tax bannernatioinal league1 banner

Capture
bb go th
ราคามาตรฐาน
ict61 

ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลบุญเรือง

vdo buntom
letter news banner
report banner1
Purchaset banner
school1 banner
school3 banner
information banner 180
recycle banner
sss
egp committee
TGP Data
ITA banner
KumunRakakang
anti corruption plan banner
co bottom

bn hotline

แบบฟอร์มข้อมูลขอความช่วยเหลือ
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ทต.บุญเรือง
QR code OCSS
สแกน QR Code


คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
สำหรับประชาชน

แบบฟอร์มวันลา

แบบฟอร์มหนังสือราชการ

มาตรการลดการใช้พลังงาน 

หลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลือง
เชื้อเพลิงของทางราชการ
ปีงบประมาณ 2562

หลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลือง
เชื้่อเพิลงของทางราชการ
ปีงบประมาณ 2563

กำหนดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
ของเทศบาตำบลบุญเรือง

กำหนดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
ปีงบประมาณ 2563

ประกาศปรับปรุงขั้นตอนและ
ลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

แผนผังและระยะเวลา
การปฏิบัติเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพ

master ict banner

tourish
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
ทต.บุญเรือง

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน

พยากรอากาศ

Link หน่วยงาน/อปท.ข้างเคียง
kueng1 banner
huysao banner
satan banner
sridonchai banner
wiangchiangkhong1 banner
wiang banner

