเทศ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 7 โครงการ 09 มิถุนายน 2563
โครงการก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน 7 โครงการ 01 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 4 โครงการ 30 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 4 โครงการ 29 เมษายน 2563
โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 8 โครงการ 28 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 4 โครงการ 15 เมษายน 2563
โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 4 โครงการ 13 เมษายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส ที่1 (เดือน มกราคม 2563 ถึง มีนาคม 2563) 09 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการขุดลอกลำห้วยซาววา บ้านหมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการขุดลอกหน้าฝายห้วยหก บ้านหมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะโครงการขุดลอก 8 โครงการ 11 มีนาคม 2563
โครงการขุดลอกแหล่งกักเก็บน้ำของหมู่บ้าน จำนวน 10 โครงการ 09 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบุญเรือง 20 มกราคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 5 โครงการ 17 มกราคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 5 โครงการ 17 มกราคม 2563
โครงการซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบุญเรือง หมู่ 5 13 มกราคม 2563
ประกาศโครงการก่อสร้างพื้นฐาน แบบ บก.01 แบบ ปร.4/5 (โครงการซ่อมแซม จำนวน 5 โครงการ) 10 มกราคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส ที่1 (เดือน ตุลาคม 2562 ถึง ธันวาคม 2562) 08 มกราคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ชุด 15 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคากลางโครสร้างพื้นฐาน จำนวน 8 โครงการ 13 พฤศจิกายน 2562
โครงการก่อสร้างพื้นฐาน จำนวน 8 โครงการ 11 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครสร้างพื้นฐาน จำนวน 8 โครงการ 17 ตุลาคม 2562
ก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางเข้าสู่พื้นที่การเกษตรหนองวังดิน หมู่ 7 16 ตุลาคม 2562
โครงการก่อสร้างเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 7 โครงการ 15 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส ที่4 (เดือน กรกฎาคม 2562 ถึง กันยายน 2562) 10 ตุลาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 8 รายการ 03 ตุลาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 8 โครงการ 03 ตุลาคม 2562
โครงการก่อสร้างเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 8 โครงการ 01 ตุลาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง จำนวน 19 โครงการ 30 กันยายน 2562
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง จำนวน 19 โครงการ 27 กันยายน 2562
ประกาศผู้ชนะโครงการ ลงวันที่ 28 ส.ค. 62 28 สิงหาคม 2562
ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกทางน้ำที่ตื้นเขินระหว่างแนวเขตรอยต่อหมู่บ้าน 15 กรกฎาคม 2562
โครงการขุดลอกทางน้ำที่ตื้นเขินระหว่างแนวเขตรอยต่อหมู่บ้าน 11 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส ที่3 (เดือน เมษายน 2562 ถึง มิถุนายน 2562) 08 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการ จำนวน 12 โครงการ วันที่ 6 มิถุนายน 2562 06 มิถุนายน 2562
ประกาศโครงการก่อสร้างพื้นฐานจำนวน 12 โครงการ วันที่ 5 มิ.ย. 2562 05 มิถุนายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 2 โครงการ 28 พฤษภาคม 2562
โครงการก่อสร้าง 2 โครงการ 27 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเฉลิมพระเกียรติ 3 โครงการ 15 พฤษภาคม 2562
โครงการเฉลิมพระเกียรติ 3 โครงการ 14 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 6 โครงการ 08 พฤษภาคม 2562
ประกาศโครงการก่อสร้างพื้นฐาน 6 โครงการ 03 พฤษภาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล การขายทอดตล 01 พฤษภาคม 2562
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด 09 เมษายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส ที่2 (เดือน มกราคม 2562 ถึง มีนาคม 2562) 05 เมษายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(ห้วยซ้อ) 6 โครงการ 21 มีนาคม 2562
ประกาศโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ย 6 โครงการ ลงวันที่ 20 มีนาคม 2562 20 มีนาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 4 โครงการ ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562 13 มีนาคม 2562
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 4 โครงการ ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 12 มีนาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกพัฒนาแหล่งน้ำหนองบัวหลวง หมู่ 1 หมู่ 10 26 กุมภาพันธ์ 2562