พิมพ์
ฮิต: 636

การประชาคมระดับตำบล เพื่อเพิ่มและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบุญเรือง ชั้น 3            โดย นายอนันต์ชัย  เบ้าทอง  ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบุญเรือง เป็นประธานเปิดการประชุม เวลา 09.00 น. สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำหมู่บ้าน  และประชาชนตำบลบุญเรือง 10 หมู่บ้าน รวม 200 คน เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และร่วมกันพิจารณา โครงการพัฒนาเส้นทางเข้าสู่ทางการเกษตร ของประชาชนตำบลบุญเรือง            

20181017 ๑๘๑๐๑๗ 0001 Copy20181017 ๑๘๑๐๑๗ 0002 Copy20181017 ๑๘๑๐๑๗ 0008 Copy20181017 ๑๘๑๐๑๗ 0005 Copy20181017 ๑๘๑๐๑๗ 0016 Copy20181017 ๑๘๑๐๑๗ 0006 Copy20181017 ๑๘๑๐๑๗ 0013 Copy20181017 ๑๘๑๐๑๗ 0015 Copy