rimkhong banner

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการขุดลอกลำห้วยซาววา บ้านหมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการขุดลอกหน้าฝายห้วยหก บ้านหมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะโครงการขุดลอก 8 โครงการ 11 มีนาคม 2563
โครงการขุดลอกแหล่งกักเก็บน้ำของหมู่บ้าน จำนวน 10 โครงการ 09 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบุญเรือง 20 มกราคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 5 โครงการ 17 มกราคม 2563
โครงการซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบุญเรือง หมู่ 5 13 มกราคม 2563
ประกาศโครงการก่อสร้างพื้นฐาน แบบ บก.01 แบบ ปร.4/5 (โครงการซ่อมแซม จำนวน 5 โครงการ) 10 มกราคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ชุด 15 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคากลางโครสร้างพื้นฐาน จำนวน 8 โครงการ 13 พฤศจิกายน 2562
โครงการก่อสร้างพื้นฐาน จำนวน 8 โครงการ 11 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครสร้างพื้นฐาน จำนวน 8 โครงการ 17 ตุลาคม 2562
ก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางเข้าสู่พื้นที่การเกษตรหนองวังดิน หมู่ 7 16 ตุลาคม 2562
โครงการก่อสร้างเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 7 โครงการ 15 ตุลาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 8 รายการ 03 ตุลาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 8 โครงการ 03 ตุลาคม 2562
โครงการก่อสร้างเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 8 โครงการ 01 ตุลาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง จำนวน 19 โครงการ 30 กันยายน 2562
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง จำนวน 19 โครงการ 27 กันยายน 2562
ประกาศผู้ชนะโครงการ ลงวันที่ 28 ส.ค. 62 28 สิงหาคม 2562
ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกทางน้ำที่ตื้นเขินระหว่างแนวเขตรอยต่อหมู่บ้าน 15 กรกฎาคม 2562
โครงการขุดลอกทางน้ำที่ตื้นเขินระหว่างแนวเขตรอยต่อหมู่บ้าน 11 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการ จำนวน 12 โครงการ วันที่ 6 มิถุนายน 2562 06 มิถุนายน 2562
ประกาศโครงการก่อสร้างพื้นฐานจำนวน 12 โครงการ วันที่ 5 มิ.ย. 2562 05 มิถุนายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 2 โครงการ 28 พฤษภาคม 2562
โครงการก่อสร้าง 2 โครงการ 27 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเฉลิมพระเกียรติ 3 โครงการ 15 พฤษภาคม 2562
โครงการเฉลิมพระเกียรติ 3 โครงการ 14 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 6 โครงการ 08 พฤษภาคม 2562
ประกาศโครงการก่อสร้างพื้นฐาน 6 โครงการ 03 พฤษภาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล การขายทอดตล 01 พฤษภาคม 2562
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด 09 เมษายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(ห้วยซ้อ) 6 โครงการ 21 มีนาคม 2562
ประกาศโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ย 6 โครงการ ลงวันที่ 20 มีนาคม 2562 20 มีนาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 4 โครงการ ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562 13 มีนาคม 2562
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 4 โครงการ ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 12 มีนาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกพัฒนาแหล่งน้ำหนองบัวหลวง หมู่ 1 หมู่ 10 26 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศยกเลิก แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 22 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตร บ้านแดนเมือง หมู่ 6 21 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกพัฒนาแหล่งน้ำหนองบัวหลวง หมู่ 1 หมู่ 10 20 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตร บ้านแดนเมือง หมู่ 6 18 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบ โครงการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 13 โครงการ 05 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 8 โครงการ ลงวันที่ 18 มกราคม 2562 18 มกราคม 2562
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 8 โครงการ ลงวันที่ 16 มกราคม 2562 16 มกราคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมประจำหมู่บ้าน หมู่ 5 12 ธันวาคม 2561
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมประจำหมู่บ้าน หมู่ 5 11 ธันวาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 8 โครงการ ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 23 พฤศจิกายน 2561
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 8 โครงการ ลงวันที่ 19 และ 20 พฤศจิกายน 2561 21 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ , ลานตากผลผลิต และปรับปรุงซ่อมแซมเมรุ รวม 7 โครงการ 08 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 11 โครงการ 07 พฤศจิกายน 2561
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 7 โครงการ ลงวันที่ 5,6 พฤศจิกายน 2561 07 พฤศจิกายน 2561
ประกาศเผยแผร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 31 ตุลาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการถมดินสำนักงาน ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561 25 ตุลาคม 2561
ประกาศราคากลาง โครงการถมดินสำนักงานเทศบาลตำบลบุญเรือง 22 ตุลาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตเทศบาล ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2561 04 ตุลาคม 2561
ประกาศราคากลาง ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยในเขตเทศบาลตำบลบุญเรือง ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2561 03 ตุลาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซม จำนวน 4 โครงการ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 31 สิงหาคม 2561
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซม จำนวน 4 โครงการ ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2561 30 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมแซมถนน คสล.และซ่อมแซมทางระบายน้ำ จำนวน 12 รายการ และโครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางระบายน้ำ และตลิ่ง จำนวน 3 รายการ ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 19 มิถุนายน 2561
ประกาศราคากลาง โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมทางระบายน้ำ และตลิ่ง จำนวน 3 รายการ ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561
ประกาศราคากลาง โครงการ ซ่อมแซมถนน คสล.และซ่อมแซมทางระบายน้ำ จำนวน 12 รายการ ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางระบายน้ำ และขุดลอกลำเหมือง จำนวน 7 รายการ ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 06 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ลงวันที่ 18 กรกฏาคม 2561 18 พฤษภาคม 2561
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 17 พฤษภาคม 2561
ประกาศราคากลาง งานก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ ลงวันที่ 23 มีนาคม 2561 23 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 8 โครงการ ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 16 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 9 โครงการ ลงวันที่ 22 มกราคม 2561 22 มกราคม 2561
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมทางระบายน้ำหนองวังดิน บ้านป่าเคาะ หมู่ 7 19 มกราคม 2561
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตเทศบาลตำบลบุญเรือง 19 มกราคม 2561
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างหลังคากันแดดลานเอนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ 7 19 มกราคม 2561
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัววีบริเวณลำเหมืองสาธารณะบ้านบุญเรือง (ซอยบ้านนางบัว ยอดวิเศษ ถึงบ้านนายถา สุสี) หมู่ 9 19 มกราคม 2561
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บริเวณท้ายซอย ม.1 (ข้างบ้านนายค้า สุวรรณทองค้า) หมู่ 9 19 มกราคม 2561
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอย 15 บ้านหก หมู่ 4 19 มกราคม 2561
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้้ำ คสล.ซอย 10 บ.บุญเรืองใต้ ม.2 19 มกราคม 2561
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้้ำ คสล. ซอย 7 บ.หก ม.4 19 มกราคม 2561
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างพนัง คสล.บริเวณข้างวัดบุญเรืองเหนือด้านทิศเหนือ ม.1 19 มกราคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2560 20 ธันวาคม 2560
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย บ้านซาววา (ข้างบ้านนางสุพัตรา มาลัยหอม) ม.3 18 ธันวาคม 2560
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยถนนข้างล าห้วยร่องเมาทางทิศใต้ หมู่ 10 18 ธันวาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560 12 ธันวาคม 2560
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า คสล.ซอย 9 หมู่ 8 07 ธันวาคม 2560
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า คสล.ซอย 8 หมู่ 8 07 ธันวาคม 2560
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน ้า ซอย 17 บ้านหก หมู่ 4 07 ธันวาคม 2560
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณร่องเมา (ข้างบ้านนายลิตร การะพิน) หมู่ 1 07 ธันวาคม 2560
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณบ้านายตั๋น ธรรมวงค์หมู่ 9 07 ธันวาคม 2560
ประกาศราคากลาง โครงการนถนน คสล.บริเวณข้างวัดบุญเรือเหนือด้านทิศเหนือ ม.1 07 ธันวาคม 2560
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หน้าโบสถ์คริสจักรแดนเมือง ม.6 22 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บริเวณซอย 4 บ.บุญเรืองเหนือ ม.1 22 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ก่อสร้างพนัง คสล.บริเวณลำห้วยบ้านซาววา ม.3 22 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ข้ามลำห้วยซาววา (ข้างบ้านนายสมพัฒ จันต๊ะอิน) ม.3 22 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 3 -หนองจี้รี้ บ.ต้นปล้อง ม.5 22 พฤศจิกายน 2560
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หน้าโบสถ์คริสจักรแดนเมือง หมู่ 5 20 พฤศจิกายน 2560
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างรางระบายน้ำม คสล.บริเวณซอย 4 บ้านบุญเรืองเหนือ หมู่ 1 20 พฤศจิกายน 2560
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างพนัง คสล.บริเวณลำห้วยบ้านซาววา หมู่ 3 20 พฤศจิกายน 2560
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ข้ามลำห้วยซาววา (ข้างบ้านนายสมพัฒ จันต๊ะอิน) หมู่ 3 20 พฤศจิกายน 2560
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 3 หนองจี้รี้ บ้านต้นปล้อง หมู่ 5 20 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2/2560 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 30 ตุลาคม 2560
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2560 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 27 ตุลาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับการบริการด้านงานทะเบียนราษฎร 17 ตุลาคม 2560