พยากรอากาศ

Link หน่วยงาน/อปท.ข้างเคียง
kueng1 banner
huysao banner
satan banner
sridonchai banner
wiangchiangkhong1 banner
wiang banner

rimkhong banner

ฮิต: 235

สภาวัฒนธรรมตำบลบุญเรือง ร่วมกับคณะสงฆ์ เทศบาลตำบลบุญเรือง และประชาชนในตำบลบุญเรือง จึงเล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี อันดีงาม ดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการบรรพชา-อุปสมบท ภาคฤดูร้อน ตำบลบุญเรือง ประจำปี 2562 ขึ้น เพื่อส่งเสริมประเพณีการบรรพชา-อุปสมบท ให้เยาวชนได้รับรู้ในการอนุรักษ์และสืบทอด ตลอดไปและพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน  ได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์กับตนเอง โดยการศึกษาอบรมหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และสามารถนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน และให้ชุมชนมีกิจกรรมร่วมกันระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน และส่วนราชการ
14635 640x48014638 640x48014672 640x48014671 640x48014683 640x480