พยากรอากาศ

Link หน่วยงาน/อปท.ข้างเคียง
kueng1 banner
huysao banner
satan banner
sridonchai banner
wiangchiangkhong1 banner
wiang banner

rimkhong banner

DownloadBoonrueng

ระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 และหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการตั้งงบประมาณฯ พร้อมแบบโครงการขอรับเงินอุดหนุน / แบบบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน และ แบบรายงานผลการดำเนินงาน


แนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4427 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561


แบบบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน สำหรับรัฐวิสาหกิจ   
download 15
 เอกสารรูปแบบ microsoft word