พยากรอากาศ

Link หน่วยงาน/อปท.ข้างเคียง
kueng1 banner
huysao banner
satan banner
sridonchai banner
wiangchiangkhong1 banner
wiang banner

rimkhong banner

สารบัญ

ข้อมูลสภาพทั่วไปของเทศบาลตำบลบุญเรือง

MAPchiangkhong

ลักษณะที่ตั้ง และอาณาเขต

          เทศบาลตำบลบุญเรือง ตั้งอยู่ที่บนพื้นที่ ต.บุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย มีพื้นที่ประมาณ 77.04 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 48,150 ไร่ อยู่ห่างจาก อ.เมือง จ.เชียงราย ตามถนนทางหลวงหมายเลข 1020 เทิง-เชียงของ ระยะทางประมาณ 107 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อ ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
ทิศใต้ ติดต่อ ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย
  และ ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ

     เป็นพื้นที่ราบ ติดภูเขาน้อยใหญ่และป่าไม้เป็นเขตป่าถาวร ตามแนวถนนด้านทิศตะวันออก มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,000 ฟุต

ฤดูฝน          ช่วงเดือน กรกฎาคม   - เดือน ตุลาคม 
ฤดูหนาว ช่วงเดือน พฤศจิกายน - เดือน มกราคม 
ฤดูร้อน ช่วง เดือน กุมภาพันธ์  - เดือน มิถุนายน 

 

MAPboonrueng

เขตการปกครอง

เทศบาลตำบลบุญเรือง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน ได้แก่

1.บ้านบุญเรืองเหนือ หมู่ที่ 1 ผู้ใหญ่บ้าน  นายอนุพงศ์ ช่างประดิษฐ์
2.บ้านบุญเรืองใต้ หมู่ที่ 2 ผู้ใหญ่บ้าน  นายประเสริฐ แก้วตา
3.บ้านซาววา หมู่ที่ 3 ผู้ใหญ่บ้าน  นายมิ่ง ศรีอ่อน
4.บ้านหก หมู่ที่ 4 ผู้ใหญ่บ้าน  นายอำนวย อินทองคำ
5.บ้านต้นปล้อง หมู่ที่ 5 ผู้ใหญ่บ้าน  นายคนอง จันทิมา
6.บ้านแดนเมือง หมู่ที่ 6 ผู้ใหญ่บ้าน  นางบุญรอด ต๊ะยาย
7.บ้านป่าเคาะ หมู่ที่ 7 ผู้ใหญ่บ้าน  นายทวีรัตน์ พรมงาม
8.บ้านต้นปล้องใต้ หมู่ที่ 8 กำนันตำบลบุญเรือง  นายบุญผาย เนตรธิยา
9.บ้านบุญเรืองใต้ หมู่ที่ 9 ผู้ใหญ่บ้าน  นายขจร ปินตาวนา
10.บ้านภูแกง หมู่ที่ 10 ผู้ใหญ่บ้าน  นายสุรัตน์ สมรูป

จำนวนประชากร 

*ข้อมูลประชากรตามทะเบียนราษฎร ณ เดือน เมษายน พ.ศ. 2559
จำนวนประชากรในเขตเทศบาล 6,241 คน แยกเป็น ชาย 3,087 คน หญิง 3,154 คน จำนวนครัวเรือน 2,538 ครัวเรือน

ตารางประชากรเมย59

หากต้องการทราบข้อมูลปัจจุบันให้คลิ๊กตามลิงค์นี้ :  รายงานสถิติประชากรและบ้าน ของเทศบาลตำบลบุญเรือง ณ ปัจจุบัน


การคมนาคม

ระยะทางห่างจากจังหวัดเชียงรายประมาณ 107 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 930 กิโลเมตร ทางคมนาคมโดยรถยนต์มี 3 เส้นทาง ดังนี้
1. ตามทางหลวงจังหวัด เชียงราย-เทิง-ขุนตาล-เชียงของ ระยะทางประมาณ 107 กิโลเมตร
2. ตามทางหลวงจังหวัด เชียงราย-เวียงชัย-พญาเม็งราย-ขุนตาล-เชียงของ ระยะทางประมาณ 80 กม. 
3. ตามทางหลวงจังหวัด เชียงราย-เวียงชัย-เวียงเชียงรุ้ง-ดอยหลวง-เชียงของระยะทางประมาณ 100 กม. 
ถนนภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นถนนลูกรังเพียงเล็กน้อย มีเส้นทางที่ติดต่อในระหว่างหมู่บ้าน เป็นเส้นทางที่ประชาชนเดินทางเพื่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ตามรายละเอียดดังนี้

- ถนนลูกรัง 5 สาย ระยะทาง 29 กิโลเมตร
- ถนนหินคลุก 1 สาย ระยะทาง 3 กิโลเมตร
- ถนนลาดยาง 6 สาย ระยะทาง 6 กิโลเมตร
- ถนน คสล. 33 สาย ระยะทาง 27 กิโลเมตร
- ถนน คสม. 10 สาย ระยะทาง 8 กิโลเมตร
- สะพานข้ามน้ำอิงต่อต่อระหว่างตำบล 3 แห่ง    
- สะพานคอนกรีตระหว่างหมู่บ้าน 35 แห่ง    
- สะพานเหล็ก 1 แห่ง    

