นายก 50
นายเสถียร สายสูง
นายกเทศมนตรีตำบลบุญเรือง


dial phone1
สายตรงนายกฯ
0850294499

damrongdhamchiangrai1
vdo buntom

anti covid19
ติดตามสถานการณ์ covid-19 แบบรายวัน

tax banner

main 11

> ข้อมูลประวัติ
> ข้อมูลสภาพทั่วไป
> อำนาจหน้าที่
นโยบายผู้บริหาร
 
> วิสัยทัศน์เทศบาล
> แหล่งท่องเที่ยว
> ผลิตภัณฑ์ชุมชน
> ติดต่อเรา

main 3

> คณะผู้บริหารเทศบาล
> สมาชิกสภาเทศบาล
> หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
> กองคลัง
> กองช่าง
> กองการศึกษา
> กองสาธารณสุข
   และสิ่งแวดล้อม
 
> หน่วยตรวจสอบภายใน

main 41

> แผนพัฒนาท้องถิ่น
> แผนดำเนินงาน
> แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
   ประจำปี

> แผนพัฒนาบุคลากร /
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
> แผนจัดซื้อจัดจ้าง
> แผนจัดหาพัสดุ
> แผนจัดเก็บรายได้
> แผนการศึกษา
> แผนป้องกันสาธารณภัย
> แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
> แผนแม่บทสารสนเทศ
   และการสื่อสาร

main 51

> ประกาศใช้งบประมาณ
> เทศบัญญัติงบประมาณ
   รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564

> เทศบัญญัติงบประมาณ
   รายจ่ายประจำปี   ย้อนหลัง

main 61

> รายงานการกำกับติดตาม
   การดำเนินงานประจำปี
   รอบ 6 เดือน
> รายงานผลการดำเนินงาน
   ประจำปี 2563
> รายงานการกำกับติดตาม
   การใช้งบประมาณประจำปี
   รอบ 6 เดือน
> รายงานผลการใช้จ่าย
   งบประมาณ ประจำปี 2563
> งบแสดงสถานะทางการเงิน
> งบทดลอง รายเดือน
> งบทดลอง รายไตรมาส
> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
> รายงานของผู้สอบบัญชี
> รายงานติดตามและประเมิน
   ผลแผนพัฒนาเทศบาล
ผลการประเมิน LPA / ITA
รายงานผล อถล. ปี 2562
รายงานผลประเมินความพึงพอใจ
    ของผู้รับบริการ พ.ศ.2563

main 23

> เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
> รายงานผลการดำเนินงาน
   ตามนโยบาย ประจำปี 2563
> การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

main 71

> กิจการที่เป็นอันตราย
   ต่อสุขภาพ พ.ศ.2562

> หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะ
   มูลฝอย พ.ศ.2562
ควบคุมการเลี้ยงและปล่อย
   สุนัขและแมว พ.ศ.2563

main 111

> กฎหมายที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่
>
ระเบียบ คำสั่ง หนังสือสั่งการ
> ประกาศเทศบาลตำบลบุญเรือง

main 26

main 19

main 21

> คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
> คู่มือการปฏิบัติงาน ทต.บุญเรือง
> คู่มือการปฏิบัติงาน
   ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

> คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือ
   ผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน

> คู่มือการปฏิบัติงาน
   เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

> การพิมพ์หนังสือราชการ
   ด้วยคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้อง

main 22 eService

> แจ้งเหตุไฟกิ่งขัดข้อง
> แจ้งขอรับความช่วยเหลือ
> ระบบสารสนเทศ สถ.
แบบสอบถามความพึงพอใจ
   ต่อการให้บริการ
แบบคำร้องทั่วไป
   สำหรับประชาชน
แบบคำขอจดทะเบียน
   พาณิชย์ ( แบบ ทพ.)

