พยากรอากาศ

Link หน่วยงาน/อปท.ข้างเคียง
kueng1 banner
huysao banner
satan banner
sridonchai banner
wiangchiangkhong1 banner
wiang banner

rimkhong banner

ฮิต: 906

ตามที่ กระทรวงมหาดไทย ได้มีการประกาศลงวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2532 กำหนดให้วันที่ 24 เมษายนของทุกปีเป็น "วันเทศบาล" เพื่อเชิดชูความสำคัญของการปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลให้ปรากฏแก่ประชาชนโดยทั่วไป อันจะเป็นเครื่องเตือนใจ  ให้ผู้บริหารและพนักงานเทศบาลรวมทั้งประชาชนได้สำนึกถึงความรัก ความผูกพัน ความเสียสละและความรับผิดชอบที่จะพัฒนาท้องถิ่นของตนให้เจริญก้าวหน้าต่อไป  และได้แจ้งให้เทศบาลทั่วประเทศ เทศบาลเมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาลเป็นประจำทุกปี เช่น การทำบุญตักบาตร การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  การรณรงค์ร่วมกับประชาชนในท้องถิ่น การจัดหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่เป็นพิเศษ การจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้หรือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบทบาท และภารกิจของเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วถึงกัน

ในส่วนเทศบาลตำบลบุญเรือง ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2561 ดังนี้

          1.ทำบุญเลี้ยงพระ , ไหว้พระภูมิเจ้าที่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเทศบาลตำบลบุญเรือง
          2.ประชาสัมพันธ์/ประกาศ/อ่านสาร เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2561 เพื่อให้พนักงานเทศบาลตลอดประชาชนโดยทั่วไป รับทราบ
          3.เล่าประวัติความเป็นมาของการกำเนิดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล  ฉายวีดีทัศน์ ประวัติความเป็นมาของเทศบาลตำบลบุญเรือง และ รณรงค์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างความตระหนักความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล
          4.กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
          5.มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่พนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชู เป็นขวัญกำลังใจ และเป็นแบบอย่างที่ดี
         6.จัดนิทรรศการ หรือฉายวีดีทัศน์ ผลงานเทศบาลตำบลบุญเรือง ในรอบปีที่ผ่านมา

กิจรรมช่วงเช้า

30825196 2149845691697235 1573218098 o
30825218 2149845775030560 2069805598 o30849215 2149845705030567 1939012781 o30849255 2149845735030564 628303803 o30849489 2149845785030559 310926998 o30850222 2149845771697227 1682932396 o30825241 2149845845030553 1192779365 o30825010 2149845828363888 75612308 o30849383 2149845848363886 1383439154 o30972847 2149845708363900 1309501827 o30849420 2149845745030563 1526766830 o30912294 2149564685058669 1274669413 o30849093 2149564591725345 1378575375 o31241931 1706667259426196 2547501452952076288 n31206624 1750925354969227 2994426107572256768 n
30826147 2149846695030468 628561111 o30849220 2149846601697144 1985032699 o

กิจกรรมช่วงบ่าย

30772326 2149850811696723 1745864308 o30772552 2149850871696717 244793688 o30825637 2149850891696715 74977920 o30849235 2149850828363388 694089996 o30917373 2149850848363386 1232868661 o31183936 2149850885030049 36090473 o31246431 2149850918363379 1880957097 o