ฮิต: 901

เทศบาลตำบลบุญเรือง โดยกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม จัดฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อสม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เมือวันที่ 12 กันยายน 2560 ซึ่งมีนายอนันต์ชัย เบ้าทอง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลบุญเรือง เป็นประธานในพิธีเปิดฝึกอบรม ประธานสภาเทศบาลนำสมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และมีสมาชิก อสม. เข้าร่วม 200 คน สำหรับวิทยากร ได้รับความอนุเคราะห์จาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุญเรือง

21894928 1746085405421267 1372631995 o
21868315 1746085492087925 2065924177 o 121886686 1746085445421263 1681601647 o21875935 1746085532087921 561901869 o 50