main 29

main 27

> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง /
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   ( รายเดือน )
> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง /
   การจัดหาพัสดุ
   ประจำปี 2563

main 81

> จดหมายข่าว 
> ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง      

main 24

facebook : ทต.บุญเรือง
facebook : ศพด.บ้านบุญเรือง
facebook : ศพด.บ้านต้นปล้อง
Line : @muboonrueng

main 131

> รายงานประชุมสภาฯ      
> ภาพกิจกรรมสภาฯ
หนังสือ/ประกาศ/อื่นๆ

main 15

> นโยบายบริหาร
   ทรัพยากรบุคคล
> การดำเนินงานตามนโยบาย
   บริหารงานบุคคล
> หลักเกณฑ์การบริหาร และ
   พัฒนาทรัพยากรบุคคล
> รายงานการบริหาร และ
   พัฒนาทรัพยากรบุคคล
   ประจำปี 2563

main 161

main 311

main 28

> การประเมินความเสี่ยง
   การทุจริต ประจำปี
> การดำเนินการเพื่อจัดการ
   ความเสี่ยงการทุจริต
> รายงานการกำกับ ติดตาม
   การดำเนินการป้องกัน
   การทุจริตประจำปี
   รอบ 6 เดือน
> รายงานผลการดำเนินการ
   ป้องกันการทุจริต ประจำปี

main 30

> การปฏิบัติตามมาตรการเพื่อ
   ส่งเสริมคุณธรรม และ
   ความโปร่งใส
   ภายในหน่วยงาน

> รายงานการดำเนินการ
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรม

anti corruption plan bannermain 20
main 17
main 18
complaint center banner180
bn hotline main 141
bg menu IT boonrueng 180x50
KM180
copy zero180
main 91
main 101main 32

ประวัติความเป็นมาเทศบาล
14075010 1109052059187722 1200558196 o


เทศบาลตำบลบุญเรือง  เดิม  ในปี พ.ศ. 2536  มีการจัดเขตการพัฒนาเป็น 2 เขตด้วยกันคือ

1.เขตสุขาภิบาลตำบลบุญเรือง (ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งสุขาภิบาลบุญเรือง) ประกอบด้วยบ้านหมู่ 1 – 10
2.เขตสภาตำบลบุญเรือง (ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งสภาตำบลตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉ.326)ประกอบด้วยหมู่ 1 ,4,5,6,8,10 บางส่วน  รายละเอียดดังนี้

หมู่ที่ 1   บ้านบุญเรืองเหนือ
หมู่ที่ 2   บ้านบุญเรืองใต้
หมู่ที่ 3   บ้านซาววา
หมู่ที่ 4   บ้านหก
หมู่ที่ 5   บ้านต้นปล้อง
หมู่ที่ 6   บ้านแดนเมือง
หมู่ที่ 7   บ้านป่าเคาะ (แยกมาจากบ้านหมู่ที่ 4)
หมู่ที่ 8   บ้านต้นปล้องใต้  (แยกมาจากบ้านหมู่ที่ 5)
หมู่ที่ 9   บ้านบุญเรืองใต้    (แยกมาจากบ้านหมู่ที่ 2)
หมู่ที่ 10 บ้านภูแกง (แยกมาจากบ้านหมู่ 1)

 เทศบาลตำบลบุญเรือง  ในปัจจุบัน (พ.ศ.2542 - ปัจจุบัน)

               เทศบาลตำบลบุญเรือง ในปัจจุบัน  ได้รับการยกฐานะมาจากสุขาภิบาล ตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งเทศบาล  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 9 ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 และได้ยุบรวมสภาตำบลบุญเรือง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 75 ง
วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 และได้รับการปรับขนาดจากเทศบาลขนาดเล็ก และเทศบาลขนาดกลาง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2544

 

ทำเนียบ นายกเทศมนตรีตำบลบุญเรือง  มีดังนี้

1. นายธีรยุทธ สุวรรณพานิชย์
2. นายเสถียร สายสูง
3. นายวิทยา อุ่นคำ
4. ดต.ชำนาญ ชัยภิวงค์
5. นายวิทยา อุ่นคำ
6. นายเสถียร สายสูง
7. นายวิทยา อุ่นคำ 
8. นายเสถียร สายสูง

ดำรงตำแหน่ง
ดำรงตำแหน่ง
ดำรงตำแหน่ง
ดำรงตำแนห่ง
ดำรงตำแหน่ง
ดำรงตำแหน่ง
ดำรงตำแหน่ง
ดำรงตำแหน่ง

25 พฤษภาคม 2542 ถึง 12 กรกฏคม 2542
12 กรกฎาคม 2542 ถึง 11 กันยายน 2543
13 กันยายน 2543 ถึง 31 สิงหาคม 2544
16 พฤศจิกายน 2544 ถึง 19 มกราคม 2547
  3 กุมภาพันธ์ 2547 ถึง 12 ตุลาคม 2548
19 พฤศจิกายน 2548 ถึง 18 พฤศจิกายน 2552
27 ธันวาคม 2552 ถึง 1 พฤศจิกายน 2559
27 เมษายน 2564 ถึง ปัจจุบัน