สภาพทางสังคม

ด้านการศึกษา

โรงเรียนระดับประถมศึกษา     จำนวน 3 โรงเรียน
   - โรงเรียนบ้านบุญเรือง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
   - โรงเรียนบ้านหก ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
    - โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 8 ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา      จำนวน 1 โรงเรียน
    - โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก             จำนวน 3 แห่ง
    - ศพด.บ้านบุญเรืองใต้ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
    - ศพด.บ้านบุญเรืองใต้ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
    - ศพด.บ้านต้นปล้อง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 8 ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ด้านการศาสนา

ศาสนาพุทธ
1.วัดบุญเรืองเหนือ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
2.วัดบุญเรืองใต้ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
3.วัดซาววา ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
4.วัดห้วยหก ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
5.วัดแดนเมือง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
6.วัดป่าเคาะ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
7.วัดต้นปล้อง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 8 ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
8.วัดป่าอ้อบุญเรือง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 9 ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
9.พระธาตุนางปุก ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
10.พระธาตุนางย้อง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
11.สำนักสงฆ์ภูแสงธรรม                ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 10 ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ศาสนาคริสต์
1.คริสตจักรแดนกรุณา ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ด้านประเพณีวัฒนธรรมและความเชื่อ

มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และปฏิบัติสืบกันมา  เช่น

1.ประเพณีวันสงกรานต์ ในเดือนเมษายน ของทุกปี
2.ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ในช่วงประมาณเดือนกรกฏาคม ของทุกปี
3.ประเพณีตานก๋วยสลาก (สลากภัต) ในช่วงประมาณเดือนตุลาคม ของทุกปี หลังวันออกพรรษา
4.ประเพณีลอยกระทง และ ไหลสะเปา ในช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี
5.ประเพณีทำบุญวันวิสาขบูชา สรงน้ำพระธาตุนางปุก ในช่วงประมาณเดือนพฤษภาคม ของทุกปี
6.ประเพณีทำบุญวันมาฆบูชา ในช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี
7.ประเพณีทำบุญวันอาฬหบูชา ในช่วงประมาณเดือนกรกฏาคม ของทุกปี
8.ประเพณีการทอดผ่าป่า ทอดกฐิน หลังออกพรรษาไปแล้ว
9.ประเพณีเทศน์มหาชาติ ในช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ของทุกปี
10.ประเพณีปฏิบัติรุกขมูลกรรม ในช่วงประมาณเดือนมกราคม ของทุกปี
11.ประเพณีพิธีกรรมต่างๆ บายศรีสู่ขวัญ พิธีเลี้ยงผีปู่ย่า พิธีเลี้ยงเจ้าที่ ผีไร่ ผีน่า ผีสวน ผีเสื้อบ้านเสื้อเมือง ส่งสะตวง

ด้านการสาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุญเรือง
คลินิกเอกชน
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6
ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ด้านความปลอดภัย/สงบเรียบร้อย

ตู้ยามสถานีตำรวจภูธรบุญเรือง              ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

 ด้านองค์กรชุมชน

- ชมรมผู้สูงอายุตำบลบุญเรือง 
- ชมรมนักปกครองตำบลบุญเรือง
- ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 
- ชมรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพตำบลบุญเรือง
- ชมรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
- ชมรมหมอเมือง 
- ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน (ศสบ.)
- สภาวัฒนธรรมตำบลบุญเรือง
- กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลบุญเรือง 
- กลุ่มสตรีวัยทองตำบลบุญเรือง
- กลุ่มอาสาพัฒนาท้องถิ่น
- กลุ่มอาชีพต่างๆ เช่นกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า กลุ่มสมุนไพรพื้นบ้าน กลุ่มแปรรูปน้ำผึ้ง กลุ่มทำขนม เป็นต้น

สภาพทางเศรษฐกิจ

ด้านสถาบันการเงิน/ภาคเอกชน

- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบุญเรือง
- สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบุญเรืองพัฒนา จำกัด
- บริษัท นิ่มซีเส็ง จำกัด สาขาบุญเรือง
- บริษัท กรีนวิง จำกัด สาขาบุญเรือง
- บริษัท ศรีสวัสดิ์ฯ สาขาบุญเรือง

หน่วยธุรกิจในชุมชน

- ปั้มน้ำมันขนาดใหญ่ 1 แห่ง ขนาดย่อย 4 แห่ง
- โรงสีข้าว 11 แห่ง  
- ร้านขายของชำ 70 แห่ง  
- ตลาดสดประเภทสอง 3 แห่ง  
- ร้านขายอาหาร 8 แห่ง  
- ร้านแผงลอยจำหน่ายอาหาร 10 แห่ง  
- ร้านแผงลอยอาหารสด 30 แห่ง  
- ร้านตัดผมชาย 3 แห่ง  
- ร้านตัดผม/เสริมสวยหญิง 7 แห่ง  
- ร้านซ่อมรถ 4 แห่ง  
- ร้านผลิตอาหาร 2 แห่ง (ขนมจีน)
- โรงงานผลิตน้ำดื่มเพื่อจำหน่าย/โรงผลิตน้ำดื่มในชุมชน 5 แห่ง  
- โรงแรม/โฮเต็ล 3 แห่ง  

ผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญาของชุมชน

otop