vdo buntom
anti covid19
ติดตาม
สถานการณ์ covid-19 แบบรายวัน
tax banner
main 11
#ข้อมูลประวัติเทศบาล
#ข้อมูลสภาพทั่วไป
#อำนาจหน้าที่
#นโยบายผู้บริหาร
#วิสัยทัศน์เทศบาล
#สถานที่ท่องเที่ยว
#ผลิตภัณฑ์ชุมชน

main 3
#ผู้บริหารเทศบาล
#สมาชิกสภาเทศบาล
#หัวหน้าส่วนราชการ
#สำนักปลัด
#กองช่าง
#กองคลัง
#กองการศึกษา
#กองสาธารณสุข
  และสิ่งแวดล้อม
#หน่วยตรวจสอบภายใน
main 41
#แผนพัฒนาท้องถิ่น
#แผนดำเนินงาน
#แผนพัฒนาบุคลากร
#แผนอัตรากำลัง 3 ปี
#แผนจัดซื้อจัดจ้าง
#แผนจัดหาพัสดุ
#แผนจัดเก็บรายได้
#แผนพัฒนาการศึกษา
#แผนป้องกันสาธารณภัย
#แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
#แผนแม่บทสารสนเทศ
main 51
#ประกาศใช้งบประมาณ
#เทศบัญญัติงบประมาณ
   รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565
#เทศบัญญัติงบประมาณ
   รายจ่ายประจำปี ย้อนหลัง
main 61
รายงานกำกับติดตาม
การดำเนินงานประจำปี
รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปี 2564
รายงานกำกับติดตาม
การใช้งบประมาณประจำปี
รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปี 2564
#งบแสดงสถานะทางการเงิน
#งบทดลอง รายเดือน
#งบทดลอง รายไตรมาส
#สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
#รายงานของผู้สอบบัญชี
#รายงานติดตามและประเมิน
  ผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
main 71
#กิจการที่เป็นอันตราย
  ต่อสุขภาพ พ.ศ.2562
#หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะ
  มูลฝอย พ.ศ.2562
#ควบคุมการเลี้ยงและปล่อย
  สุนัขและแมว พ.ศ.2563
#จัดการมูลฝอยเพื่อควบคุม
  แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
  พ.ศ.2564
main 111
#กฎหมายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่
#ระเบียบ คำสั่ง หนังสือสั่งการ
#ประกาศเทศบาลตำบลบุญเรือง
main 26
main 19
main 21
#คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
#คู่มือการปฏิบัติงาน
  ทต.บุญเรือง
#คู่มือการป้องกัน
  และบรรเทาสาธารณภัย
#คู่มือการช่วยเหลือ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน
#คู่มือการปฏิบัติงาน
  เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
#คู่มือการพิมพ์หนังสือราชการ
  ด้วยคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้อง

main 22 eService
#จ้งเหตุไฟกิ่งข้ดข้อง
#แจ้งขอรับความช่วยเหลือ
main 29
#แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ต่อการให้บริการ
#แบบคำร้องทั่วไป
  สำหรับประชาชน
#แบบคำขอจดทะเบียน
  พาณิชย์ (แบบ ทพ.)
main 81
#จดหมายข่าว
#ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
main 131
#รายงานการประชุมสภาฯ

#ภาพกิจกรรมสภาฯ
#หนังสือ/ประกาศ/อื่นๆ
main 15
#นโยบายบริหาร
  ทรัพยากรบุคคล

#การดำเนินงานตามนโยบาย
  บริหารงานบุคคล
#หลักเกณฑ์การบริหาร และ
  พัฒนาทรัพยากรบุคคล
#รายงานการบริหาร และ
  พัฒนาทรัพยากรบุคคล
  ประจำปี 2563
#รายงานการบริหาร และ
  พัฒนาทรัพยากรบุคคล
  ประจำปี 2564
main 27
#สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง /
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  ( รายเดือน )
#รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง /
  การจัดหาพัสดุ
  ประจำปี 2564