* คลิ๊กดูรายละเอียดรายนามคณะผู้บริหารเทศบาล ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

 

 ทำเนียบ ประธานสภาเทศบาลตำบลบุุญเรือง  มีดังนี้

1. นายสมนึก ธรรมวงค์ (เสียชีวิต)
2. นายธีรยุทธ สุวรรณพานิชย์
3. นายอนุชาติ กันทา (เสียชีวิต)
4. นายโสธน จันต๊ะอิน
5. นายพิชัย อขระไฮ
6. นายสว่าง ดีอาจ (เสียชีวิต)
7. นายเล็ก มโนวิเชียร
8. นายนิรันดร์ ธรรมวงค์
9. นายธนกฤต ยศอินต๊ะ

ดำรงตำแหน่ง 12 กรกฏาคม 2542 ถึง 6 ตุลาคม 2543
ดำรงตำแหน่ง 13 ตุลาคม 2543 ถึง 31 สิงหาคม 2544
ดำรงตำแหน่ง 13 พฤศจิกายน 2543 ถึง 19 มกราคม 2547
ดำรงตำแนห่ง   3 กุมภาพันธ์ 2547 ถึง 12 มีนาคม 2547
ดำรงตำแหน่ง 30 ธันวาคม 2548 ถึง 27 มีนาคม 2551
ดำรงตำแหน่ง 27 มีนาคม 2551 ถึง 18 กรกฎาคม 2552
ดำรงตำแหน่ง   1 กุมภาพันธ์ 2553 ถึง  27 ธันวาคม 2556
ดำรงตำแหน่ง 18 มีนาคม 2557 ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2564
ดำรงตำแหน่ง 6 พฤษภาคม 2564 ถึง ปัจจุบัน

* ดาวน์โหลดข้อมูล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง โดยละเอียดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

 

ทำเนียบ ปลัดเทศบาลตำบลบุุญเรือง  มีดังนี้

1. นายองอาจ ม่วงโกศัย
2. นายราชัน สมัครไทย
3. นางอรชา พัฒนศุภสุนทร
4. นายจักรพันธ์ วงศ์วัฒนา
5. สอ.พงษ์พจน์ เพียรศิลป์
6. นางอรชา พัฒนศุภสุนทร
7. นายชัยชาญ รัตนพนาวงษ์
8. นายอนันต์ชัย เบ้าทอง
ดำรงตำแหน่ง 24 พฤษภาคม 2542 -
ดำรงตำแหน่ง  - 10 พฤศจิกายน 2546
ดำรงตำแหน่ง  - 16 สิงหาคม 2549
ดำรงตำแนห่ง  - 16 ธันวาคม 2551
ดำรงตำแหน่ง  2 มีนาคม 2552 - 10 มิถุนายน 2553
ดำรงตำแหน่ง 10 มิถุนายน 2553 - 15 ตุลาคม 2555
ดำรงตำแหน่ง 15 ตุลาคม 2555 - 30 เมษายน 2560
ดำรงตำแหน่ง 1 กรกฎาคม 2560 - ปัจจุบัน

 

 ทำเนียบ กำนันตำบลบุุญเรือง  มีดังนี้

1. นายแสน คำครุฑ
2. นายแสนปา เรืองวิลัย
3. นายศิริ เรืองวิลัย
4. นายยศ ทะชัย
5. นายนันชัย ทารักษ์
6. นายอ้าย ใจคิด
7. นายขัน พรมวิหาร
8. นายเลิศ เทพสาร
9. นายปวน จินะแก้ว
10.นายแก้ว จินะแก้ว
11. นายหมวก ศรีวิชัย
12. นายบุญมา ไชยมะงั่ว
13. นายมานิตย์ ทนงหาญ
14. นายบุญผาย เนตรธิยา
15. นายคนอง จันธิมา
ดำรงตำแหน่ง -
ดำรงตำแหน่ง -
ดำรงตำแหน่ง -
ดำรงตำแนห่ง -
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2449-2466
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2466-2483
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2483-2503
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2503-2504
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2504-2511
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2511-2515
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2515-2524
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2524-2541
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2541-2557
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2557-2563
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2563 - ปัจจุบัน


* ข้อมูลยังมีต่อ .... (อยู่ในระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล/แก้ไขปรับปรุงข้อมูล ให้เป็นปัจจุบัน)