ฮิต: 103

การประชาคมระดับตำบลเพื่อเพิ่มและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบุญเรืองชั้น 3 โดยนายอนันต์ชัยเบ้าทองปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบุญเรืองเป็นประธานเปิดการประชุมเวลา 09.00 น น สมาชิกสภาเทศบาลผู้นำหมู่บ้านและประชาชนตำบลบุญเรือง 10 หมู่บ้านเพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะและร่วมกันพิจารณาโครงการพัฒนาเส้นทางเข้าสู่ทางการเกษตร(ทำกิจการนอกเขต)ของประชาชนตำบลบุญเรือง 11826 Copy11821 Copy11834 Copy11834 Copy11822 Copy11823 Copy11828 Copy11830 Copy