vdo buntom
anti covid19
ติดตาม
สถานการณ์ covid-19 แบบรายวัน
tax banner
main 11
#ข้อมูลประวัติเทศบาล
#ข้อมูลสภาพทั่วไป
#อำนาจหน้าที่
#นโยบายผู้บริหาร
#วิสัยทัศน์เทศบาล
#สถานที่ท่องเที่ยว
#ผลิตภัณฑ์ชุมชน

main 3
#ผู้บริหารเทศบาล
#สมาชิกสภาเทศบาล
#หัวหน้าส่วนราชการ
#สำนักปลัด
#กองช่าง
#กองคลัง
#กองการศึกษา
#กองสาธารณสุข
  และสิ่งแวดล้อม
#หน่วยตรวจสอบภายใน
main 41
#แผนพัฒนาท้องถิ่น
#แผนดำเนินงาน
#แผนพัฒนาบุคลากร
#แผนอัตรากำลัง 3 ปี
#แผนจัดซื้อจัดจ้าง
#แผนจัดหาพัสดุ
#แผนจัดเก็บรายได้
#แผนพัฒนาการศึกษา
#แผนป้องกันสาธารณภัย
#แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
#แผนแม่บทสารสนเทศ
main 51
#ประกาศใช้งบประมาณ
#เทศบัญญัติงบประมาณ
   รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565
#เทศบัญญัติงบประมาณ
   รายจ่ายประจำปี ย้อนหลัง
main 61
รายงานกำกับติดตาม
การดำเนินงานประจำปี
รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปี 2564
รายงานกำกับติดตาม
การใช้งบประมาณประจำปี
รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปี 2564
#งบแสดงสถานะทางการเงิน
#งบทดลอง รายเดือน
#งบทดลอง รายไตรมาส
#สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
#รายงานของผู้สอบบัญชี
#รายงานติดตามและประเมิน
  ผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
main 71
#กิจการที่เป็นอันตราย
  ต่อสุขภาพ พ.ศ.2562
#หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะ
  มูลฝอย พ.ศ.2562
#ควบคุมการเลี้ยงและปล่อย
  สุนัขและแมว พ.ศ.2563
#จัดการมูลฝอยเพื่อควบคุม
  แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
  พ.ศ.2564
main 111
#กฎหมายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่
#ระเบียบ คำสั่ง หนังสือสั่งการ
#ประกาศเทศบาลตำบลบุญเรือง
main 26
main 19
main 21
#คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
#คู่มือการปฏิบัติงาน
  ทต.บุญเรือง
#คู่มือการป้องกัน
  และบรรเทาสาธารณภัย
#คู่มือการช่วยเหลือ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน
#คู่มือการปฏิบัติงาน
  เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
#คู่มือการพิมพ์หนังสือราชการ
  ด้วยคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้อง

main 22 eService
#จ้งเหตุไฟกิ่งข้ดข้อง
#แจ้งขอรับความช่วยเหลือ
main 29
#แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ต่อการให้บริการ
#แบบคำร้องทั่วไป
  สำหรับประชาชน
#แบบคำขอจดทะเบียน
  พาณิชย์ (แบบ ทพ.)
main 81
#จดหมายข่าว
#ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
main 131
#รายงานการประชุมสภาฯ

#ภาพกิจกรรมสภาฯ
#หนังสือ/ประกาศ/อื่นๆ
main 15
#นโยบายบริหาร
  ทรัพยากรบุคคล

#การดำเนินงานตามนโยบาย
  บริหารงานบุคคล
#หลักเกณฑ์การบริหาร และ
  พัฒนาทรัพยากรบุคคล
#รายงานการบริหาร และ
  พัฒนาทรัพยากรบุคคล
  ประจำปี 2563
#รายงานการบริหาร และ
  พัฒนาทรัพยากรบุคคล
  ประจำปี 2564
main 27
#สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง /
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  ( รายเดือน )
#รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง /
  การจัดหาพัสดุ
  ประจำปี 2564

main 24
facebook : ทต.บุญเรือง
facebook : ศพด.บ้านบุญเรือง
facebook : ศพด.บ้านต้นปล้อง
Line : @muboonrueng

