นายก 50
นายเสถียร สายสูง
นายกเทศมนตรีตำบลบุญเรือง


dial phone1
สายตรงนายกฯ
0850294499

damrongdhamchiangrai1
vdo buntom

anti covid19
ติดตามสถานการณ์ covid-19 แบบรายวัน

tax banner

main 11

> ข้อมูลประวัติ
> ข้อมูลสภาพทั่วไป
> อำนาจหน้าที่
นโยบายผู้บริหาร
 
> วิสัยทัศน์เทศบาล
> แหล่งท่องเที่ยว
> ผลิตภัณฑ์ชุมชน
> ติดต่อเรา

main 3

> คณะผู้บริหารเทศบาล
> สมาชิกสภาเทศบาล
> หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
> กองคลัง
> กองช่าง
> กองการศึกษา
> กองสาธารณสุข
   และสิ่งแวดล้อม
 
> หน่วยตรวจสอบภายใน

main 41

> แผนพัฒนาท้องถิ่น
> แผนดำเนินงาน
> แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
   ประจำปี

> แผนพัฒนาบุคลากร /
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
> แผนจัดซื้อจัดจ้าง
> แผนจัดหาพัสดุ
> แผนจัดเก็บรายได้
> แผนการศึกษา
> แผนป้องกันสาธารณภัย
> แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
> แผนแม่บทสารสนเทศ
   และการสื่อสาร

main 51

> ประกาศใช้งบประมาณ
> เทศบัญญัติงบประมาณ
   รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564

> เทศบัญญัติงบประมาณ
   รายจ่ายประจำปี   ย้อนหลัง

main 61

> รายงานการกำกับติดตาม
   การดำเนินงานประจำปี
   รอบ 6 เดือน
> รายงานผลการดำเนินงาน
   ประจำปี 2563
> รายงานการกำกับติดตาม
   การใช้งบประมาณประจำปี
   รอบ 6 เดือน
> รายงานผลการใช้จ่าย
   งบประมาณ ประจำปี 2563
> งบแสดงสถานะทางการเงิน
> งบทดลอง รายเดือน
> งบทดลอง รายไตรมาส
> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
> รายงานของผู้สอบบัญชี
> รายงานติดตามและประเมิน
   ผลแผนพัฒนาเทศบาล
ผลการประเมิน LPA / ITA
รายงานผล อถล. ปี 2562
รายงานผลประเมินความพึงพอใจ
    ของผู้รับบริการ พ.ศ.2563

main 23

> เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
> รายงานผลการดำเนินงาน
   ตามนโยบาย ประจำปี 2563
> การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

main 71

> กิจการที่เป็นอันตราย
   ต่อสุขภาพ พ.ศ.2562

> หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะ
   มูลฝอย พ.ศ.2562
ควบคุมการเลี้ยงและปล่อย
   สุนัขและแมว พ.ศ.2563

main 111

> กฎหมายที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่
>
ระเบียบ คำสั่ง หนังสือสั่งการ
> ประกาศเทศบาลตำบลบุญเรือง

main 26

main 19

main 21

> คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
> คู่มือการปฏิบัติงาน ทต.บุญเรือง
> คู่มือการปฏิบัติงาน
   ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

> คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือ
   ผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน

> คู่มือการปฏิบัติงาน
   เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

> การพิมพ์หนังสือราชการ
   ด้วยคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้อง

main 22 eService

> แจ้งเหตุไฟกิ่งขัดข้อง
> แจ้งขอรับความช่วยเหลือ
> ระบบสารสนเทศ สถ.
แบบสอบถามความพึงพอใจ
   ต่อการให้บริการ
แบบคำร้องทั่วไป
   สำหรับประชาชน
แบบคำขอจดทะเบียน
   พาณิชย์ ( แบบ ทพ.)

main 29

main 27

> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง /
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   ( รายเดือน )
> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง /
   การจัดหาพัสดุ
   ประจำปี 2563

main 81

> จดหมายข่าว 
> ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง      

main 24

facebook : ทต.บุญเรือง
facebook : ศพด.บ้านบุญเรือง
facebook : ศพด.บ้านต้นปล้อง
Line : @muboonrueng

main 131

> รายงานประชุมสภาฯ      
> ภาพกิจกรรมสภาฯ
หนังสือ/ประกาศ/อื่นๆ

main 15

> นโยบายบริหาร
   ทรัพยากรบุคคล
> การดำเนินงานตามนโยบาย
   บริหารงานบุคคล
> หลักเกณฑ์การบริหาร และ
   พัฒนาทรัพยากรบุคคล
> รายงานการบริหาร และ
   พัฒนาทรัพยากรบุคคล
   ประจำปี 2563

