anti covid19
ติดตามสถานการณ์ covid-19 แบบรายวัน

tax banner
damrongdhamchiangrai1
main 11

> ข้อมูลประวัติ
> ข้อมูลสภาพทั่วไป
> อำนาจหน้าที่
นโยบายผู้บริหาร
 
> วิสัยทัศน์เทศบาล
> แหล่งท่องเที่ยว
> ผลิตภัณฑ์ชุมชน
> ติดต่อเรา

main 3

> คณะผู้บริหารเทศบาล
> สมาชิกสภาเทศบาล
> หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
> กองคลัง
> กองช่าง
> กองการศึกษา
> กองสาธารณสุข
   และสิ่งแวดล้อม
 
> หน่วยตรวจสอบภายใน

main 41

> แผนพัฒนาท้องถิ่น
> แผนดำเนินงาน
> แผนพัฒนาบุคลากร /
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
> แผนจัดซื้อจัดจ้าง
> แผนจัดหาพัสดุ
> แผนจัดเก็บรายได้
> แผนการศึกษา
> แผนป้องกันสาธารณภัย
> แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
> แผนแม่บทสารสนเทศ
   และการสื่อสาร

main 51

> ประกาศใช้งบประมาณ
> เทศบัญญัติงบประมาณ
   รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564

> เทศบัญญัติงบประมาณ
   รายจ่ายประจำปี   ย้อนหลัง

main 61

> งบแสดงสถานะทางการเงิน
> งบทดลอง รายเดือน
> งบทดลอง รายไตรมาส
> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
> รายงานของผู้สอบบัญชี
> รายงานติดตามและประเมิน
   ผลแผนพัฒนาเทศบาล
รายงานผลประเมินความพึงพอใจ
    ของผู้รับบริการ พ.ศ.2562
ผลการประเมิน LPA / ITA
รายงานผล อถล. ปี 2562

main 71

> กิจการที่เป็นอันตราย
   ต่อสุขภาพ พ.ศ.2562

> หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะ
   มูลฝอย พ.ศ.2562
ควบคุมการเลี้ยงและปล่อย
   สุนัขและแมว พ.ศ.2563

main 111

> กฎหมายที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่
> พรบ. / พรก.
>
ระเบียบ คำสั่ง หนังสือสั่งการ
> ประกาศเทศบาลตำบลบุญเรือง

main 81
main 131
letter news banner
report banner1
Purchaset banner
information banner 180
complaint center banner180
bn hotline
main 121
ita buttom 2562
ita buttom 2563
main 141
bg menu IT boonrueng 180x50
link ระบบสารสนเทศ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ฮิต: 1621

โครงการเพิ่มศักยภาพและให้ความรู้ด้านวินัยแก่พนักงาน จัดโดย งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาลฯ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบุญเรือง  ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและสมาชิกสภาท้องถิ่น เรื่องวินัยและกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  และเพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ลดความเสียหายและความไม่เชื่อมั่นต่อเทศบาลตำบลบุญเรือง  โดยได้รับความกรุณาจาก สำนักงาน ปปช.จังหวัดเชียงราย และ สำนักงานอัยการสูงสุด ประจำจังหวัดเชียงราย มาเป็นวิทยากรให้ความรุ้ในครั้งนี้

อบรมใหความรวนยแกพนกงาน 190815 0010 640x480

อบรมใหความรวนยแกพนกงาน 190815 0003 640x480อบรมใหความรวนยแกพนกงาน 190815 0005 640x480อบรมใหความรวนยแกพนกงาน 190815 0001 640x480อบรมใหความรวนยแกพนกงาน 190815 0002 640x480อบรมใหความรวนยแกพนกงาน 190815 0004 640x480อบรมใหความรวนยแกพนกงาน 190815 0007 640x480อบรมใหความรวนยแกพนกงาน 190815 0008 640x480อบรมใหความรวนยแกพนกงาน 190815 0012 640x480อบรมใหความรวนยแกพนกงาน 190815 0011 640x48043518 640x48043517 640x48043516 640x48043514 640x480อบรมใหความรวนยแกพนกงาน 190815 0015 640x480อบรมใหความรวนยแกพนกงาน 190815 0017 640x480

อบรมใหความรวนยแกพนกงาน 190815 0009 640x480