main 26
main 161

main 311
main 28
#การประเมินความเสี่ยง
  การทุจริต ประจำปี
#การดำเนินการเพื่อจัดการ
  ความเสี่ยงการทุจริต
#รายงานการกำกับ ติดตาม
  การดำเนินการป้องกัน
  การทุจริตประจำปี
  รอบ 6 เดือน
#รายงานผลการดำเนินการ
  ป้องกันการทุจริต ประจำปี
main 30
#การปฏิบัติตามมาตรการเพื่อ
  ส่งเสริมคุณธรรม และ
  ความโปร่งใส
  ภายในหน่วยงาน

#รายงานการดำเนินการ
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
anti corruption plan banner
main 20


main 17complaint center banner180
bn hotline
main 32

สารบัญ

ข้อมูลสภาพทั่วไปของเทศบาลตำบลบุญเรือง

MAPchiangkhong

ลักษณะที่ตั้ง และอาณาเขต

          เทศบาลตำบลบุญเรือง ตั้งอยู่ที่บนพื้นที่ ต.บุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย มีพื้นที่ประมาณ 77.04 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 48,150 ไร่ อยู่ห่างจาก อ.เมือง จ.เชียงราย ตามถนนทางหลวงหมายเลข 1020 เทิง-เชียงของ ระยะทางประมาณ 107 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อ ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
ทิศใต้ ติดต่อ ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย
  และ ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ

     เป็นพื้นที่ราบ ติดภูเขาน้อยใหญ่และป่าไม้เป็นเขตป่าถาวร ตามแนวถนนด้านทิศตะวันออก มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,000 ฟุต

ฤดูฝน          ช่วงเดือน กรกฎาคม   - เดือน ตุลาคม 
ฤดูหนาว ช่วงเดือน พฤศจิกายน - เดือน มกราคม 
ฤดูร้อน ช่วง เดือน กุมภาพันธ์  - เดือน มิถุนายน 

 

MAPboonrueng

เขตการปกครอง

เทศบาลตำบลบุญเรือง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน ได้แก่

1.บ้านบุญเรืองเหนือ หมู่ที่ 1 ผู้ใหญ่บ้าน  นายอนุพงศ์ ช่างประดิษฐ์
2.บ้านบุญเรืองใต้ หมู่ที่ 2 ผู้ใหญ่บ้าน  นายปันแก้ว ลาวเฉียง
3.บ้านซาววา หมู่ที่ 3 ผู้ใหญ่บ้าน  นายส่น งามแดง
4.บ้านหก หมู่ที่ 4 ผู้ใหญ่บ้าน  นายนพดล กองฟู
5.บ้านต้นปล้อง หมู่ที่ 5 กำนันตำบลบุญเรือง  นายคนอง จันทิมา
6.บ้านแดนเมือง หมู่ที่ 6 ผู้ใหญ่บ้าน  นางบุญรอด ต๊ะยาย
7.บ้านป่าเคาะ หมู่ที่ 7 ผู้ใหญ่บ้าน  นายธนพัฒน์ มาแก้ว
8.บ้านต้นปล้องใต้ หมู่ที่ 8 ผู้ใหญ่บ้าน  นายสายผล ชอบจิตต์
9.บ้านบุญเรืองใต้ หมู่ที่ 9 ผู้ใหญ่บ้าน  นายสงวนชัย ใจคิด
10.บ้านภูแกง หมู่ที่ 10 ผู้ใหญ่บ้าน  นายสุรัตน์ สมรูป

จำนวนประชากร 

*ข้อมูลประชากรตามทะเบียนราษฎร ณ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
จำนวนประชากรในเขตเทศบาล 6,021 คน แยกเป็น ชาย 2,941 คน หญิง 3,080 คน จำนวนครัวเรือน 2,494 ครัวเรือน

ตารางประชากรเมย59

หากต้องการทราบข้อมูลปัจจุบันให้คลิ๊กตามลิงค์นี้ :  รายงานสถิติประชากรและบ้าน ของเทศบาลตำบลบุญเรือง ณ ปัจจุบัน