anti covid19
ติดตามสถานการณ์ covid-19 แบบรายวัน

tax banner
damrongdhamchiangrai1
main 11

> ข้อมูลประวัติ
> ข้อมูลสภาพทั่วไป
> อำนาจหน้าที่
นโยบายผู้บริหาร
 
> วิสัยทัศน์เทศบาล
> แหล่งท่องเที่ยว
> ผลิตภัณฑ์ชุมชน
> ติดต่อเรา

main 3

> คณะผู้บริหารเทศบาล
> สมาชิกสภาเทศบาล
> หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
> กองคลัง
> กองช่าง
> กองการศึกษา
> กองสาธารณสุข
   และสิ่งแวดล้อม
 
> หน่วยตรวจสอบภายใน

main 41

> แผนพัฒนาท้องถิ่น
> แผนดำเนินงาน
> แผนพัฒนาบุคลากร /
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
> แผนจัดซื้อจัดจ้าง
> แผนจัดหาพัสดุ
> แผนจัดเก็บรายได้
> แผนการศึกษา
> แผนป้องกันสาธารณภัย
> แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
> แผนแม่บทสารสนเทศ
   และการสื่อสาร

main 51

> ประกาศใช้งบประมาณ
> เทศบัญญัติงบประมาณ
   รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564

> เทศบัญญัติงบประมาณ
   รายจ่ายประจำปี   ย้อนหลัง

main 61

> งบแสดงสถานะทางการเงิน
> งบทดลอง รายเดือน
> งบทดลอง รายไตรมาส
> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
> รายงานของผู้สอบบัญชี
> รายงานติดตามและประเมิน
   ผลแผนพัฒนาเทศบาล
รายงานผลประเมินความพึงพอใจ
    ของผู้รับบริการ พ.ศ.2562
รายงานผลประเมินความพึงพอใจ
    ของผู้รับบริการ พ.ศ.2563

ผลการประเมิน LPA / ITA
รายงานผล อถล. ปี 2562

main 23

> รายงานผลการดำเนินงาน
   ตามนโยบาย ประจำปี 2563

main 71

> กิจการที่เป็นอันตราย
   ต่อสุขภาพ พ.ศ.2562

> หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะ
   มูลฝอย พ.ศ.2562
ควบคุมการเลี้ยงและปล่อย
   สุนัขและแมว พ.ศ.2563

main 111

> กฎหมายที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่
> พรบ. / พรก.
>
ระเบียบ คำสั่ง หนังสือสั่งการ
> ประกาศเทศบาลตำบลบุญเรือง

main 26

main 19

main 21

> คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
> คู่มือการปฏิบัติงาน
   ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

> คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือ
   ผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน

> คู่มือการปฏิบัติงาน
   เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

> การพิมพ์หนังสือราชการ
   ด้วยคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้อง

main 22 eService

> แจ้งเหตุไฟกิ่งขัดข้อง
> แจ้งขอรับความช่วยเหลือ
> ระบบสารสนเทศ สถ.
>
 แบบสำรวจความพึงพอใจ
   ต่อการให้บริการ
>
 แบบคำร้องทั่วไป
   สำหรับประชาชน

main 81

> จดหมายข่าว 
> ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง      

main 24

main 131

> รายงานประชุมสภาฯ      
> ภาพกิจกรรมสภาฯ
หนังสือ/ประกาศ/อื่นๆ

main 15

> นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
> หลักเกณ์การบริหารและพัฒนาฯ
> เจตต์จำนงสุจริตของผู้บริหาร
> มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
> ประมวลจริยธรรมพนักงาน

main 16

> ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง
   นโยบายคุณธรรม และ
   ความโปร่งใส
> รายงานประเมินความเสี่ยง
   การทุจริต
> แผนปฏิบัติการป้องกัน
   การทุจริต
> มาตรการภายใน เพื่อ
   ส่งเสริมความโปร่งใส
   และป้องกันการทุจริต

anti corruption plan bannermain 20
main 17
main 18
complaint center banner180
bn hotline information banner 180
main 141
bg menu IT boonrueng 180x50
link ระบบสารสนเทศ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

KM180
copy zero180

main 91

main 101

วันเผยแพร่ ฮิต: 9806

line04

การประชุมสภา สมัยที่4 ครั้ง ที่ 1 วันที่ 9พ.ย.63

การประชุมสภา สมัยที่4 ครั้ง ที่ 1 วันที่ 9พ.ย.63

การประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ครั้ง…
สมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่โครงการงานก่อสร้าง

สมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่โครงการงานก่อสร้าง

สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้าน นำเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่เพื่อสำรวจสภาพปัญหา พร้อมทั้งวางแนวทางแก้ไข…
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยสามัญ สมัญที่ 3 ครั้ง ที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563

ประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยสามัญ สมัญที่ 3 ครั้ง ที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563

การประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่…
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่…
ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ

ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ

ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2…
ประชุมครั้งแรก คณะกรรมการแปรญัตติ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 5 ส.ค.63

ประชุมครั้งแรก คณะกรรมการแปรญัตติ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 5 ส.ค.63

การประชุม (ครั้งแรก)  คณะกรรมการแปรญัตติ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563  วันที่…
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 5 ส.ค.63

ประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 5 ส.ค.63

การประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่…
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่…
สำรวจพื้นที่ชำรุด ตามข้อร้องทุกข์ของราษฎร

สำรวจพื้นที่ชำรุด ตามข้อร้องทุกข์ของราษฎร

ตามที่่ราษฎรได้ร้องทุกข์ผ่านทางสมาชิกสภาฯ  ดังนั้นนายนิรันดร์ ธรรมวงค์ ประธานสภาฯ พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ…
สมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่เขต 2  สำรวจโครงการเทศบัญญัติ ปี 2564

สมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่เขต 2 สำรวจโครงการเทศบัญญัติ ปี 2564

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 สมาชิกสภาเทศบาล…
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่…
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 29 พ.ค. 2563

ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 29 พ.ค. 2563

การประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่…
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

ภาพการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่…
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่…
ลงสำรวจพื้นที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561-2565

ลงสำรวจพื้นที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561-2565

นายนิรันดร์ ธรรมวงค์ ประธานสภาเทศบาล พร้อมด้วยสมาชิกสมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองช่าง …
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่…
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่…
การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 2 ปี 2562

การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 2 ปี 2562

การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 2…
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่…
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 5  สิงหาคม  พ.ศ. 2562

การประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 5  สิงหาคม  พ.ศ. 2562

การประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่…
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่…