tax bannernatioinal league1 banner

Capture
bb go th
ราคามาตรฐาน
ict61 

ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลบุญเรือง

vdo buntom
letter news banner
report banner1
Purchaset banner
school1 banner
school3 banner
information banner 180
recycle banner
sss
egp committee
TGP Data
ITA banner
KumunRakakang
anti corruption plan banner
co bottom

bn hotline

แบบฟอร์มข้อมูลขอความช่วยเหลือ
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ทต.บุญเรือง
QR code OCSS
สแกน QR Code


คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
สำหรับประชาชน

แบบฟอร์มวันลา

แบบฟอร์มหนังสือราชการ

มาตรการลดการใช้พลังงาน 

หลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลือง
เชื้อเพลิงของทางราชการ
ปีงบประมาณ 2562

หลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลือง
เชื้่อเพิลงของทางราชการ
ปีงบประมาณ 2563

กำหนดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
ของเทศบาตำบลบุญเรือง

กำหนดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
ปีงบประมาณ 2563

ประกาศปรับปรุงขั้นตอนและ
ลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

แผนผังและระยะเวลา
การปฏิบัติเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพ

master ict banner

tourish
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
ทต.บุญเรือง

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน

พยากรอากาศ

Link หน่วยงาน/อปท.ข้างเคียง
kueng1 banner
huysao banner
satan banner
sridonchai banner
wiangchiangkhong1 banner
wiang banner

rimkhong banner

logoboonrueng

ลักษณะของดวงตราและเครื่องหมาย

       เป็นรูปวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร บริเวณตรงกลางเป็นภูเขา ทุ่งนา ลำธาร และต้นดาวเรือง โดยมีพระธาตุตั้งอยู่บนยอดเขา และมีรวงข้าวขนาบข้างดวงตราสองด้าน ภายในวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 เซนติเมตร

เหตุผลประกอบ

       เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลตำบลบุญเรือง มีสภาพเป็น ภูเขา ทุ่งนา และลำธาร ตลอดจนมีพระธาตุนางปุก ซึ่งเป็นปูชนียสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านประจำตำบล ดังนั้น จึงกำหนดรูปภาพดวงตราและเครื่องหมายให้สอดคล้องกับลักษณะของภูมิประเทศ

ความหมาย

ภูเขา หมายถึง ความยิ่งใหญ่
ทุ่งนา หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ อยู่ดี กินดี
ลำธาร หมายถึง ความร่มเย็น ความสุขสบาย
ต้นดาวเรือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ความก้าวหน้า
พระธาตุ หมายถึง พระธาตุนางปุกซึ่งเป็นปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์ประจำตำบลบุญเรือง
รวงข้าว หมายถึง การทำนาข้าวมีความอุดมสมบูรณ์ มีผลผลิตดี


 ผู้ออกแบบตราสัญลักษณ์ : นายวารินเทพ พรมมี
 ผู้ให้ความหมาย             : นายดิเรก พงษ์ธนานุวัฒน์