ฮิต: 179

การดูงาน (สสส.) เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ด้านการออมเงิน สถาบันการเงินในชุมชน การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2561 ณ ตำบลป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา

อบรม สสส.อบต.ปาสก ๑๘๐๙๐๓ 0042 Copyอบรม สสส.อบต.ปาสก ๑๘๐๙๐๓ 0001 Copyอบรม สสส.อบต.ปาสก ๑๘๐๙๐๓ 0002 Copyอบรม สสส.อบต.ปาสก ๑๘๐๙๐๓ 0003 Copyอบรม สสส.อบต.ปาสก ๑๘๐๙๐๓ 0005 Copyอบรม สสส.อบต.ปาสก ๑๘๐๙๐๓ 0012 Copyอบรม สสส.อบต.ปาสก ๑๘๐๙๐๓ 0054 Copyอบรม สสส.อบต.ปาสก ๑๘๐๙๐๓ 0075 Copyอบรม สสส.อบต.ปาสก ๑๘๐๙๐๓ 0090 Copy