main 24
facebook : ทต.บุญเรือง
facebook : ศพด.บ้านบุญเรือง
facebook : ศพด.บ้านต้นปล้อง
Line : @muboonrueng

main 26
main 161

main 311
main 28
#การประเมินความเสี่ยง
  การทุจริต ประจำปี
#การดำเนินการเพื่อจัดการ
  ความเสี่ยงการทุจริต
#รายงานการกำกับ ติดตาม
  การดำเนินการป้องกัน
  การทุจริตประจำปี
  รอบ 6 เดือน
#รายงานผลการดำเนินการ
  ป้องกันการทุจริต ประจำปี
main 30
#การปฏิบัติตามมาตรการเพื่อ
  ส่งเสริมคุณธรรม และ
  ความโปร่งใส
  ภายในหน่วยงาน

#รายงานการดำเนินการ
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
anti corruption plan banner
main 20


main 17complaint center banner180
bn hotline
main 32

สารบัญ

การคมนาคม

ระยะทางห่างจากจังหวัดเชียงรายประมาณ 107 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 930 กิโลเมตร ทางคมนาคมโดยรถยนต์มี 3 เส้นทาง ดังนี้
1. ตามทางหลวงจังหวัด เชียงราย-เทิง-ขุนตาล-เชียงของ ระยะทางประมาณ 107 กิโลเมตร
2. ตามทางหลวงจังหวัด เชียงราย-เวียงชัย-พญาเม็งราย-ขุนตาล-เชียงของ ระยะทางประมาณ 80 กม. 
3. ตามทางหลวงจังหวัด เชียงราย-เวียงชัย-เวียงเชียงรุ้ง-ดอยหลวง-เชียงของระยะทางประมาณ 100 กม. 
ถนนภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นถนนลูกรังเพียงเล็กน้อย มีเส้นทางที่ติดต่อในระหว่างหมู่บ้าน เป็นเส้นทางที่ประชาชนเดินทางเพื่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ตามรายละเอียดดังนี้

- ถนนลูกรัง 5 สาย ระยะทาง 29 กิโลเมตร
- ถนนหินคลุก 1 สาย ระยะทาง 3 กิโลเมตร
- ถนนลาดยาง 6 สาย ระยะทาง 6 กิโลเมตร
- ถนน คสล. 33 สาย ระยะทาง 27 กิโลเมตร
- ถนน คสม. 10 สาย ระยะทาง 8 กิโลเมตร
- สะพานข้ามน้ำอิงต่อต่อระหว่างตำบล 3 แห่ง    
- สะพานคอนกรีตระหว่างหมู่บ้าน 35 แห่ง    
- สะพานเหล็ก 1 แห่ง    

สภาพทางสังคม

ด้านการศึกษา

โรงเรียนระดับประถมศึกษา     จำนวน 2 โรงเรียน
   - โรงเรียนบ้านบุญเรือง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
    - โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 8 ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา      จำนวน 1 โรงเรียน
    - โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก             จำนวน 3 แห่ง
    - ศพด.บ้านบุญเรืองใต้ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
    - ศพด.บ้านบุญเรืองใต้ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
    - ศพด.บ้านต้นปล้อง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 8 ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ด้านการศาสนา

ศาสนาพุทธ
1.วัดบุญเรืองเหนือ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
2.วัดบุญเรืองใต้ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
3.วัดซาววา ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
4.วัดห้วยหก ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
5.วัดแดนเมือง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
6.วัดป่าเคาะ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
7.วัดต้นปล้อง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 8 ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
8.วัดป่าอ้อบุญเรือง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 9 ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
9.พระธาตุนางปุก ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
10.พระธาตุนางย้อง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
11.สำนักสงฆ์ภูแสงธรรม                ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 10 ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ศาสนาคริสต์
1.คริสตจักรแดนกรุณา ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ด้านประเพณีวัฒนธรรมและความเชื่อ

มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และปฏิบัติสืบกันมา  เช่น

1.ประเพณีวันสงกรานต์ ในเดือนเมษายน ของทุกปี
2.ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ในช่วงประมาณเดือนกรกฏาคม ของทุกปี
3.ประเพณีตานก๋วยสลาก (สลากภัต) ในช่วงประมาณเดือนตุลาคม ของทุกปี หลังวันออกพรรษา
4.ประเพณีลอยกระทง และ ไหลสะเปา ในช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี
5.ประเพณีทำบุญวันวิสาขบูชา สรงน้ำพระธาตุนางปุก ในช่วงประมาณเดือนพฤษภาคม ของทุกปี
6.ประเพณีทำบุญวันมาฆบูชา ในช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี
7.ประเพณีทำบุญวันอาฬหบูชา ในช่วงประมาณเดือนกรกฏาคม ของทุกปี
8.ประเพณีการทอดผ่าป่า ทอดกฐิน หลังออกพรรษาไปแล้ว
9.ประเพณีปฏิบัติรุกขมูลกรรม ในช่วงประมาณเดือนมกราคม ของทุกปี
10.ประเพณีพิธีกรรมต่างๆ บายศรีสู่ขวัญ พิธีเลี้ยงผีปู่ย่า พิธีเลี้ยงเจ้าที่ ผีไร่ ผีน่า ผีสวน ผีเสื้อบ้านเสื้อเมือง ส่งสะตวง

ด้านการสาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุญเรือง
คลินิกเอกชน
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4
ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ด้านความปลอดภัย/สงบเรียบร้อย

ตู้ยามสถานีตำรวจภูธรบุญเรือง              ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

 ด้านองค์กรชุมชน

- ชมรมผู้สูงอายุตำบลบุญเรือง 
- ชมรมนักปกครองตำบลบุญเรือง
- ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 
- ชมรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพตำบลบุญเรือง
- ชมรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
- ชมรมหมอเมือง 
- ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน (ศสบ.)
- สภาวัฒนธรรมตำบลบุญเรือง
- กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลบุญเรือง 
- กลุ่มสตรีวัยทองตำบลบุญเรือง
- กลุ่มอาสาพัฒนาท้องถิ่น
- กลุ่มอาชีพต่างๆ เช่นกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า กลุ่มสมุนไพรพื้นบ้าน กลุ่มแปรรูปน้ำผึ้ง กลุ่มทำขนม เป็นต้น

สภาพทางเศรษฐกิจ

ด้านสถาบันการเงิน/ภาคเอกชน

- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบุญเรือง
- สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบุญเรืองพัฒนา จำกัด
- บริษัท นิ่มซีเส็ง จำกัด สาขาบุญเรือง
- บริษัท กรีนวิง จำกัด สาขาบุญเรือง
- บริษัท ศรีสวัสดิ์ฯ สาขาบุญเรือง

หน่วยธุรกิจในชุมชน

- ปั้มน้ำมันขนาดใหญ่ 1 แห่ง ขนาดย่อย 4 แห่ง
- โรงสีข้าว 11 แห่ง  
- ร้านขายของชำ 70 แห่ง  
- ตลาดสดประเภทสอง 3 แห่ง  
- ร้านขายอาหาร 8 แห่ง  
- ร้านแผงลอยจำหน่ายอาหาร 10 แห่ง  
- ร้านแผงลอยอาหารสด 30 แห่ง  
- ร้านตัดผมชาย 3 แห่ง  
- ร้านตัดผม/เสริมสวยหญิง 7 แห่ง  
- ร้านซ่อมรถ 4 แห่ง  
- ร้านผลิตอาหาร 2 แห่ง (ขนมจีน)
- โรงงานผลิตน้ำดื่มเพื่อจำหน่าย/โรงผลิตน้ำดื่มในชุมชน 5 แห่ง  
- โรงแรม/โฮเต็ล 3 แห่ง  

ผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญาของชุมชน

otop