พยากรอากาศ

Link หน่วยงาน/อปท.ข้างเคียง
kueng1 banner
huysao banner
satan banner
sridonchai banner
wiangchiangkhong1 banner
wiang banner

rimkhong banner

ฮิต: 272

เวลา 8.30 - 9.00น. นายอนันต์ชัย  เบ้าทอง (ปลัดเทศบาล) ได้รับเชิญเป็นประธาน ในการเปิดอบรมโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ (มือเท้าปาก )ประจำปี 2562 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมสร้างเสริมและการป้องกันโรค ที่เกิดจากโรคติดต่อ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เพื่อเฝ้าระวัง และป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดในกลุ่มเด็ก  เพื่อให้ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง มีองค์ความรู้ ความเข้าใจด้านวิชาการ และการปฏิบัติกรณีมีการเกิดโรค
โครงการควบคมและปองกนโรคตดตอมอเทา 9 Copyโครงการควบคมและปองกนโรคตดตอมอเทา 1 Copyโครงการควบคมและปองกนโรคตดตอมอเทา 8 Copyโครงการควบคมและปองกนโรคตดตอมอเทา 13 Copyโครงการควบคมและปองกนโรคตดตอมอเทา 12 Copy