พยากรอากาศ

Link หน่วยงาน/อปท.ข้างเคียง
kueng1 banner
huysao banner
satan banner
sridonchai banner
wiangchiangkhong1 banner
wiang banner

rimkhong banner

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
การอนุมัติไปราชการ ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 24 พฤศจิกายน 2560
การยกเว้นการปฏิบัติตามกฎกระทรวงเรื่องพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน หมวด 6 พัสดุส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข เกี่ยวกับการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 30 ตุลาคม 2560
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560 18 ตุลาคม 2560
หนังสือเวียน เรื่อง การจัดหาอาหารฯ ตามระเบียบฝึกอบรมฯ ไม่ถือเป็น การซื้อจ้าง ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 12 ตุลาคม 2560
หนังสือซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อน 10 ตุลาคม 2560
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 05 ตุลาคม 2560
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ.๒๕๖๐ 30 กันยายน 2560
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 30 กันยายน 2560
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560 30 กันยายน 2560
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 27 กันยายน 2560
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 21 กันยายน 2560
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 พร้อมกฎกระทรวง 9 ฉบับ 28 สิงหาคม 2560
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน 16 สิงหาคม 2560
การยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 20 กรกฎาคม 2560
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ปี 2547 แก้ไขฉบับที่ 2 ปี 2554 19 กรกฎาคม 2560
ระเบียบ_มท. ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉ.3 พ.ศ.2548) 17 กรกฎาคม 2560
ซักซ้อมแนวทางการจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 04 กรกฎาคม 2560
รวมหนังสือซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณ พ.ศ.2561 23 มิถุนายน 2560
พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่13 พ.ศ.2552 19 เมษายน 2560
พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ.2542 19 เมษายน 2560
การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนวัด 04 เมษายน 2560
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ ของ อบจ. พ.ศ.2560 09 มีนาคม 2560
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่ อปท.จ่ายได้ พ.ศ.2560 09 มีนาคม 2560
ระเบียบการท่องเที่ยว ว่าด้วยการขอรับเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน พ.ศ.2560 09 มีนาคม 2560
สรุปสาระสำคัญ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 08 มีนาคม 2560
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 27 กุมภาพันธ์ 2560
หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ปี 2562 15 กุมภาพันธ์ 2560
พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 15 กุมภาพันธ์ 2560
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่า่ยในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559 28 ธันวาคม 2559
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 20 ธันวาคม 2559