main 161

main 311

main 28

> การประเมินความเสี่ยง
   การทุจริต ประจำปี
> การดำเนินการเพื่อจัดการ
   ความเสี่ยงการทุจริต
> รายงานการกำกับ ติดตาม
   การดำเนินการป้องกัน
   การทุจริตประจำปี
   รอบ 6 เดือน
> รายงานผลการดำเนินการ
   ป้องกันการทุจริต ประจำปี

main 30

> การปฏิบัติตามมาตรการเพื่อ
   ส่งเสริมคุณธรรม และ
   ความโปร่งใส
   ภายในหน่วยงาน

> รายงานการดำเนินการ
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรม

anti corruption plan bannermain 20
main 17
main 18
complaint center banner180
bn hotline main 141
bg menu IT boonrueng 180x50
KM180
copy zero180
main 91
main 101main 32

- ภาพกิจกรรมสภา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่
ประชุมสภา วันที่ 16 พ.ย. 64 สมัยที่4 ครั้ง ที่ 1 22 พฤศจิกายน 2564
ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง ที่ 1 27 กันยายน 2564
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ที่ 3 ประจำปี 2564 15 กันยายน 2564
ประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้ง ที่ 2 วันที่ 27 สิงหาคม 64 30 สิงหาคม 2564
ประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้ง ที่ 1 วันที่ 13 สิงหาคม 64 16 สิงหาคม 2564
เรีกประชุมสถาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 23 กรกฎาคม 2564
ประชุมสภา สมัยที่ 2 ครั้ง ที่ 2 16 มิถุนายน 2564
การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้ง ที่ 1 ประจำปี 2564 วันที่ 31 พ.ค. 64 01 มิถุนายน 2564
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 12 พฤษภาคม 2564
ประกาศเทศบาลตำบลบุญเรือง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยที่ 1 ประจำปี่ 2564 25 มกราคม 2564
การประชุมสภา สมัยที่4 ครั้ง ที่ 1 วันที่ 9พ.ย.63 10 พฤศจิกายน 2563
เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 04 พฤศจิกายน 2563
สมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่โครงการงานก่อสร้าง 30 กันยายน 2563
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยสามัญ สมัญที่ 3 ครั้ง ที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 18 สิงหาคม 2563
ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 10 สิงหาคม 2563
ประชุมครั้งแรก คณะกรรมการแปรญัตติ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 5 ส.ค.63 06 สิงหาคม 2563
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 5 ส.ค.63 06 สิงหาคม 2563
เรื่องนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 30 กรกฎาคม 2563
ประกาศเทศบาลตำบลบุญเรือง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยที่ 3 ประจำปี่ 2563 20 กรกฎาคม 2563
สำรวจพื้นที่ชำรุด ตามข้อร้องทุกข์ของราษฎร 29 มิถุนายน 2563
สมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่เขต 1 สำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำเทศบัญญัติ ปี 2564 22 มิถุนายน 2563
สมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่เขต 2 สำรวจโครงการเทศบัญญัติ ปี 2564 22 มิถุนายน 2563
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 29 พ.ค. 2563 29 พฤษภาคม 2563
นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 25 พฤษภาคม 2563
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 24 เมษายน 2563
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 02 มีนาคม 2563
กำหนดสมัยการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง ประจำปี พ.ศ.2563 และ 2564 28 กุมภาพันธ์ 2563
นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 24 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 24 มกราคม 2563
ลงสำรวจพื้นที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561-2565 22 มกราคม 2563
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 28 ตุลาคม 2562
ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ. 2562  วันที่ 16 กันยายน 2562 16 กันยายน 2562
การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 2 ปี 2562 19 สิงหาคม 2562
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 5  สิงหาคม  พ.ศ. 2562 06 สิงหาคม 2562
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 24 กรกฎาคม 2562
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 27พ.ค. 62 28 พฤษภาคม 2562
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 22 เมษายน 2562
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 05 กุมภาพันธ์ 2562
กำหนดสมัยการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง ประจำปี พ.ศ.2562 และ 2563 04 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 25 มกราคม 2562
การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 04 พฤษภาคม 2561
การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 17 พฤศจิกายน 2560
ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2560 19 มิถุนายน 2560
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 2559 11 พฤศจิกายน 2559