พิมพ์
ฮิต: 3023

การประชุม (ครั้งแรก)  คณะกรรมการแปรญัตติ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563  
วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง

IMG20200805153106 640x480IMG20200805153136 640x480